Starfish Class เครื่องมือวัดและประเมินสมรรถนะ ตัวช่วยสุดล้ำของครู

Starfish Academy
Starfish Academy 1645 views • 1 ปีที่แล้ว
Starfish Class เครื่องมือวัดและประเมินสมรรถนะ ตัวช่วยสุดล้ำของครู

จากการที่เด็กมีพื้นฐานครอบครัวและการเลี้ยงดูที่แตกต่างกัน ย่อมทำให้เด็กมีความแตกต่างกันในด้านความพร้อมในการเรียนรู้ ส่งผลให้ครูจะต้องมีวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการใช้วิธีการสังเกต การใช้เอกสาร การใช้เกณฑ์ประเมินต่างๆ หรือการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เข้ามาเป็นตัวช่วยในการวัดและการประเมินผลให้ครอบคลุม ตรงตามประเภทและระดับพฤติกรรมที่ต้องการวัด เพื่อช่วยให้ครูทราบถึงแนวทางในการพัฒนา ส่งเสริม ปรับปรุงในด้านต่างๆ ของผู้เรียน ตลอดจนเป็นการสะท้อนวิธีการจัดการเรียนรู้ของครู ว่าสามารถสร้างการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้ตามเป้าหมายหรือไม่ 

ในครั้งนี้ โรงเรียนวัดดอนพุดซา จ.พระนครศรีอยุธยา จะมาร่วมแบ่งปันไอเดียและแชร์ประสบการณ์การนำเครื่องมือ Starfish Class มาใช้ในการวัดและการประเมินผลของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย เพื่อเป็นแนวทางหรือต้นแบบในการนำไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละโรงเรียน

โรงเรียนวัดดอนพุดซา เป็นโรงเรียนขยายโอกาส ขนาดกลาง เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษา ด้านกระบวนการเรียนรู้เน้นจัดการเรียนการสอนตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนในด้านทักษะอาชีพ เด็กเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงจากการทำกิจกรรมต่างๆ ด้านการวัดและประเมินผลสำหรับเด็กปฐมวัย เป็นรูปแบบการประเมินแบบไม่เป็นทางการ โดยการรวบรวมข้อมูลจากการสังเกต การสอบถาม การสนทนา พูดคุย แฟ้มผลงาน โดยประเมินทั้งหมด 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เพื่อประเมินพัฒนาการ ความสามารถ การเจริญเติบโต และการเรียนรู้ของเด็กตามมาตรฐานตัวชี้วัด และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่กำหนดไว้ในหลักสูตร และเนื่องจากเด็กแต่ละคนมีความโดดเด่นที่หลากหลายและแตกต่างกัน ทำให้การวัดและประเมินผลนั้นต้องใช้รูปแบบการประเมินเป็นรายบุคคล ฉะนั้น การที่จะประเมินวิเคราะห์เด็กให้รู้ถึงความก้าวหน้าของเด็ก จำเป็นต้องใช้เครื่องมือที่ครอบคลุมพัฒนาการ และความแตกต่างของแต่ละบุคคล ได้ตามพฤติกรรมที่เด็กแสดงออกมาตลอดระยะเวลาตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนจนสิ้นสุดกิจกรรมที่เด็กทำ ซึ่งในที่นี้จะพูดถึง การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการวัดและประเมินสมรรถนะ Starfish Class

Starfish Class เป็นเครื่องมือ Platform Online ที่จะสามารถประเมินชุดกิจกรรมของเด็กๆ ได้ ณ ขณะที่เห็น รวมถึงบันทึกหลักฐาน เอกสารต่างๆ คลิปวิดีโอ รูปภาพ และสามารถที่จะประเมินเด็กเป็นรายบุคคล หรือรายห้องเรียนได้ รวมไปถึงยังสามารแชร์กับเพื่อนครูให้มาร่วมกันประเมินได้อีกด้วย 

ในส่วนของการวัดและประเมินผลเครื่องมือ Starfish Class สามารถที่จะเลือกประเมินนักเรียนเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มได้ ครูสามารถเลือกประเมินให้สอดคล้องกับเป้าหมายในเนื้อหาการเรียนรู้นั้นๆ อีกทั้งยังสามารถเพิ่มทักษะที่ต้องการในด้านอื่นๆ ได้ ตลอดจนสามารถดูกราฟทักษะที่เกิดขึ้นของนักเรียน ที่เป็นลักษณะโดดเด่นและทักษะที่ต้องการการส่งเสริมหรือพัฒนาได้ รวมถึงการเก็บหลักฐานการเรียนรู้ทั้งในรูปแบบของรูปภาพ วิดีโอ และไฟล์เอกสาร เพื่อที่ผู้ปกครองสามารถเข้ามาดูกิจกรรมในแต่ละวันได้อีกด้วย สำหรับการรายงานการประเมินผล สามารถดูรายงานของเด็กได้ทั้งรายบุคคลและรายห้องเรียนในรูปแบบไฟล์ PDF เพื่อส่งต่อไปยังผู้ปกครอง รวมไปถึงการส่งต่อข้อมูลไปยังครูในระดับชั้นต่อไป เพื่อให้ทราบถึงจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาของนักเรียนแต่ละบุคคลในการจัดการเรียนรู้ต่อไป

สำหรับผลที่เกิดขึ้นจากการใช้ Starfish Class พบว่า การวัดและประเมินผลเป็นระบบ มีหลักฐานที่ชัดเจนมากขึ้น เด็กรู้สึกสนุก มีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นๆ ที่สำคัญผู้ปกครองสามารถเข้าถึงหลักฐาน การทำกิจกรรม การเรียนรู้ของเด็กในแต่ละวันได้ ทำให้เห็นถึงการเรียนรู้ที่เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง จากทางรูปภาพและคลิปวิดีโอ ซึ่งแตกต่างจากการวัดและประเมินผลในรูปแบบเดิม

สรุปได้ว่า Starfish Class เป็นเว็บไซต์และแอปพลิเคชันออนไลน์ที่สามารถใช้ได้หลายแพลตฟอร์ม ในการเป็นเครื่องมือช่วยวัดประเมินทักษะ สมรรถนะ ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน และการเก็บข้อมูลต่างๆ ของนักเรียน เพื่อที่ครูจะได้ใช้เวลากับเอกสารน้อยลง และใช้เวลากับนักเรียนมากขึ้น ในการพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนตามทักษะในด้านต่างๆ ทั้งนี้ สามารถทดลองใช้หรือศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ www.StarfishClass.com  และสามารถรับชมรับฟังเพิ่มเติม ได้ที่ www.StarfishLabz.com

ครูต้องตา มั่นคง ครูชั้นอนุบาล 2

ครูสมพร หงษ์ทอง ครูชั้นอนุบาล 3

โรงเรียนวัดดอนพุดซา จ.พระนครศรีอยุธยา

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

Education Recovery & Learning loss
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

การติดตาม ปรับปรุง และผลการสะท้อนกลับ

การติดตามเพื่อพัฒนา ประเมินความก้าวหน้า และสะท้อนผลที่เกิดขึ้นรวมกัน เป็นการกำหนดวิธีในการติดตามผลจากการจัดกิจกรรมการ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การติดตาม ปรับปรุง และผลการสะท้อนกลับ
Starfish Academy

การติดตาม ปรับปรุง และผลการสะท้อนกลับ

Starfish Academy
Micro Learning เพื่อลดความถดถอยของผู้เรียน
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

Micro Learning - เครื่องมือเพื่อการสร้างสื่อ

เครื่องมือเพื่อการสร้างสื่อ ประกอบไปด้วย แอปพลิเคชัน 4 แอปพลิเคชัน คือ Top Worksheets ,Canva ,Book Creator แล ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning - เครื่องมือเพื่อการสร้างสื่อ
Starfish Academy

Micro Learning - เครื่องมือเพื่อการสร้างสื่อ

Starfish Academy
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา ด้านความสัมพันธ์ การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

การออกแบบกล่องเพื่อการเรียนรู้ (Learning Box)

เนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ และเด็กจำเป็นต้องเรียนที่บ้าน Learning box ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การออกแบบกล่องเพื่อการเรียนรู้ (Learning Box)
Starfish Academy

การออกแบบกล่องเพื่อการเรียนรู้ (Learning Box)

Starfish Academy
Micro Learning เพื่อลดความถดถอยของผู้เรียน
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์

เครื่องมือช่วยครูในการเรียนออนไลน์ในคอร์สนี้ แนะนำเครื่องมือที่น่าสนใจ 3 ตัวช่วย คือ Google Earth, Line Open Chat แ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์
Starfish Academy

Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์

Starfish Academy

Related Videos

3 ข้อดี Starfish Class Website Version
02:55
Starfish Future Labz

3 ข้อดี Starfish Class Website Version

Starfish Future Labz
236 views • 1 ปีที่แล้ว
3 ข้อดี Starfish Class Website Version
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
5430 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO
02:33
Starfish Future Labz

10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO

Starfish Future Labz
42970 views • 2 ปีที่แล้ว
10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)
04:50
Starfish Academy

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)

Starfish Academy
7225 views • 1 ปีที่แล้ว
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)