เป็นครูควรรู้เรื่องยา EP2

เป็นครูควรรู้เรื่องยา EP2

ผ่านไปแล้ว
December 10th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ พี่ท๊อป อ.ภก.ภัทรพันธ์ สุขวุฒิชัย และพี่ออย ภญ.ธิตินันท์ รักษ์หนู ถึงมุมมองหรือความสำคัญเรื่องยา ในบทเรียนที่น่าสนใจ ว่า ครู จะใช้ยาในเด็กและวัยรุ่น การจัดการอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น ยาสามัญประจำบ้านสำหรับห้องพยาบาล รวมไปถึงการทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันที่น่าสนใจ เกี่ยวกับโรคที่พบบ่อยช่วงเข้าสู่ฤดูหนาวที่พบได้ในเด็ก รวมถึงข้อปฏิบัติตัวที่เหมาะสมเกี่ยวกับวัคซีนโควิดและการสังเกตอาการหลังได้รับวัคซีน
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นางสาวทัศนีย์
นางสาวทัศนีย์
Written by: 10.12.2022

มีความรู้เรื่องยาไปสอนนักเรียน

นายจิรายุส
นายจิรายุส
Written by: 10.12.2022

ฟีน่า
ฟีน่า
Written by: 10.12.2022

Wipakorn
Wipakorn
Written by: 10.12.2022

การใช้ยากับนักเรียน

Tookta
Tookta
Written by: 10.12.2022

ความรู้เรื่องการใช้ยา

นางบุษยา
นางบุษยา
Written by: 10.12.2022

ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน จัดกิจกรรมโฮมรูมให้นักเรียนมีความรู้เรื่องยา

นางสาวเนตรนภา
นางสาวเนตรนภา
Written by: 10.12.2022

Niwat
Niwat
Written by: 10.12.2022

มะลิ
มะลิ
Written by: 10.12.2022

-

ธันยพร
ธันยพร
Written by: 10.12.2022

ปวริศา
ปวริศา
Written by: 10.12.2022

ดีค่ะ

นายณัฏฐ์​ช​ฎ​ิ​ล
นายณัฏฐ์​ช​ฎ​ิ​ล
Written by: 10.12.2022

นางสาวสุมาลี
นางสาวสุมาลี
Written by: 10.12.2022

นางสาว​กฤษณา
นางสาว​กฤษณา
Written by: 10.12.2022

นางสาวฉันทวรรณ
นางสาวฉันทวรรณ
Written by: 10.12.2022

นางสาวกนกพร
นางสาวกนกพร
Written by: 10.12.2022

นางสาวณัฐกานต์
นางสาวณัฐกานต์
Written by: 10.12.2022

สุกันยา
สุกันยา
Written by: 10.12.2022

นวรัตน์
นวรัตน์
Written by: 10.12.2022

นำมาปรับใช้กับนร.

นางมลระวี
นางมลระวี
Written by: 10.12.2022