เป็นครูควรรู้เรื่องยา EP2

เป็นครูควรรู้เรื่องยา EP2

ผ่านไปแล้ว
December 10th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ พี่ท๊อป อ.ภก.ภัทรพันธ์ สุขวุฒิชัย และพี่ออย ภญ.ธิตินันท์ รักษ์หนู ถึงมุมมองหรือความสำคัญเรื่องยา ในบทเรียนที่น่าสนใจ ว่า ครู จะใช้ยาในเด็กและวัยรุ่น การจัดการอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น ยาสามัญประจำบ้านสำหรับห้องพยาบาล รวมไปถึงการทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันที่น่าสนใจ เกี่ยวกับโรคที่พบบ่อยช่วงเข้าสู่ฤดูหนาวที่พบได้ในเด็ก รวมถึงข้อปฏิบัติตัวที่เหมาะสมเกี่ยวกับวัคซีนโควิดและการสังเกตอาการหลังได้รับวัคซีน
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นางสาวมายุรี
นางสาวมายุรี
Written by: 10.12.2022

การเลือกใช้ยาและการปฏิบัติตนในการใช้ยาเพื่อดูแลเด็กอย่างถูกต้อง

สุพรรณิภา
สุพรรณิภา
Written by: 10.12.2022

ได้รับความรู้เรื่องยามากมายคะ

Nattha
Nattha
Written by: 10.12.2022

ความรู้เกี่ยวกับยาเบื้องต้น

อรพินท์
อรพินท์
Written by: 10.12.2022

ทั้งสองท่านให้ความรู้เข้าใจชัดเจนสื่อสารได้ตรงประเด็น ได้ความรู้เกี่ยวกับการอ่านฉลากยา การใช้ยาเมื่อเด็กเกิดอาการต่างๆ และโรคที่มักพบในฤดูหนาว

Waraporn
Waraporn
Written by: 10.12.2022

นิลรัตน์
นิลรัตน์
Written by: 10.12.2022

ศรัณชัย
ศรัณชัย
Written by: 10.12.2022

ได้วิธีป้องกัน และเพิ่มความรู้มากขึ้นเกี่ยวกับการใช้ยาต่าง ๆ ให้ถูกต้อง

ชลธิชา
ชลธิชา
Written by: 10.12.2022

Ratchakorn
Ratchakorn
Written by: 10.12.2022

ได้รับความเกี่ยวการปฐมพยาบาลและการใช้ยาสามัญ​ประจำบ้านเพื่อเอาความรู้นี้ไปใช้กับการปฐมพยาบาล​เบื้องต้นในสถานศึกษาให้เด็กมีความปลอดภัยจากโรคและอุบัติเหตุ​ต่างๆ

นันทนา
นันทนา
Written by: 10.12.2022

นางสาวจินตนา
นางสาวจินตนา
Written by: 10.12.2022

วรรณี
วรรณี
Written by: 10.12.2022

กนกวลี
กนกวลี
Written by: 10.12.2022

รัชนี
รัชนี
Written by: 10.12.2022

นางสาวนูรไอน่า
นางสาวนูรไอน่า
Written by: 10.12.2022

Kruboy
Kruboy
Written by: 10.12.2022

ชีวานันท์
ชีวานันท์
Written by: 10.12.2022

ได้รับความรู้ดีมาก