จิตวิทยาเพื่อการปรับตัวในวัยเรียนและการช่วยเหลือเด็ก

จิตวิทยาเพื่อการปรับตัวในวัยเรียนและการช่วยเหลือเด็ก

ผ่านไปแล้ว
June 3rd, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
จิตวิทยา เป็นศาสตร์หนึ่งในการนำมาใช้ในห้องเรียนเพื่อการปรับแก้และส่งเสริมพฤติกรรมเด็กในชั้นเรียน เพื่อให้เด็กในวัยเรียนสามารถปรับตัวให้เข้ากับบริบทสังคมที่เปลี่ยนไป และทางด้านอารมณ์ สังคม และสติปัญญาของตนเองที่เปลี่ยนแปลง
สิ่งที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับประกอบไปด้วย
-ทฤษฎีจิตวิทยาเกี่ยวกับการปรับตัว
-การปรับพฤติกรรม/พัฒนาการของมนุษย์แต่ละช่วงวัย
-รวมไปถึงกรณีศึกษาการปรับพฤติกรรมเด็กในชั้นเรียน
แนวคิดและแนวปฏิบัติต่างๆ ซึ่งเราในฐานะครูและผู้ปกครองมีส่วนสำคัญที่จะช่วยประคับประครองและช่วยเหลือเด็กๆ เหล่านี้ให้สามารถปรับตัวได้ตามพัฒนาการและสิ่งแวดล้อมปัจจุบันได้อย่างเหมาะสมและเพื่อให้เด็กๆ ได้ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขในสังคม
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นายปองพล
นายปองพล
Written by: 03.06.2023

พัทธมน
พัทธมน
Written by: 03.06.2023

Satdha Hanwongrith
Satdha Hanwongrith
Written by: 03.06.2023

ได้เรียนรู้การปรับใช้หลักการทางจิตวิทยาในการจัดการเรียนการสอน และการดูแลพฤติกรรมของนักเรียน

นางสาวเบญญาภา
นางสาวเบญญาภา
Written by: 03.06.2023

ส่งเสริมภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ

นางสาวบุษกร
นางสาวบุษกร
Written by: 03.06.2023

นายปติเวศ
นายปติเวศ
Written by: 03.06.2023

เป็นการเน้นย้ำ ทบทวนและต่อยอดการเรียนรู้ของตนเอง

วิจิตรา
วิจิตรา
Written by: 03.06.2023

สามารถนำไปปรับใช้กับการเรียนการสอนได้จริง และเข้าใจเด็กแต่ล้ะข่วงวัยมากขึ้น ได้เทคริคในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มจึ้นและสามารถนำไปต่อยอดได้อีกค่ะ

จมาพร
จมาพร
Written by: 03.06.2023

นำไปปรับใช้ในห้องเรียนได้จริง

นายชลชาติ
นายชลชาติ
Written by: 03.06.2023

นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

นายอุทัย
นายอุทัย
Written by: 03.06.2023

นางจิราภรณ์
นางจิราภรณ์
Written by: 03.06.2023

คอลีล
คอลีล
Written by: 03.06.2023

แนวคิดการช่วยเหลือเด็กๆ

จิตรลดา
จิตรลดา
Written by: 03.06.2023

-

นางสาวสุวณีย์
นางสาวสุวณีย์
Written by: 03.06.2023

San Junior
San Junior
Written by: 03.06.2023

weerapan
weerapan
Written by: 03.06.2023

นางศิริพร
นางศิริพร
Written by: 03.06.2023

นายณภัทร
นายณภัทร
Written by: 03.06.2023

กฤษณา
กฤษณา
Written by: 03.06.2023

ได้แนวทางที่ดีในการนำไปใช้รับมือกับการจัดการเรีบนการสอนที่ดี เทคนิควิธีการจัดบรรยากาศที่ดีแก่ผู้เรียน

นางปรียารัตน์
นางปรียารัตน์
Written by: 03.06.2023