จิตวิทยาเพื่อการปรับตัวในวัยเรียนและการช่วยเหลือเด็ก

จิตวิทยาเพื่อการปรับตัวในวัยเรียนและการช่วยเหลือเด็ก

ผ่านไปแล้ว
June 3rd, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
จิตวิทยา เป็นศาสตร์หนึ่งในการนำมาใช้ในห้องเรียนเพื่อการปรับแก้และส่งเสริมพฤติกรรมเด็กในชั้นเรียน เพื่อให้เด็กในวัยเรียนสามารถปรับตัวให้เข้ากับบริบทสังคมที่เปลี่ยนไป และทางด้านอารมณ์ สังคม และสติปัญญาของตนเองที่เปลี่ยนแปลง
สิ่งที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับประกอบไปด้วย
-ทฤษฎีจิตวิทยาเกี่ยวกับการปรับตัว
-การปรับพฤติกรรม/พัฒนาการของมนุษย์แต่ละช่วงวัย
-รวมไปถึงกรณีศึกษาการปรับพฤติกรรมเด็กในชั้นเรียน
แนวคิดและแนวปฏิบัติต่างๆ ซึ่งเราในฐานะครูและผู้ปกครองมีส่วนสำคัญที่จะช่วยประคับประครองและช่วยเหลือเด็กๆ เหล่านี้ให้สามารถปรับตัวได้ตามพัฒนาการและสิ่งแวดล้อมปัจจุบันได้อย่างเหมาะสมและเพื่อให้เด็กๆ ได้ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขในสังคม
Starfish Academy

Starfish Academy


ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

ศรีกัญภัสสร์
ศรีกัญภัสสร์
Written by: 03.06.2023

วิชัย
วิชัย
Written by: 03.06.2023

นายวิษณุ
นายวิษณุ
Written by: 03.06.2023

ครูคิม
ครูคิม
Written by: 03.06.2023

วิธีเสริมแรงทางบวก

ครูฮาห์_T.2 บ้านบาเละฮิเล
ครูฮาห์_T.2 บ้านบาเละฮิเล
Written by: 03.06.2023

Nadcha
Nadcha
Written by: 03.06.2023

-

รวมพร
รวมพร
Written by: 03.06.2023

นำไปปรับใช้ในการแก้ปัญหาพฤติกรรมในของผู้เรียน ให้มีพัฒนาการเป็นไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์

นางสาวพิมพ์ชนก
นางสาวพิมพ์ชนก
Written by: 03.06.2023

ได้เรียนรู้หลักการทางจิตวิทยาต่างๆเพื่อนำไปปรับใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ

ประวัลย์รัตน์
ประวัลย์รัตน์
Written by: 03.06.2023

นางสาวทิพวรรณ
นางสาวทิพวรรณ
Written by: 03.06.2023

นางสาวณัฐธยาน์
นางสาวณัฐธยาน์
Written by: 03.06.2023

นางสาวนันทวัน
นางสาวนันทวัน
Written by: 03.06.2023

หนูเล็ก
หนูเล็ก
Written by: 03.06.2023

ได้ความรู้เพิ่มเทคนิคเข้าใจเด็กสังเกตเด็กคุณครูมากค่ะอยากจะให้มี ep 2 อีกค่ะ

Surita
Surita
Written by: 03.06.2023

ความรู้และสามารถนำไปปรับใช้กับเด็กๆ

นางนัยเนตร
นางนัยเนตร
Written by: 03.06.2023

พรสิริ
พรสิริ
Written by: 03.06.2023

Jutamas
Jutamas
Written by: 03.06.2023

-

เกศณีย์
เกศณีย์
Written by: 03.06.2023

นีย์
นีย์
Written by: 03.06.2023

นางสาวสุดา
นางสาวสุดา
Written by: 03.06.2023