การสร้างแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์โดย“ThingLink”

การสร้างแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์โดย“ThingLink”

ผ่านไปแล้ว
March 18th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
มาร่วมแบ่งปันแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ ด้วยการปักหมุดเพื่อทำให้รู้จักแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์มากขึ้นในการใช้ ThingLink
Starfish Academy

Starfish Academy


ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

วิรัตน์
วิรัตน์
Written by: 18.03.2023

วิมลศรี
วิมลศรี
Written by: 18.03.2023

กิตติพงศ์
กิตติพงศ์
Written by: 18.03.2023

มาริษา
มาริษา
Written by: 18.03.2023

ได้รับความรู้ใหม่ที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้ค่ะ

นนทวัฒน์
นนทวัฒน์
Written by: 18.03.2023

ว่าที่ร้อยตรีวชิระ
ว่าที่ร้อยตรีวชิระ
Written by: 18.03.2023

การเรียนรู้เครื่องมือผลิตสื่อใหม่

นางสาวพัชรี
นางสาวพัชรี
Written by: 18.03.2023

นางสาวลัดดาวัลย์
นางสาวลัดดาวัลย์
Written by: 18.03.2023

ได้รับความรู้เพิ่มเติมในการใช้งาน ThingLink เพิ่มมากขึ้น

รพีพร
รพีพร
Written by: 18.03.2023

บรรจง
บรรจง
Written by: 18.03.2023

เว็บไซต์สร้างสื่อ ที่ใช้งานได้จริง

สุรพันธ์
สุรพันธ์
Written by: 18.03.2023

ธรินรักษ์
ธรินรักษ์
Written by: 18.03.2023

คุ้มค่ามาก นำไปใช้ได้ค่ะ

ทิพวัลย์   ปอวังตะโก
ทิพวัลย์ ปอวังตะโก
Written by: 18.03.2023

จัดทำสื่อที่ง่ายขึ้น

นางนริศรา
นางนริศรา
Written by: 18.03.2023

เข้าใจขั้นตอนและนำไปใช้

สุปราณี
สุปราณี
Written by: 18.03.2023

รู้จักแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ วิธการใช้งานเพิ่มขึ้น

พณชัย
พณชัย
Written by: 18.03.2023

Parita
Parita
Written by: 18.03.2023

ได้รัความรู้ดีมาก

แสงเดือน
แสงเดือน
Written by: 18.03.2023

นวรัตน์
นวรัตน์
Written by: 18.03.2023

Pleng Phitchaya
Pleng Phitchaya
Written by: 18.03.2023