พลิกโฉมการเรียนรู้ ครูเราทำได้ (เรียนรู้อย่างมีความสุขด้วย BBL)

พลิกโฉมการเรียนรู้ ครูเราทำได้ (เรียนรู้อย่างมีความสุขด้วย BBL)

ผ่านไปแล้ว
March 2nd, 2024
10:00 - 12:00
Starfish Academy

ครู เป็นบุคคลที่มีความสำคัญที่นำพาผู้เรียนไปสู่จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ได้ การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียน เรียนรู้ได้อย่างมีความสุข คนเป็นครูต้องเข้าใจสมองของผู้เรียนว่าเรียนรู้ได้อย่างไร จึงจะสามารถออกแบบการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองของผู้เรียนของตนได้การเข้าใจวิธีการเรียนรู้ของสมองของผู้เรียน รวมถึงเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-based Learning), การพัฒนาทักษะการคิด การใช้สื่อ นวัตกรรมที่เหมาะสมกับผู้เรียน จะทำให้ครูมีแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีเป้าหมาย ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้ ครูมีความสุขในการสอน ส่งผลให้เป็นห้องเรียนมีความสุขอย่างแท้จริง

Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นางนันทรัตน์
นางนันทรัตน์
Written by: 02.03.2024

นางสาวณฐิณี
นางสาวณฐิณี
Written by: 02.03.2024

นางสาวบุษบา
นางสาวบุษบา
Written by: 02.03.2024

การทำงานของสมองซีกซ้ายและขวา ซึ่งจะมีประโยชน์ให้เราเข้าใจในกระบวนการทำงานของสมอง

ศรัณย์
ศรัณย์
Written by: 02.03.2024

ได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบ BBL สามรถนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี

อาจารย์ ดร.ทัสริน
อาจารย์ ดร.ทัสริน
Written by: 02.03.2024

Siripa
Siripa
Written by: 02.03.2024

ดีมากค่ะ

เปมิ
เปมิ
Written by: 02.03.2024

ได้ความรู้ เทคนิค และนำทักษะไปใช้ในการทํางาน การเรียนการสอน

กฤชษา
กฤชษา
Written by: 02.03.2024

พรพิมล
พรพิมล
Written by: 02.03.2024

เป็นการอบรมที่ดีมาก

นางสาวดาวรุ่ง
นางสาวดาวรุ่ง
Written by: 02.03.2024

นางสาวขวัญทิพย์
นางสาวขวัญทิพย์
Written by: 02.03.2024

ได้เรียรรู้เกี่ยวกัยสมอง

ครูต่าย
ครูต่าย
Written by: 02.03.2024

การสอนแบบBBLมาประยุกต์ใช้ในการสอน

นายตามีซี
นายตามีซี
Written by: 02.03.2024

สามารถทราบถึงเรื่องช่วงวัยของเด็ก ที่สามารถจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยฝึกใช้สมองเป็นฐาน และควรออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะกับช่วงวัยของเด็ก

นายอรรถพล
นายอรรถพล
Written by: 02.03.2024

รมิดา
รมิดา
Written by: 02.03.2024

นางสาวเบญจพร
นางสาวเบญจพร
Written by: 02.03.2024

HoopHup
HoopHup
Written by: 02.03.2024

BBL

อิสราภรณ์
อิสราภรณ์
Written by: 02.03.2024

kraisujit
kraisujit
Written by: 02.03.2024

Doungrat
Doungrat
Written by: 02.03.2024

รู้จักสมองกับการเรียนรู้