จิตวิทยาเพื่อการปรับตัวในวัยเรียนและการช่วยเหลือเด็ก

จิตวิทยาเพื่อการปรับตัวในวัยเรียนและการช่วยเหลือเด็ก

ผ่านไปแล้ว
June 3rd, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
จิตวิทยา เป็นศาสตร์หนึ่งในการนำมาใช้ในห้องเรียนเพื่อการปรับแก้และส่งเสริมพฤติกรรมเด็กในชั้นเรียน เพื่อให้เด็กในวัยเรียนสามารถปรับตัวให้เข้ากับบริบทสังคมที่เปลี่ยนไป และทางด้านอารมณ์ สังคม และสติปัญญาของตนเองที่เปลี่ยนแปลง
สิ่งที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับประกอบไปด้วย
-ทฤษฎีจิตวิทยาเกี่ยวกับการปรับตัว
-การปรับพฤติกรรม/พัฒนาการของมนุษย์แต่ละช่วงวัย
-รวมไปถึงกรณีศึกษาการปรับพฤติกรรมเด็กในชั้นเรียน
แนวคิดและแนวปฏิบัติต่างๆ ซึ่งเราในฐานะครูและผู้ปกครองมีส่วนสำคัญที่จะช่วยประคับประครองและช่วยเหลือเด็กๆ เหล่านี้ให้สามารถปรับตัวได้ตามพัฒนาการและสิ่งแวดล้อมปัจจุบันได้อย่างเหมาะสมและเพื่อให้เด็กๆ ได้ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขในสังคม
Starfish Academy

Starfish Academy


ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

วิเศษ
วิเศษ
Written by: 03.06.2023

วินัฎฐา
วินัฎฐา
Written by: 03.06.2023

อัญชิษฐา
อัญชิษฐา
Written by: 03.06.2023

ได้แนวคิดแลแนวทางการปรับพฤติกรรมนักเรียนในชั้นเรียน

ประภาศรี
ประภาศรี
Written by: 03.06.2023

การแชร์ความรู้และประสบการ

อุมาภรณ์
อุมาภรณ์
Written by: 03.06.2023

...

ยุภาพร
ยุภาพร
Written by: 03.06.2023

นายสาคร
นายสาคร
Written by: 03.06.2023

การเสริมแรงให้กับนักเรียน

สุกรี
สุกรี
Written by: 03.06.2023

ปรับปรุงการสอน

ณัฐวิภา
ณัฐวิภา
Written by: 03.06.2023

PRASERT
PRASERT
Written by: 03.06.2023

ดีมากเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

ปี
ปี
Written by: 03.06.2023

ทำให้มีความรู้ ความเข้าใจ นำไปปรับใช้ในการจัดประสบการณ์ได้

นางสาวรัตน์
นางสาวรัตน์
Written by: 03.06.2023

ดีมาก

พิกุลทอง
พิกุลทอง
Written by: 03.06.2023

เป็นหัวข้อที่สามารถนำมาปรับใช้ได้เป็นอย่างดี

วโรทัย
วโรทัย
Written by: 03.06.2023

เจษฎา
เจษฎา
Written by: 03.06.2023

นางขวัญตา
นางขวัญตา
Written by: 03.06.2023

ได้รับความรู้ไปปรับใช้ในการทำงาน

เกศรินทร์
เกศรินทร์
Written by: 03.06.2023

รัตนาภรณ์
รัตนาภรณ์
Written by: 03.06.2023

พฤติกรรมของมนุษย์ หลักจิตวิทยา สามารถนำไปประยุกต์สอนนักเรียนระดับ ม.ต้น และ ม.ปลายได้

นายสุชาติ
นายสุชาติ
Written by: 03.06.2023

นางสาววิภาวรรณ
นางสาววิภาวรรณ
Written by: 03.06.2023