เป็นครูควรรู้เรื่องยา EP2

เป็นครูควรรู้เรื่องยา EP2

ผ่านไปแล้ว
December 10th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ พี่ท๊อป อ.ภก.ภัทรพันธ์ สุขวุฒิชัย และพี่ออย ภญ.ธิตินันท์ รักษ์หนู ถึงมุมมองหรือความสำคัญเรื่องยา ในบทเรียนที่น่าสนใจ ว่า ครู จะใช้ยาในเด็กและวัยรุ่น การจัดการอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น ยาสามัญประจำบ้านสำหรับห้องพยาบาล รวมไปถึงการทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันที่น่าสนใจ เกี่ยวกับโรคที่พบบ่อยช่วงเข้าสู่ฤดูหนาวที่พบได้ในเด็ก รวมถึงข้อปฏิบัติตัวที่เหมาะสมเกี่ยวกับวัคซีนโควิดและการสังเกตอาการหลังได้รับวัคซีน
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

ศิมาภรณ์
ศิมาภรณ์
Written by: 10.12.2022

Wilasinee
Wilasinee
Written by: 10.12.2022

นางสาวกนกวรรณ
นางสาวกนกวรรณ
Written by: 10.12.2022

ทิพรัตน์
ทิพรัตน์
Written by: 10.12.2022

ณฐิญา
ณฐิญา
Written by: 10.12.2022

มณีรัตน์
มณีรัตน์
Written by: 10.12.2022

ได้ความรู้

นารี
นารี
Written by: 10.12.2022

นางสาวธารา
นางสาวธารา
Written by: 10.12.2022

การใช้ยาสามัญประจำบ้าน การปฐมพยาบาลเบื้องต้นกับนักเรียน การดวันหมดอายุของยา

นางสาวสุทิศา
นางสาวสุทิศา
Written by: 10.12.2022

อนุชา
อนุชา
Written by: 10.12.2022

พัชรินทร์
พัชรินทร์
Written by: 10.12.2022

จามจุรี
จามจุรี
Written by: 10.12.2022

คงกฤช
คงกฤช
Written by: 10.12.2022

รัตน์
รัตน์
Written by: 10.12.2022

เมษา
เมษา
Written by: 10.12.2022

เอกชัย
เอกชัย
Written by: 10.12.2022

อภิชาติ
อภิชาติ
Written by: 10.12.2022

รัตติกาล
รัตติกาล
Written by: 10.12.2022

วรรณดี
วรรณดี
Written by: 10.12.2022

ดีมาก

ณัฏฐ์ยุพา
ณัฏฐ์ยุพา
Written by: 10.12.2022

ได้รับความรู้ในการใช้ยาเพิ่มมากขึ้น