เป็นครูควรรู้เรื่องยา EP2

เป็นครูควรรู้เรื่องยา EP2

ผ่านไปแล้ว
December 10th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ พี่ท๊อป อ.ภก.ภัทรพันธ์ สุขวุฒิชัย และพี่ออย ภญ.ธิตินันท์ รักษ์หนู ถึงมุมมองหรือความสำคัญเรื่องยา ในบทเรียนที่น่าสนใจ ว่า ครู จะใช้ยาในเด็กและวัยรุ่น การจัดการอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น ยาสามัญประจำบ้านสำหรับห้องพยาบาล รวมไปถึงการทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันที่น่าสนใจ เกี่ยวกับโรคที่พบบ่อยช่วงเข้าสู่ฤดูหนาวที่พบได้ในเด็ก รวมถึงข้อปฏิบัติตัวที่เหมาะสมเกี่ยวกับวัคซีนโควิดและการสังเกตอาการหลังได้รับวัคซีน
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

ปรางค์ทอง
ปรางค์ทอง
Written by: 10.12.2022

-

เบญจวรรณ
เบญจวรรณ
Written by: 10.12.2022

อยากให้จัดอบรมอีกเยอะๆ

พฤกษ์
พฤกษ์
Written by: 10.12.2022

อรทัย
อรทัย
Written by: 10.12.2022

ได้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาที่เหมาะสมและถูกต้อง

นางสาวอาซีย๊ะ
นางสาวอาซีย๊ะ
Written by: 10.12.2022

เนตรนภา
เนตรนภา
Written by: 10.12.2022

ได้รับรู้การปฏิบัติตนที่ถูกเกี่ยวกับยาดีขึ้นค่ะ

นางสาวนพมาศ
นางสาวนพมาศ
Written by: 10.12.2022

ได้ความรู้เกี่ยวเรื่องยา

นางสาวธิดารัตน์
นางสาวธิดารัตน์
Written by: 10.12.2022

ได้รับความรู้ สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

นางสาวนฤดี
นางสาวนฤดี
Written by: 10.12.2022

นายอัชฌา
นายอัชฌา
Written by: 10.12.2022

Chatchadaporn
Chatchadaporn
Written by: 10.12.2022

การเรียนรู้เรื่องยาในสถานศึกษา

ปริญญา
ปริญญา
Written by: 10.12.2022

สุพรรณี
สุพรรณี
Written by: 10.12.2022

นำไปใช้กับเด็กๆ

ศศิกานต์
ศศิกานต์
Written by: 10.12.2022

สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้

สุพัชตรา
สุพัชตรา
Written by: 10.12.2022

ใข้สอนเด็ก

นายยวน
นายยวน
Written by: 10.12.2022

นางสาวทัศนีย์
นางสาวทัศนีย์
Written by: 10.12.2022

จุฑาภรณ์
จุฑาภรณ์
Written by: 10.12.2022

นางสาววาสนา
นางสาววาสนา
Written by: 10.12.2022

รัตนา
รัตนา
Written by: 10.12.2022

พัฒนาการของเด็กเพิ่มขึ้น