เป็นครูควรรู้เรื่องยา EP2

เป็นครูควรรู้เรื่องยา EP2

ผ่านไปแล้ว
December 10th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ พี่ท๊อป อ.ภก.ภัทรพันธ์ สุขวุฒิชัย และพี่ออย ภญ.ธิตินันท์ รักษ์หนู ถึงมุมมองหรือความสำคัญเรื่องยา ในบทเรียนที่น่าสนใจ ว่า ครู จะใช้ยาในเด็กและวัยรุ่น การจัดการอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น ยาสามัญประจำบ้านสำหรับห้องพยาบาล รวมไปถึงการทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันที่น่าสนใจ เกี่ยวกับโรคที่พบบ่อยช่วงเข้าสู่ฤดูหนาวที่พบได้ในเด็ก รวมถึงข้อปฏิบัติตัวที่เหมาะสมเกี่ยวกับวัคซีนโควิดและการสังเกตอาการหลังได้รับวัคซีน
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

วิรัตน์
วิรัตน์
Written by: 10.12.2022

วิมลศรี
วิมลศรี
Written by: 10.12.2022

กิตติพงศ์
กิตติพงศ์
Written by: 10.12.2022

ธิดา
ธิดา
Written by: 10.12.2022

ศิริวรรณ
ศิริวรรณ
Written by: 10.12.2022

นายวิชญ์รุจ
นายวิชญ์รุจ
Written by: 10.12.2022

-

นางนริศรา
นางนริศรา
Written by: 10.12.2022

ได้ความรู้เรื่องยาและนำไปใช้และปฏิบัติได้ถูกต้อง

Krunok
Krunok
Written by: 10.12.2022

ได้รับความรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องยาและนำไปใช้กับนักเรียนในโรงเรียนได้เป็นอย่างดี

ณัฐวุฒิ
ณัฐวุฒิ
Written by: 10.12.2022

นางปรัศนียา
นางปรัศนียา
Written by: 10.12.2022

สายพิณ
สายพิณ
Written by: 10.12.2022

นางสาวอนงค์นุช
นางสาวอนงค์นุช
Written by: 10.12.2022

นางอัญชลี
นางอัญชลี
Written by: 10.12.2022

สามารถนำไปใช้ได้

ปนัสยา
ปนัสยา
Written by: 10.12.2022

การนำความรู้ที่ได้จากอบรมมาดูแลเด็กในเวลาที่เด็กมีอาการเจ็บปวยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้องอย่างถูกวิธี

นางสุกัญญา
นางสุกัญญา
Written by: 10.12.2022

นางศิริรัตน์
นางศิริรัตน์
Written by: 10.12.2022

รพีพร
รพีพร
Written by: 10.12.2022

ongong_sakarin
ongong_sakarin
Written by: 10.12.2022

ได้ความรู้การดูแลรักษาการติดโรคโควิดที่ดีมาก

เพ็ญศรี
เพ็ญศรี
Written by: 10.12.2022

นภศูล
นภศูล
Written by: 10.12.2022

ได้ความรู้เรื่องยาเพิ่มขึ้น และได้ทราบการใช้ยากับเด็กขั้นพื้ขฐานเพิ่มขึ้น