สร้าง BOARD GAME แสนสนุกด้วยแอปทวิงเกอร์

สร้าง BOARD GAME แสนสนุกด้วยแอปทวิงเกอร์

ผ่านไปแล้ว
January 21st, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
แนะนำเว็บไซต์ทวิงเคิ้ล www.twinkl.co.th/ การโหลดสื่อที่มีทั้งเป็นสื่อฟรีและที่แบบต้องเป็นสมาชิก และที่แนะนำในครั้งนี้คือการโหลดแม่แบบที่สร้างBOARD GAME ในรูปแบบต่างๆ ตามเนื้อหาสามารถของวิชาของตนเอง และการนำไปใช้สอน
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นางสาวสุพัตรา
นางสาวสุพัตรา
Written by: 21.01.2023

Nongya
Nongya
Written by: 21.01.2023

ได้ทราบถึงเครื่องมือใหม่ ๆ ในการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning ให้กับนักเรียน

Sanula
Sanula
Written by: 21.01.2023

กมลวรรณ
กมลวรรณ
Written by: 21.01.2023

พัชราภรณ์
พัชราภรณ์
Written by: 21.01.2023

ได้ความรู้ในการพัฒนาสื่อเพิ่มขึ้นค่ะ

ณิชา
ณิชา
Written by: 21.01.2023

วสันต์
วสันต์
Written by: 21.01.2023

นางสาวสุภาวดี
นางสาวสุภาวดี
Written by: 21.01.2023

การสร้างเกมการศึกษา

นางอนุสรา
นางอนุสรา
Written by: 21.01.2023

ครูเกวลิน
ครูเกวลิน
Written by: 21.01.2023

ปทุมพร
ปทุมพร
Written by: 21.01.2023

ได้ความรู้ในการพัฒนาสื่อการสอนให้กับนักเรียน

สุธิดา
สุธิดา
Written by: 21.01.2023

ได้ความรู้ในการสร้างสื่อ และนำสื่อการสอนไปใช้ได้อย่างหลากหลายมากขึ้น

Janjaow
Janjaow
Written by: 21.01.2023

ได้นำไปสอนพัฒนานักเรียน

นางสาวธัญชนก
นางสาวธัญชนก
Written by: 21.01.2023

sujittra
sujittra
Written by: 21.01.2023

นิพิศ
นิพิศ
Written by: 21.01.2023

การจัดทำสื่อการสอน

นฤพล
นฤพล
Written by: 21.01.2023

ดี

Jantima
Jantima
Written by: 21.01.2023

นารีรัตน์
นารีรัตน์
Written by: 21.01.2023

การสร้างบอร์ดเกมด้วยแอปทวิงเกอร์

ภาณุมาศ
ภาณุมาศ
Written by: 21.01.2023

ได้รับความรู้ในการสร้างสื่อ การดาวน์โหลดสื่อที่มีอยู่แล้ว การแก้ไขสื่อผ่านแอพ Twinkle วิทยาการบรรยายได้ดีมาก เข้าใจง่าย สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้ มีประโยชน์มาก ๆ เลยค่ะ