องค์กรเผยแพร่ความรู้

ผู้เผยแพร่ความรู้

รศ.ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ์

รศ.ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ์

ชื่อ “แจ๊ค” รศ.ดร. ธันยวิช วิเชียรพันธ์ ปัจจุบัน ทำงานอยู่ สำนักวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ตำแหน่ง ผู้อำ...

รศ.ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ์
มุกดา คำวินิจ

มุกดา คำวินิจ

ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านปลาดาว ซึ่งจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยใช้นวัตกรรมของโรงเรียนช่วยพัฒนาให...

มุกดา คำวินิจ
ผศ.ชฎารัตน์ พิพัฒนนันท์

ผศ.ชฎารัตน์ พิพัฒนนันท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชฎารัตน์ พิพัฒนนันท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิท...

ผศ.ชฎารัตน์ พิพัฒนนันท์
นายธิติ ธีระเธียร

นายธิติ ธีระเธียร

ผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาครู นักออกแบบและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา การประกันคุณภา...

นายธิติ ธีระเธียร
เบญจรัตน์ จงจำรัสพันธ์

เบญจรัตน์ จงจำรัสพันธ์

นีท เบญจรัตน์ จงจำรัสพันธ์ นักจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น ผู้อยากเป็นเพื่อนกับวัยรุ่น เพื่อมาเปิดอกพูดคุย...

เบญจรัตน์ จงจำรัสพันธ์
วนัชพร พิพัฒน์ธนวงศ์

วนัชพร พิพัฒน์ธนวงศ์

วนัชพร พิพัฒน์ธนวงศ์ ชื่อเล่น...น้ำใจ มีความเชื่อว่าทุกคนสามารถที่จะพัฒนาตนเองได้ตลอด ไม่ว่าจะอยู่ใน...

วนัชพร พิพัฒน์ธนวงศ์
นายอัซฮา บูละ

นายอัซฮา บูละ

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอไม้แก่น (สกร.อำเภอไม้แก่น) สังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดปัตต...

นายอัซฮา บูละ
นางสาวกฤษณา สถิตย์เกิด

นางสาวกฤษณา สถิตย์เกิด

นางสาวกฤษณา สถิตย์เกิด จบการศึกษาระดับปริญาตรีด้วยเกียรตินิยมอันดับ 2 คณะครุศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษแล...

นางสาวกฤษณา สถิตย์เกิด
นางสาวปรัชนียา มาวัชระ

นางสาวปรัชนียา มาวัชระ

จบการศึกษาด้วยเกียรตินิยมอันดับ 1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระ...

นางสาวปรัชนียา มาวัชระ
นางสาววินัฎฐา นันตะสุข

นางสาววินัฎฐา นันตะสุข

นางสาววินัฎฐา นันตะสุข (ครูแอปเปิ้ล) ครูแนะแนว โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง เจ้าของเพจ ห้องแ...

นางสาววินัฎฐา นันตะสุข
นายภุชงค์ เสือทอง

นายภุชงค์ เสือทอง

ครูภาษาไทยใจดีจากโรงเรียนเมืองกระบี่ สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหา...

นายภุชงค์ เสือทอง
นายกุศล มีปัญญา

นายกุศล มีปัญญา

ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ชาวเชียงรายโดยกำเนิดที่มีเชื้อสายลูกผสมน่าน-ลำพูน ที่รุ่นปู่ย่าตา...

นายกุศล มีปัญญา