การใช้ระบบสารสนเทศในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

Starfish Academy
Starfish Academy 5639 views • 1 ปีที่แล้ว
การใช้ระบบสารสนเทศในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

กิจกรรม PLC Leader ครั้งที่ 8 โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่นที่ 1 และ 2 ต่อเนื่อง

ในปี 2564หัวข้อ “การใช้ระบบสารสนเทศในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา”

ระบบสารสนเทศเป็นทรัพยากรที่จำเป็นอย่างยิ่ง ในการช่วยวางแผนการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว ดังนั้น ข้อมูลสารสนเทศจึงมีความสำคัญต่อการตัดสินใจ การบริหารงานด้านต่างๆ โดยเฉพาะทางการศึกษาที่ต้องมีข้อมูลที่ถูกต้อง มีคุณภาพ และทันสมัย เพื่อช่วยให้การวางแผนงาน การตัดสินใจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับกิจกรรม PLC Leader ครั้งที่ 8 นี้ เป็นการร่วมแลกเปลี่ยนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความหลากหลายไปปรับใช้ในโรงเรียน ตลอดจนผลจากการนำข้อมูลมาใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อโรงเรียน ครู และนักเรียนอย่างไร

การสื่อสารข้อมูลในปัจจุบันเป็นเครื่องมือสำคัญ สำหรับการจัดการและประมวลผลข้อมูล ระบบสารสนเทศที่ดีในการตอบโจทย์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน จะต้องเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือ โดยอาจถูกพัฒนาขึ้นมาจากส่วนกลาง หรือโรงเรียนพัฒนาขึ้นมาเอง ทั้งนี้ การนำเข้าข้อมูลจะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เที่ยงตรง สามารถตรวจสอบได้ ประมวลผลให้เข้าใจได้ง่าย และเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน มีความสะดวกในการเข้าใช้งาน รวมถึงความปลอดภัยของผู้เข้าใช้งานและข้อมูลสารสนเทศที่อยู่ในระบบออนไลน์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ของโรงเรียนในการนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ในการวางแผน การดำเนินการ หรือการปฏิบัติงาน รวมไปถึงการตัดสินใจในส่วนของผู้บริหารและครูได้ ดังนั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งผู้บริหารโรงเรียนและครูจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ เพื่อให้ระบบข้อมูลสารสนเทศถูกนำไปใช้ได้อย่างดีที่สุด

สำหรับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาโรงเรียน ในมุมมองของผู้บริหาร ได้แบ่งสารสนเทศออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ในส่วนของการบริหารจัดการ โรงเรียนได้ใช้บริการของ Google โดยใช้ Google Drive, Google Sheet ทำให้ง่ายต่อการจัดเก็บข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ และส่วนที่ใช้ในห้องเรียน ไม่ว่าจะเป็นห้องสมุดออนไลน์ รวมทั้งเครื่องมือของสตาร์ฟิชในการวัดและประเมินผลในแต่ละระดับชั้น และนักเรียนเป็นรายบุคคล ทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในมุมมองของครู ได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยตอบโจทย์ในส่วนของการจัดการข้อมูล เช่น ระบบการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) โปรแกรมจัดการผลการเรียน (Schoolmis) และโปรแกรมระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (CCT) รวมไปถึงการใช้เครื่องมือระบบสารสนเทศ Microsoft Teams ในการเก็บเอกสารข้อมูลต่างๆ ในรูปแบบออนไลน์ที่มีความปลอดภัยของข้อมูล และเครื่องมือ Starfish Class ที่ใช้ในการประเมินผู้เรียน เก็บข้อมูลพัฒนาผู้เรียนโดยผ่านการประเมินทักษะและคุณลักษณะ เป็นต้น

ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้จากระบบสารสนเทศ ได้มีการนำไปใช้ในการพัฒนาโรงเรียน โดยการนำข้อมูลมาวางแผนในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้เป็นไปตามทิศทางของวิสัยทัศน์ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ การพัฒนานักเรียนตามมาตรฐาน การพัฒนาและส่งเสริมเพิ่มเติมสำหรับครู ตลอดจนเป็นหลักฐานสำคัญในการประเมินตนเอง ประเมินครู และประเมินนักเรียนในด้านต่างๆ ในด้านของการพัฒนาผู้เรียน เป็นข้อมูลพื้นฐานที่ทำให้ครูรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ถ้าข้อมูลผ่านการประมวลผลจะทำให้รู้ว่าจะต้องช่วยเหลือนักเรียนอย่างไร และในส่วนของการจัดการเรียนรู้ ทำให้ครูสามารถออกแบบการสอนให้ตรงกับนักเรียนเป็นรายบุคคล รวมถึงการทำข้อมูลให้อยู่ในระบบออนไลน์ เพื่อให้ครู หรือผู้ปกครองสามารถเข้าถึงข้อมูล ประเมินผล และติดตามผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนได้ สำหรับผลของการนำข้อมูลระบบสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาโรงเรียน ทำให้มองเห็นพัฒนาการของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เมื่อข้อมูลอยู่ในระบบ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และสามารถนำข้อมูลมาประมวลผลได้อย่างถูกต้อง แม่นยำในการประเมินผู้เรียน สามารถประเมินผู้เรียนทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ ครูสามารถมีส่วนร่วมในการใช้เครื่องมือร่วมกัน เพื่อการพัฒนาผู้เรียนและสามารถเห็นแนวโน้มของผู้เรียนจะเป็นไปในทิศทางใด เพื่อนำไปสู่การวางแผนต่อไป 

สำหรับทิศทางในอนาคต การใช้เครื่องมือระบบสารสนเทศจะมีบทบาทมากยิ่งขึ้น เนื่องจากความจำเป็นในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการโรงเรียนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการ การวางแผนในการดำเนินงาน การตัดสินใจ รวมถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูในห้องเรียน และรูปแบบออนไลน์ รวมไปถึงบทบาทในการเป็นเครื่องมือด้านวิชาการของครูและนักเรียน ไม่ว่าจะเป็นสื่อการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้ แหล่งในการเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บและเผยแพร่ผลงาน ตลอดจนบทบาทในการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานให้สามารถทำงานได้สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น เป็นการยกระดับคุณภาพทางการศึกษา และสนับสนุนการศึกษาสำหรับโรงเรียนได้อย่างตรงจุด ถูกต้องเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน

จะเห็นได้ว่า ระบบสารสนเทศมีความสำคัญทั้งในปัจจุบันและอนาคต อีกทั้งยังมีบทบาทเพิ่มมากขึ้น ฉะนั้น การใช้ระบบสารสนเทศให้เกิดประโยชน์เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องตระหนักในการนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และเลือกใช้ข้อมูลให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน ทั้งนี้ สามารถรับฟังเพิ่มเติม ได้ที่ www.StarfishLabz.com

ผอ.จรินทร์ ศรีสุวรรณ ผอ.รร.อนุบาลวังดิน สพป.ลำพูน เขต 2

ครูชนันท์ธิดา ประพิณ รร.วัดบ้านม้า สพป.ลำพูน เขต 1

ศน.ศราวุธ ชัยยอง ศึกษานิเทศก์ สพป.ชม. เขต 1

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์

เครื่องมือช่วยครูในการเรียนออนไลน์ในคอร์สนี้ แนะนำเครื่องมือที่น่าสนใจ 3 ตัวช่วย คือ Google Earth, Line Open Chat แ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์
Starfish Academy

Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning - แหล่งเครื่องมือช่วยครูจัดการชั้นเรียน

Starfish แหล่งเครื่องมือช่วยครูในจัดการชั้นเรียนที่หลากหลาย เช่น Starfish Labz, Starfish Class แบบเว็บไซต์ และแ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning - แหล่งเครื่องมือช่วยครูจัดการชั้นเรียน
Starfish Academy

Micro Learning - แหล่งเครื่องมือช่วยครูจัดการชั้นเรียน

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านความสัมพันธ์
basic
2:00 ชั่วโมง

Micro Learning - เครื่องมือประเมินผู้เรียน

เครื่องมือครูในการประเมินผู้เรียนประกอบไปด้วย แอปพลิเคชัน 4 แอปพลิเคชัน คือ Kahoot Plicker , Quizzes , และ Cla ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning - เครื่องมือประเมินผู้เรียน
Starfish Academy

Micro Learning - เครื่องมือประเมินผู้เรียน

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

เตรียมพร้อมก่อนทำคลิปประเมินวิทยฐานะ EP.1 วิธีการสอน

หลักสำคัญ ในการสอนที่มีประสิทธิภาพ 8 ข้อ ซึ่งจะใช้ในการประเมินคลิปการสอนของครู เป็นแนวทางใหม่ของการประเมินวิทยฐานะของครู

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เตรียมพร้อมก่อนทำคลิปประเมินวิทยฐานะ EP.1 วิธีการสอน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เตรียมพร้อมก่อนทำคลิปประเมินวิทยฐานะ EP.1 วิธีการสอน

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3495 ผู้เรียน

Related Videos

ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ บนสมาร์ทโฟน
06:40
Starfish Academy

ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ บนสมาร์ทโฟน

Starfish Academy
369 views • 2 ปีที่แล้ว
ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ บนสมาร์ทโฟน
เปลี่ยนแปลงการศึกษา ด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม
03:33
Starfish Academy

เปลี่ยนแปลงการศึกษา ด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม

Starfish Academy
508 views • 1 ปีที่แล้ว
เปลี่ยนแปลงการศึกษา ด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม
3 ขั้นตอนอ่านออก เขียนได้ สไตล์ปลาดาว
04:12
Starfish Academy

3 ขั้นตอนอ่านออก เขียนได้ สไตล์ปลาดาว

Starfish Academy
379 views • 2 ปีที่แล้ว
3 ขั้นตอนอ่านออก เขียนได้ สไตล์ปลาดาว
เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”
03:45
Starfish Academy

เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”

Starfish Academy
4968 views • 2 ปีที่แล้ว
เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”