เป็นครูควรรู้เรื่องยา EP2

เป็นครูควรรู้เรื่องยา EP2

ผ่านไปแล้ว
December 10th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ พี่ท๊อป อ.ภก.ภัทรพันธ์ สุขวุฒิชัย และพี่ออย ภญ.ธิตินันท์ รักษ์หนู ถึงมุมมองหรือความสำคัญเรื่องยา ในบทเรียนที่น่าสนใจ ว่า ครู จะใช้ยาในเด็กและวัยรุ่น การจัดการอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น ยาสามัญประจำบ้านสำหรับห้องพยาบาล รวมไปถึงการทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันที่น่าสนใจ เกี่ยวกับโรคที่พบบ่อยช่วงเข้าสู่ฤดูหนาวที่พบได้ในเด็ก รวมถึงข้อปฏิบัติตัวที่เหมาะสมเกี่ยวกับวัคซีนโควิดและการสังเกตอาการหลังได้รับวัคซีน
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นาย จักรพันธ์
นาย จักรพันธ์
Written by: 10.12.2022

ครูอั๋น
ครูอั๋น
Written by: 10.12.2022

น่าสนใจได้ความรู้ดีมาก อธิบายชัดเจน

นายสาคร
นายสาคร
Written by: 10.12.2022

การใช้ยาสามัญประจำบ้าน

สุวิมล
สุวิมล
Written by: 10.12.2022

-

นางสาวพรวิภา
นางสาวพรวิภา
Written by: 10.12.2022

ดีมากค่ะ

ประภาศรี
ประภาศรี
Written by: 10.12.2022

เรื่องการสังเกตุอาการป่วยในแต่ละขั้น และขั้นตอนไหนควรให้ยา หรือนำส่งรพ.

สกาวรัตน์
สกาวรัตน์
Written by: 10.12.2022

นางสาววิจิตรา
นางสาววิจิตรา
Written by: 10.12.2022

พิกุลทอง
พิกุลทอง
Written by: 10.12.2022

ขอบคุณวิทยากรที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาที่ถูกวิธี

ภาณุลักษณ์
ภาณุลักษณ์
Written by: 10.12.2022

จินตนา
จินตนา
Written by: 10.12.2022

ได้รับความรู้เกี่ยวการอ่านฉลากยา และการปฏิบัติตนเมื่อเด็กเกิดอาการต่างๆ รวมถึงการใช้ยา โรคที่มักพบในฤดูหนาว วิทยากรทั้งสองท่านให้ความรู้อย่างเข้าใจชัดเจน

นางสาวสุนิษา
นางสาวสุนิษา
Written by: 10.12.2022

ความรู้เกี่ยวกับฉลากยา ชนิด ของยา คุณสมบัติของยาแต่ละชนิด

ณัฐวิภา
ณัฐวิภา
Written by: 10.12.2022

นางสาวกาญจนา
นางสาวกาญจนา
Written by: 10.12.2022

ได้รับความรู้เรื่องการใช้ยาชนิดต่างๆให่เหมาะสมกับอาการ

นางนัดทชา
นางนัดทชา
Written by: 10.12.2022

ศุภางพิชญ์
ศุภางพิชญ์
Written by: 10.12.2022

ได้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูล​วิธีใช้ยา​ โรค​3​โรค​ การปฏิบัติเมื่อเจออาการเจ็บป่วย​และวิธีการดูแลรักษา

อุมาภรณ์
อุมาภรณ์
Written by: 10.12.2022

Kaneng
Kaneng
Written by: 10.12.2022

นางสาววริทธิ์ฐา
นางสาววริทธิ์ฐา
Written by: 10.12.2022

ทำให้ได้ข้อมูลข่าวสารเรื่องการรักษายาและนำไปใช้ดูแลตนเอง นักเรียน คนอื่น ๆ เบื้องต้นได้

สุปราณี
สุปราณี
Written by: 10.12.2022

ได้ทราบถึงความรู้เรื่องของยาและการปฎิบัติตนเบื้องตนหากเด็กมีอาการป่วย