6 คุณลักษณะของคุณครูที่ดี

Starfish Academy
Starfish Academy 351 views • 2 เดือนที่แล้ว
6 คุณลักษณะของคุณครูที่ดี

คุณลักษณะของครูที่ดี สามารถประเมินได้จากความสำเร็จของนักเรียนใช่หรือไม่ ? จากการศึกษาบทความ เกี่ยวกับคุณสมบัติของครูที่ดีจากหลากหลายบทความพบว่า มี 6 คุณลักษณะหลักที่เหมือนกันในการเป็นครูที่ดีนั้น ประกอบไปด้วย ดังนี้ 

1. ครูที่ดีจะปลูกฝังความมั่นใจให้กับนักเรียน เมื่อนักเรียนมีความมั่นใจในตัวเองต่ำ จะกลายเป็นอุปสรรคต่อการจัดการเรียนของครูที่ต่อเนื่องมากที่สุด (หนังสือ 50 ways to improve student behavior เขียนไว้) ดังนั้น วิธีการปลูกฝังความมั่นใจให้กับนักเรียน ประกอบด้วย การสร้างเป้าหมายการเรียนรู้ร่วมกับนักเรียน ปลูกฝังความคิดแบบเติบโต (Growth-Mindset) ผ่านการให้ฟีดแบกเชิงบวกกับนักเรียน สร้างความมั่นใจให้นักเรียนด้วยคำพูด เช่น “ครูเชื่อว่าเธอทำได้” และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการศึกษาให้เป็นประโยชน์ (Edtech) เช่น การเรียนรู้ผ่านเกม เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น 

2. ครูที่ดีสามารถจัดการห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการห้องเรียนเป็นการรวมกลยุทธ์ทุกอย่างที่ครูใช้ ได้แก่ การผลิตสื่อการเรียนรู้ การจัดการพื้นที่ และการใช้เวลาในห้องเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอน ซึ่งการจัดการห้องเรียนจะช่วยให้นักเรียนเพลิดเพลินกับสภาพแวดล้อมที่มีโครงสร้างและเป็นระเบียบ โดยเน้นที่บรรยากาศเชิงบวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ตัวอย่างของการจัดการห้องเรียนที่ดี ได้แก่ ออกแบบกติการ่วมกันในห้องเรียน สร้างกิจวัตรประจำวัน และ จัดที่นั่งให้ยืดหยุ่นและขยับได้ เป็นต้น 

3. ครูที่ดีจะเตรียมตัวก่อนที่จะสอน เป็นหนึ่งในคุณลักษณะที่ดีของครู ประกอบด้วย 

(3.1) ครูต้องรู้ขอบเขตเนื้อหาที่จะสอน 

(3.2) ครูต้องมีความรู้ในเรื่องนั้น ๆ เช่น แนวคิด สมมติฐาน ข้ออภิปราย หรือกระบวนการในการเสาะหาความรู้ 

(3.3) มีความคิดต่อยอดจากเนื้อหา  

(3.4) ความสามารถในการนำเสนอ เช่น การเลือกเนื้อหาที่จะเล่า และนำเสนอหัวใจสำคัญของเรื่องที่เชื่อมโยงกับความเข้าใจเดิมของนักเรียน 

4. ครูที่ดีจะตั้งความคาดหวังที่สูงต่อนักเรียน เชื่อว่านักเรียนทำได้ โดยมักจะท้าทายนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้พัฒนาตนเองไปได้เรื่อย ๆ ดังนั้น วิธีการที่จะตั้งความคาดหวังที่สูงต่อนักเรียนจะต้องไม่ทำร้ายครูและนักเรียน ได้แก่ 

(4.1) ครูจะไม่ชื่นชมงานที่ไม่ได้มาตรฐานของนักเรียน แต่ครูจะใช้วิธีการฟีดแบ็กในสิ่งที่ถูกต้องกับนักเรียน 

(4.2) เช็กความเข้าใจกับนักเรียนเสมอ เช่น เช็กการอธิบายของครู เช็กคำถามที่ครูใช้ เป็นต้น และ 

(4.3) ตอบสนองต่อพฤติกรรมของนักเรียนเพื่อการเปลี่ยนแปลง เช่น เมื่อครูเห็นผลงานของนักเรียนที่ไม่ถึงมาตรฐานที่วางไว้ ครูควรจะสื่อสารหรือตอบสนองพฤติกรรมนั้นอย่างจริงจัง เช่น พูดกับนักเรียนว่า “นี่ไม่ใช่มาตรฐานที่ครูคาดหวังไว้กับเธอ ครูว่าเธอทำได้ดีกว่านี้นะ” และ  

(4.4) ฟีดแบ็กกับนักเรียนตามเกณฑ์ความสำเร็จ 

5. ครูที่ดีจะฝึกฝนสะท้อนและประเมินตัวเอง โดย ใช้บันทึกหลังการสอนเพื่อสะท้อนการจัดการเรียนรู้ของตัวเอง ให้เพื่อนครูมาสังเกตการสอน ตั้งกล้องบันทึกการสอน และ ตั้งคำถามกับตัวเองว่า “อะไร” และ “ทำไม”  

6. ครูที่ดีจะใช้รูปแบบการสอนที่หลากหลาย ไม่กลัวที่จะเรียนรู้วิธีการสอนแบบใหม่ หรือใช้กลยุทธ์การสอนแบบใหม่ ยกตัวอย่างรูปแบบการสอน เช่น การสอนแบบ Active Learning ให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมของนักเรียน การสอนแบบ Experiential Learning activities เป็นการส่งเสริมทักษะและความรู้ให้กับนักเรียนผ่านการสร้างประสบการณ์ตรง และ การสอนแบบ Project-based Learning ใช้วิธีการปลายเปิดให้นักเรียนได้ทำงานคนเดียว หรือทำงานร่วมกับเพื่อน ซึ่งอาจจะเป็นหลักสูตรพิเศษ หรือเป็นเนื้อหาที่ท้าทายนักเรียน เป็นต้น

แปลและเรียบเรียงจาก :

Ruadys. (2020).6 Key Qualities of a Good Teacher and 25 Ways to Live them Out. www.prodigygame.com/main-en/blog/qualities-of-a-good-teacher/

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การจัดการเรียนรู้โดยใช้อริยสัจเป็นฐาน (Ariyasacca Based Learning : ABL)

การจัดการเรียนรู้โดยใช้อริยสัจเป็นฐาน เน้นการเรียนรู้บนฐานชีวิตจริงที่ให้ผู้เรียนเป็นเจ้าของการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยต ...

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
การจัดการเรียนรู้โดยใช้อริยสัจเป็นฐาน (Ariyasacca  Based Learning : ABL)
สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

การจัดการเรียนรู้โดยใช้อริยสัจเป็นฐาน (Ariyasacca Based Learning : ABL)

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

เตรียมพร้อมกับวิทยฐานะใหม่

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งวิทยฐานะครู (วPA) เพื่อการพัฒนาการศึกษาและความก้าวหน้าในวิชาชีพครู

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เตรียมพร้อมกับวิทยฐานะใหม่
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เตรียมพร้อมกับวิทยฐานะใหม่

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3640 ผู้เรียน
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

Creative Independent Study Classroom Design

ทำความรู้จักกับวิชา IS ในอีกมุมมองหนึ่ง สอนอย่างไรให้นักเรียนคิดเป็น วิธีการไหนที่ทำให้นักเรียนสนใจ ไม่น่าเบื่อ แถมยังสามารถนำ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Creative Independent Study Classroom Design
Starfish Academy

Creative Independent Study Classroom Design

Starfish Academy
เทคนิคการออกแบบกิจกรรมรายวิชา
การรู้จักตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

สร้างเด็กปฐมวัยอย่างไรให้มีดนตรีในหัวใจ

เรียนรู้ความสำคัญ กิจกรรมดนตรีสำหรับเด็ก การนำเครื่องดนตรีมาจัดประสบการณ์การเรียนรู้และบทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย

Starfish Academy
Starfish Academy
สร้างเด็กปฐมวัยอย่างไรให้มีดนตรีในหัวใจ
Starfish Academy

สร้างเด็กปฐมวัยอย่างไรให้มีดนตรีในหัวใจ

Starfish Academy
2600 ผู้เรียน

Related Videos

เขียน วPA อย่างไร? ให้เกิดคุณค่ากับนักเรียน
08:56
Starfish Academy

เขียน วPA อย่างไร? ให้เกิดคุณค่ากับนักเรียน

Starfish Academy
533 views • 9 เดือนที่แล้ว
เขียน วPA อย่างไร? ให้เกิดคุณค่ากับนักเรียน
6 เรื่องต้องรู้ ก่อนส่งไฟล์ดิจิทัลกับการขอมี หรือขอเลื่อนวิทยฐานะ
05:22
Starfish Academy

6 เรื่องต้องรู้ ก่อนส่งไฟล์ดิจิทัลกับการขอมี หรือขอเลื่อนวิทยฐานะ

Starfish Academy
285 views • 11 เดือนที่แล้ว
6 เรื่องต้องรู้ ก่อนส่งไฟล์ดิจิทัลกับการขอมี หรือขอเลื่อนวิทยฐานะ
การเตรียมตัวกับวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่
03:43
Starfish Academy

การเตรียมตัวกับวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่

Starfish Academy
279 views • 1 ปีที่แล้ว
การเตรียมตัวกับวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่
PA กับ DPA ต่างกันอย่างไร เข้าใจระบบวิทยฐานะใหม่แบบไม่หลงทาง
05:56
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

PA กับ DPA ต่างกันอย่างไร เข้าใจระบบวิทยฐานะใหม่แบบไม่หลงทาง

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
872 views • 1 ปีที่แล้ว
PA กับ DPA ต่างกันอย่างไร เข้าใจระบบวิทยฐานะใหม่แบบไม่หลงทาง