พลิกโฉมการเรียนรู้ ครูเราทำได้ (เรียนรู้อย่างมีความสุขด้วย BBL)

พลิกโฉมการเรียนรู้ ครูเราทำได้ (เรียนรู้อย่างมีความสุขด้วย BBL)

ผ่านไปแล้ว
March 2nd, 2024
10:00 - 12:00
Starfish Academy

ครู เป็นบุคคลที่มีความสำคัญที่นำพาผู้เรียนไปสู่จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ได้ การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียน เรียนรู้ได้อย่างมีความสุข คนเป็นครูต้องเข้าใจสมองของผู้เรียนว่าเรียนรู้ได้อย่างไร จึงจะสามารถออกแบบการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองของผู้เรียนของตนได้การเข้าใจวิธีการเรียนรู้ของสมองของผู้เรียน รวมถึงเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-based Learning), การพัฒนาทักษะการคิด การใช้สื่อ นวัตกรรมที่เหมาะสมกับผู้เรียน จะทำให้ครูมีแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีเป้าหมาย ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้ ครูมีความสุขในการสอน ส่งผลให้เป็นห้องเรียนมีความสุขอย่างแท้จริง

Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นางสาวสุพัชธิดา
นางสาวสุพัชธิดา
Written by: 02.03.2024

การนำวิธีการสอน แบบ BBL ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนของตนเอง

ชญาภา
ชญาภา
Written by: 02.03.2024

หลักการพัฒนาเด็กโดยใช้ทฤษฎีสองมาเป็นฐานในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ดวงกมล
ดวงกมล
Written by: 02.03.2024

ได้รับความรู้เกี่ยวกับการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ BBL ซึ้งให้ความสำคัญกับการทำงานของสมองของผู้เรียน เป็นประโยชน์และสมารถนำไปประยุก็ใช้ได้จริงค่ะ

เจษฎา
เจษฎา
Written by: 02.03.2024

-