จิตวิทยาเพื่อการปรับตัวในวัยเรียนและการช่วยเหลือเด็ก

จิตวิทยาเพื่อการปรับตัวในวัยเรียนและการช่วยเหลือเด็ก

ผ่านไปแล้ว
June 3rd, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
จิตวิทยา เป็นศาสตร์หนึ่งในการนำมาใช้ในห้องเรียนเพื่อการปรับแก้และส่งเสริมพฤติกรรมเด็กในชั้นเรียน เพื่อให้เด็กในวัยเรียนสามารถปรับตัวให้เข้ากับบริบทสังคมที่เปลี่ยนไป และทางด้านอารมณ์ สังคม และสติปัญญาของตนเองที่เปลี่ยนแปลง
สิ่งที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับประกอบไปด้วย
-ทฤษฎีจิตวิทยาเกี่ยวกับการปรับตัว
-การปรับพฤติกรรม/พัฒนาการของมนุษย์แต่ละช่วงวัย
-รวมไปถึงกรณีศึกษาการปรับพฤติกรรมเด็กในชั้นเรียน
แนวคิดและแนวปฏิบัติต่างๆ ซึ่งเราในฐานะครูและผู้ปกครองมีส่วนสำคัญที่จะช่วยประคับประครองและช่วยเหลือเด็กๆ เหล่านี้ให้สามารถปรับตัวได้ตามพัฒนาการและสิ่งแวดล้อมปัจจุบันได้อย่างเหมาะสมและเพื่อให้เด็กๆ ได้ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขในสังคม
Starfish Academy

Starfish Academy


ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

วิชัย
วิชัย
Written by: 03.06.2023

ขอบคุณครับ

อรวรรณ
อรวรรณ
Written by: 03.06.2023

นำมาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน

รำไพ
รำไพ
Written by: 03.06.2023

ได้ความรู้เทคนิคใหม่ๆในการนำมาใช้กับตนเองและเด็กๆ

นางนิยดา
นางนิยดา
Written by: 03.06.2023

ประทับใจมากค่ะ ได้แนวทางที่นำไปใช้ได้จริง

รังสิมันต์
รังสิมันต์
Written by: 03.06.2023

กนกนภัส
กนกนภัส
Written by: 03.06.2023

นางสาวสุพัตรา
นางสาวสุพัตรา
Written by: 03.06.2023

พุทธรักษา
พุทธรักษา
Written by: 03.06.2023

นางสาวดาวรุ่ง
นางสาวดาวรุ่ง
Written by: 03.06.2023

Thanaree
Thanaree
Written by: 03.06.2023

อาจารย์ ดร.ทัสริน
อาจารย์ ดร.ทัสริน
Written by: 03.06.2023

ทิพรัตน์
ทิพรัตน์
Written by: 03.06.2023

นางเพ็ญนภา
นางเพ็ญนภา
Written by: 03.06.2023

ครูทุกคนเป็นครูแนะแนวได้

ญาญ่า
ญาญ่า
Written by: 03.06.2023

นำไปพัฒนาต่อการจัดการเรียนการสอน

นางสาวสุภวรรณ
นางสาวสุภวรรณ
Written by: 03.06.2023

นันทิยา
นันทิยา
Written by: 03.06.2023

สุภาภรณ์
สุภาภรณ์
Written by: 03.06.2023

ดีมาก

นางนันทรัตน์
นางนันทรัตน์
Written by: 03.06.2023

นายเกรียงไกร
นายเกรียงไกร
Written by: 03.06.2023

นำไปปรับใช้กับการสอนแนะแนวนักเรียนได้หลายระดับ

กอปร์พลอย
กอปร์พลอย
Written by: 03.06.2023