นายอัซฮา บูละ

นายอัซฮา บูละ

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอไม้แก่น (สกร.อำเภอไม้แก่น) สังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดปัตตานี เจ้าของเพจครูฮา ว่า-แน่ นอน สอนง่าย สำเร็จการศึกษาด้วยเกียรตินิยมอันดับ 2 สาขาเทคโนโลยีการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ วิชาโททัศนศิลป์ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีความมุ่งมั่นในการเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทั้งในรูปแบบ Onsite Online และ On demand สำหรับผู้เรียนการศึกษานอกระบบ (กศน./สกร.) ซึ่งเป็นผู้ที่ขาดโอกาสหรือหลุดออกจากระบบการศึกษา “เพราะผมคิดว่า กศน. คือ โอกาสสุดท้ายของประชาชน” และครูมีการจัดรูปแบบการเรียนที่หลากหลาย ซึ่งไม่ได้จำกัดเฉพาะการนั่งเรียนในห้องเรียนจะเน้นให้ครอบคลุมในหลาย ๆ ทักษะ เช่น ทักษะทางด้านวิชาการ ทักษะการดำเนินชีวิต ทักษะทางด้านการประกอบอาชีพ เป็นต้น โดยผมจะเริ่มต้นง่ายๆ ที่ตัวเอง เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน มีความตั้งใจจริง ปฏิบัติอย่างจริงใจ พัฒนาตนเองในด้านความรู้วิชาการ ทักษะการปฏิบัติงาน การใช้เทคโนโลยีการศึกษา ออกแบบสื่อการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์ผู้เรียนนอกระบบ ควบคู่การแบ่งปันความรู้ความสามารถต่อเพื่อนร่วมงาน และมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมที่มีความพิเศษของจังหวัดชายแดนใต้และประเทศชาติต่อไป

1 workshops
Interactive test สร้างสื่อแบบทดสอบและเกมส์ออนไลน์ด้วย wordwall
4.9

Interactive test สร้างสื่อแบบทดสอบและเกมส์ออนไลน์ด้วย wordwall

July 8th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
นายอัซฮา บูละ

นายอัซฮา บูละ

Interactive test สร้างสื่อแบบทดสอบและเกมส์ออนไลน์ด้วย wordwall