จิตวิทยาเพื่อการปรับตัวในวัยเรียนและการช่วยเหลือเด็ก

จิตวิทยาเพื่อการปรับตัวในวัยเรียนและการช่วยเหลือเด็ก

ผ่านไปแล้ว
June 3rd, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
จิตวิทยา เป็นศาสตร์หนึ่งในการนำมาใช้ในห้องเรียนเพื่อการปรับแก้และส่งเสริมพฤติกรรมเด็กในชั้นเรียน เพื่อให้เด็กในวัยเรียนสามารถปรับตัวให้เข้ากับบริบทสังคมที่เปลี่ยนไป และทางด้านอารมณ์ สังคม และสติปัญญาของตนเองที่เปลี่ยนแปลง
สิ่งที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับประกอบไปด้วย
-ทฤษฎีจิตวิทยาเกี่ยวกับการปรับตัว
-การปรับพฤติกรรม/พัฒนาการของมนุษย์แต่ละช่วงวัย
-รวมไปถึงกรณีศึกษาการปรับพฤติกรรมเด็กในชั้นเรียน
แนวคิดและแนวปฏิบัติต่างๆ ซึ่งเราในฐานะครูและผู้ปกครองมีส่วนสำคัญที่จะช่วยประคับประครองและช่วยเหลือเด็กๆ เหล่านี้ให้สามารถปรับตัวได้ตามพัฒนาการและสิ่งแวดล้อมปัจจุบันได้อย่างเหมาะสมและเพื่อให้เด็กๆ ได้ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขในสังคม
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

เบญจพร
เบญจพร
Written by: 03.06.2023

ธันยพร
ธันยพร
Written by: 03.06.2023

Orranut
Orranut
Written by: 03.06.2023

ได้กลับมาทบทวนตนเอง ทบทวนความรู้และนำความรู้ไปปรับใช้กับนร. ลูก และตนเอง ขอบคุณวิทยากร และทีมงานมากๆค่ะ ได้ประโยชน์มากค่ะ

นาย จักรพันธ์
นาย จักรพันธ์
Written by: 03.06.2023

Waraporn
Waraporn
Written by: 03.06.2023

-

ครูมาย
ครูมาย
Written by: 03.06.2023

เพชรรัตน์
เพชรรัตน์
Written by: 03.06.2023

เข้าใจนักเรียนมากขึ้น

ครูโหน่ง
ครูโหน่ง
Written by: 03.06.2023

Kunanit
Kunanit
Written by: 03.06.2023

ได้ข้อมูลเพื่อนำไปใช้ปรับสภาพอารมณ์ของนักเรียนก่อนเข้าคราสและยังนำความรู้ไปอะแดพร่วมกับเนื้อหาที่สอนได้

เสาวลักษณ์
เสาวลักษณ์
Written by: 03.06.2023

นางสาวพรวิภา
นางสาวพรวิภา
Written by: 03.06.2023

ดีมากค่ะ

สกาวรัตน์
สกาวรัตน์
Written by: 03.06.2023

เอ็กซ์ จักรกฤช
เอ็กซ์ จักรกฤช
Written by: 03.06.2023

นางปัญวัลย์
นางปัญวัลย์
Written by: 03.06.2023

ได้เรียนรู้แนวทางในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ

Wannasin
Wannasin
Written by: 03.06.2023

ปุณ
ปุณ
Written by: 03.06.2023

อินทิรารัตน์
อินทิรารัตน์
Written by: 03.06.2023

วิมล
วิมล
Written by: 03.06.2023

Ussanee
Ussanee
Written by: 03.06.2023

รู้วิธีการช่วยเหลือนักเรียนในช่วงวัยต่างๆ

ครูแซมมี่
ครูแซมมี่
Written by: 03.06.2023