เครื่องมือก่อนสอบ Trick & Tip เตรียมสอบ

เครื่องมือก่อนสอบ Trick & Tip เตรียมสอบ

ผ่านไปแล้ว
March 4th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
ในสภาวการณ์ปัจจุบัน ผู้เรียนต้องเผชิญปัญหาความรู้ถดถอย และไม่สามารถเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ ครูผู้สอนจึงต้องมีบทบาทในการฟื้นฟูการเรียนรู้ถดถอยของผู้เรียน ทั้งด้านเนื้อหาตามหลักสูตรควบคู่กับการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านสุขภาวะ ดังนั้น เกม จึงเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนและเตรียมความพร้อมก่อนสอบได้เป็นอย่างดี ซึ่งในเกมจะเป็นการสอดแทรกความรู้เดิม เตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ถัดไป โดยมีการทำเป็นประจำและสม่ำเสมอเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่คงทนและยั่งยืน “เรียนรู้อย่างสนุก ปลุกความมั่นใจในการสอบ”
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

Sct Junior
Sct Junior
Written by: 04.03.2023

นางปรียารัตน์
นางปรียารัตน์
Written by: 04.03.2023

นายณภัทร
นายณภัทร
Written by: 04.03.2023

นางสาวกนิฐตา
นางสาวกนิฐตา
Written by: 04.03.2023

เยี่ยมเลยค่ะ

นางสาวศศินี
นางสาวศศินี
Written by: 04.03.2023

ได้รับความรู้เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอนอย่างมากค่ะ

นางสุรีรัตน์
นางสุรีรัตน์
Written by: 04.03.2023

จิตรลดา
จิตรลดา
Written by: 04.03.2023

ยุพา
ยุพา
Written by: 04.03.2023

เทคนิคในการเตรียมนร.ก่อนสอบ

นางสาวเบญญาภา
นางสาวเบญญาภา
Written by: 04.03.2023

ขอบคุณค่ะ

นางสาวอังคณา
นางสาวอังคณา
Written by: 04.03.2023

นางสาวสุวณีย์
นางสาวสุวณีย์
Written by: 04.03.2023

นายอรรถพล
นายอรรถพล
Written by: 04.03.2023

นางสาวกัญญา
นางสาวกัญญา
Written by: 04.03.2023

การใช้เครื่องมือเตรียมสอบ

ญาญ่า
ญาญ่า
Written by: 04.03.2023

พัฒนาต่อการจัดการเรียนการสอน

รำไพ
รำไพ
Written by: 04.03.2023

ได้ความรู้ใหม่เพิ่มขึ้น

อังสนา
อังสนา
Written by: 04.03.2023

สนุก ได้รับความรู้มากค่ะ

weerapan
weerapan
Written by: 04.03.2023

Yo
Yo
Written by: 04.03.2023

นางนันทรัตน์
นางนันทรัตน์
Written by: 04.03.2023

นางประพาภรณ์
นางประพาภรณ์
Written by: 04.03.2023