จิตวิทยาเพื่อการปรับตัวในวัยเรียนและการช่วยเหลือเด็ก

จิตวิทยาเพื่อการปรับตัวในวัยเรียนและการช่วยเหลือเด็ก

ผ่านไปแล้ว
June 3rd, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
จิตวิทยา เป็นศาสตร์หนึ่งในการนำมาใช้ในห้องเรียนเพื่อการปรับแก้และส่งเสริมพฤติกรรมเด็กในชั้นเรียน เพื่อให้เด็กในวัยเรียนสามารถปรับตัวให้เข้ากับบริบทสังคมที่เปลี่ยนไป และทางด้านอารมณ์ สังคม และสติปัญญาของตนเองที่เปลี่ยนแปลง
สิ่งที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับประกอบไปด้วย
-ทฤษฎีจิตวิทยาเกี่ยวกับการปรับตัว
-การปรับพฤติกรรม/พัฒนาการของมนุษย์แต่ละช่วงวัย
-รวมไปถึงกรณีศึกษาการปรับพฤติกรรมเด็กในชั้นเรียน
แนวคิดและแนวปฏิบัติต่างๆ ซึ่งเราในฐานะครูและผู้ปกครองมีส่วนสำคัญที่จะช่วยประคับประครองและช่วยเหลือเด็กๆ เหล่านี้ให้สามารถปรับตัวได้ตามพัฒนาการและสิ่งแวดล้อมปัจจุบันได้อย่างเหมาะสมและเพื่อให้เด็กๆ ได้ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขในสังคม
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

Jiranun
Jiranun
Written by: 03.06.2023

ประสบการณ์ใหม่มากเลยค่ะ มีคนที่เราไม่เคยรู้จักและแลกเปลี่ยนความคิดกันและกัน สนุกมาก

ตวงทิพย์
ตวงทิพย์
Written by: 03.06.2023

ได้รับแบบอย่างในการนำไปปรับใช้กับนักเรียน

กนกรัชต์
กนกรัชต์
Written by: 03.06.2023

Mallika
Mallika
Written by: 03.06.2023

ได้รับความรู้มากมาย

ธัญรัศม์
ธัญรัศม์
Written by: 03.06.2023

นางสาวอัญญาณี
นางสาวอัญญาณี
Written by: 03.06.2023

วิชญาพร
วิชญาพร
Written by: 03.06.2023

นางสาววิราภรณ์
นางสาววิราภรณ์
Written by: 03.06.2023

ได้รับความรู้ในด้านจิตวิทยาในการใช้สอนเด็กๆ

Phetcharat
Phetcharat
Written by: 03.06.2023

-ทบทวน -การนำไปใช้การเรียนการสอน -ส่งต่อเพื่อนครู

สุวดี
สุวดี
Written by: 03.06.2023

ได้เทคนิคที่จะนำไปใช้ในการปรับพฤติกรรรม การเข้าใจนักเรียนมากขึ้น และนำไปใช้ได้ทั้งในคาบเรียนและการช่วยเหลือนอกห้องเรียน

พรรณวรท
พรรณวรท
Written by: 03.06.2023

แนวทางการพัฒนาและปรับพฤติกรรมนักเรียนอย่างมีขั้นตอน มีตัวอย่าง และมีทฤษฎีมาอ้างอิง เสริมสร้าง และจุดประกาย แนวคิดการนำไปใช้ในวิชาชีพ

ศิริพร
ศิริพร
Written by: 03.06.2023

ได้เรียนรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนมากยิ่งขึ้น

Kattareya
Kattareya
Written by: 03.06.2023

ได้เรียนรู้พื้นฐานอารมณ์แต่ละช่วงวัย วิธีการรับมือ เสริมแรงต่างๆ

นางสาววันวิสา
นางสาววันวิสา
Written by: 03.06.2023

ได้รับความรู้ในด้านการแสดงออกทางพฤติกรรมในช่วงวัยต่างๆและการช่วยเหลือเด็กๆในแต่ละช่วงวัยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากรและบุคลากรทางการศึกษา เช่น ครู และเพื่อนๆนักเรียนด้วยกัน

นางสาวปุณณพัฒน์
นางสาวปุณณพัฒน์
Written by: 03.06.2023

นางสาวรามาวดี
นางสาวรามาวดี
Written by: 03.06.2023

ได้ความรู้ในการนำไปปรับใช้กับเด็กที่มีพฤติกรรมแตกต่างกัน

Boonyisa
Boonyisa
Written by: 03.06.2023

สันติชัย
สันติชัย
Written by: 03.06.2023

ธนภร
ธนภร
Written by: 03.06.2023

เป็นการทบทวนจิตวิทยาในการสอนค่ะ

Parinpron
Parinpron
Written by: 03.06.2023