สร้าง BOARD GAME แสนสนุกด้วยแอปทวิงเกอร์

สร้าง BOARD GAME แสนสนุกด้วยแอปทวิงเกอร์

ผ่านไปแล้ว
January 21st, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
แนะนำเว็บไซต์ทวิงเคิ้ล www.twinkl.co.th/ การโหลดสื่อที่มีทั้งเป็นสื่อฟรีและที่แบบต้องเป็นสมาชิก และที่แนะนำในครั้งนี้คือการโหลดแม่แบบที่สร้างBOARD GAME ในรูปแบบต่างๆ ตามเนื้อหาสามารถของวิชาของตนเอง และการนำไปใช้สอน
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นางสาวสุวิมล
นางสาวสุวิมล
Written by: 21.01.2023

นางสาวกนกวรรณ
นางสาวกนกวรรณ
Written by: 21.01.2023

Korkanok
Korkanok
Written by: 21.01.2023

รัตติกาล
รัตติกาล
Written by: 21.01.2023

ได้รับเทคนิคเพิ่มขึ้น

นางสาว วราภรณ์
นางสาว วราภรณ์
Written by: 21.01.2023

นางอัจฉรา
นางอัจฉรา
Written by: 21.01.2023

ได้แนวทาง ตัวอย่าง วิธีการ แหล่งสร้างสื่อการเรียนรู้ที่ตรงกับความต้องการ ขอบคุณค่ะ

นางนริศรา
นางนริศรา
Written by: 21.01.2023

นำเทคนิคและวิธีการไปประยุกต์ใช้

จันทร์เพ็ญ
จันทร์เพ็ญ
Written by: 21.01.2023

นำไปใช้สอนได้ค่ะ

แสงเดือน
แสงเดือน
Written by: 21.01.2023

นางสาวนฤมล
นางสาวนฤมล
Written by: 21.01.2023

T.cake
T.cake
Written by: 21.01.2023

วิรัตน์
วิรัตน์
Written by: 21.01.2023

วิมลศรี
วิมลศรี
Written by: 21.01.2023

นางศุภลักษณ์
นางศุภลักษณ์
Written by: 21.01.2023

นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้

คเณศ
คเณศ
Written by: 21.01.2023

นางกาญจนรัตน์
นางกาญจนรัตน์
Written by: 21.01.2023

ดี

นางสาววรางคณา
นางสาววรางคณา
Written by: 21.01.2023

นางสาวธารา
นางสาวธารา
Written by: 21.01.2023

ongong_sakarin
ongong_sakarin
Written by: 21.01.2023

ดีมากครับ

Chaiyot
Chaiyot
Written by: 21.01.2023