เป็นครูควรรู้เรื่องยา EP2

เป็นครูควรรู้เรื่องยา EP2

ผ่านไปแล้ว
December 10th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ พี่ท๊อป อ.ภก.ภัทรพันธ์ สุขวุฒิชัย และพี่ออย ภญ.ธิตินันท์ รักษ์หนู ถึงมุมมองหรือความสำคัญเรื่องยา ในบทเรียนที่น่าสนใจ ว่า ครู จะใช้ยาในเด็กและวัยรุ่น การจัดการอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น ยาสามัญประจำบ้านสำหรับห้องพยาบาล รวมไปถึงการทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันที่น่าสนใจ เกี่ยวกับโรคที่พบบ่อยช่วงเข้าสู่ฤดูหนาวที่พบได้ในเด็ก รวมถึงข้อปฏิบัติตัวที่เหมาะสมเกี่ยวกับวัคซีนโควิดและการสังเกตอาการหลังได้รับวัคซีน
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

Piyajit
Piyajit
Written by: 10.12.2022

นางสาวพีรดา
นางสาวพีรดา
Written by: 10.12.2022

สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับนักเรียนได้ค่ะ

นางสาววโรทัย
นางสาววโรทัย
Written by: 10.12.2022

ศรีกัญภัสสร์
ศรีกัญภัสสร์
Written by: 10.12.2022

ชมพูนุท
ชมพูนุท
Written by: 10.12.2022

ได้รับความรู้เยอะมาก

นางมยุรี
นางมยุรี
Written by: 10.12.2022

JaZ
JaZ
Written by: 10.12.2022

ความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับยาและการป้องกัน

กัญรัศ
กัญรัศ
Written by: 10.12.2022

นางวิรงรอง
นางวิรงรอง
Written by: 10.12.2022

มีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับยาที่มีในตู้ยาในโรงเรียน วัคซีน รวมถึงข้อสังเกต อาการ สิ่งที่ควรปฏิบัติ และเฝ้าระวัง โรคที่มากับฤดูหนาว

สิทธิชัย
สิทธิชัย
Written by: 10.12.2022

รวมพร
รวมพร
Written by: 10.12.2022

นุ่มนวล_UDVC
นุ่มนวล_UDVC
Written by: 10.12.2022

ความรู้เรื่องยา

ประกายดาว
ประกายดาว
Written by: 10.12.2022

นายปรัชญา
นายปรัชญา
Written by: 10.12.2022

มีความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น

สมรักษ์
สมรักษ์
Written by: 10.12.2022

การใช้อย่างถูกต้อง

นางรัษฎา
นางรัษฎา
Written by: 10.12.2022

นางศิริวรรณ
นางศิริวรรณ
Written by: 10.12.2022

ได้ความรู้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

นางสาวศศิธร
นางสาวศศิธร
Written by: 10.12.2022

KruVenus
KruVenus
Written by: 10.12.2022

นางนิภา
นางนิภา
Written by: 10.12.2022