Starfish Class เครื่องมือวัดและประเมินสมรรถนะ ตัวช่วยสุดล้ำของครู

Starfish Academy
Starfish Academy 2081 views • 1 ปีที่แล้ว
Starfish Class เครื่องมือวัดและประเมินสมรรถนะ ตัวช่วยสุดล้ำของครู

จากการที่เด็กมีพื้นฐานครอบครัวและการเลี้ยงดูที่แตกต่างกัน ย่อมทำให้เด็กมีความแตกต่างกันในด้านความพร้อมในการเรียนรู้ ส่งผลให้ครูจะต้องมีวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการใช้วิธีการสังเกต การใช้เอกสาร การใช้เกณฑ์ประเมินต่างๆ หรือการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เข้ามาเป็นตัวช่วยในการวัดและการประเมินผลให้ครอบคลุม ตรงตามประเภทและระดับพฤติกรรมที่ต้องการวัด เพื่อช่วยให้ครูทราบถึงแนวทางในการพัฒนา ส่งเสริม ปรับปรุงในด้านต่างๆ ของผู้เรียน ตลอดจนเป็นการสะท้อนวิธีการจัดการเรียนรู้ของครู ว่าสามารถสร้างการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้ตามเป้าหมายหรือไม่ 

ในครั้งนี้ โรงเรียนวัดดอนพุดซา จ.พระนครศรีอยุธยา จะมาร่วมแบ่งปันไอเดียและแชร์ประสบการณ์การนำเครื่องมือ Starfish Class มาใช้ในการวัดและการประเมินผลของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย เพื่อเป็นแนวทางหรือต้นแบบในการนำไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละโรงเรียน

โรงเรียนวัดดอนพุดซา เป็นโรงเรียนขยายโอกาส ขนาดกลาง เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษา ด้านกระบวนการเรียนรู้เน้นจัดการเรียนการสอนตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนในด้านทักษะอาชีพ เด็กเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงจากการทำกิจกรรมต่างๆ ด้านการวัดและประเมินผลสำหรับเด็กปฐมวัย เป็นรูปแบบการประเมินแบบไม่เป็นทางการ โดยการรวบรวมข้อมูลจากการสังเกต การสอบถาม การสนทนา พูดคุย แฟ้มผลงาน โดยประเมินทั้งหมด 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เพื่อประเมินพัฒนาการ ความสามารถ การเจริญเติบโต และการเรียนรู้ของเด็กตามมาตรฐานตัวชี้วัด และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่กำหนดไว้ในหลักสูตร และเนื่องจากเด็กแต่ละคนมีความโดดเด่นที่หลากหลายและแตกต่างกัน ทำให้การวัดและประเมินผลนั้นต้องใช้รูปแบบการประเมินเป็นรายบุคคล ฉะนั้น การที่จะประเมินวิเคราะห์เด็กให้รู้ถึงความก้าวหน้าของเด็ก จำเป็นต้องใช้เครื่องมือที่ครอบคลุมพัฒนาการ และความแตกต่างของแต่ละบุคคล ได้ตามพฤติกรรมที่เด็กแสดงออกมาตลอดระยะเวลาตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนจนสิ้นสุดกิจกรรมที่เด็กทำ ซึ่งในที่นี้จะพูดถึง การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการวัดและประเมินสมรรถนะ Starfish Class

Starfish Class เป็นเครื่องมือ Platform Online ที่จะสามารถประเมินชุดกิจกรรมของเด็กๆ ได้ ณ ขณะที่เห็น รวมถึงบันทึกหลักฐาน เอกสารต่างๆ คลิปวิดีโอ รูปภาพ และสามารถที่จะประเมินเด็กเป็นรายบุคคล หรือรายห้องเรียนได้ รวมไปถึงยังสามารแชร์กับเพื่อนครูให้มาร่วมกันประเมินได้อีกด้วย 

ในส่วนของการวัดและประเมินผลเครื่องมือ Starfish Class สามารถที่จะเลือกประเมินนักเรียนเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มได้ ครูสามารถเลือกประเมินให้สอดคล้องกับเป้าหมายในเนื้อหาการเรียนรู้นั้นๆ อีกทั้งยังสามารถเพิ่มทักษะที่ต้องการในด้านอื่นๆ ได้ ตลอดจนสามารถดูกราฟทักษะที่เกิดขึ้นของนักเรียน ที่เป็นลักษณะโดดเด่นและทักษะที่ต้องการการส่งเสริมหรือพัฒนาได้ รวมถึงการเก็บหลักฐานการเรียนรู้ทั้งในรูปแบบของรูปภาพ วิดีโอ และไฟล์เอกสาร เพื่อที่ผู้ปกครองสามารถเข้ามาดูกิจกรรมในแต่ละวันได้อีกด้วย สำหรับการรายงานการประเมินผล สามารถดูรายงานของเด็กได้ทั้งรายบุคคลและรายห้องเรียนในรูปแบบไฟล์ PDF เพื่อส่งต่อไปยังผู้ปกครอง รวมไปถึงการส่งต่อข้อมูลไปยังครูในระดับชั้นต่อไป เพื่อให้ทราบถึงจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาของนักเรียนแต่ละบุคคลในการจัดการเรียนรู้ต่อไป

สำหรับผลที่เกิดขึ้นจากการใช้ Starfish Class พบว่า การวัดและประเมินผลเป็นระบบ มีหลักฐานที่ชัดเจนมากขึ้น เด็กรู้สึกสนุก มีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นๆ ที่สำคัญผู้ปกครองสามารถเข้าถึงหลักฐาน การทำกิจกรรม การเรียนรู้ของเด็กในแต่ละวันได้ ทำให้เห็นถึงการเรียนรู้ที่เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง จากทางรูปภาพและคลิปวิดีโอ ซึ่งแตกต่างจากการวัดและประเมินผลในรูปแบบเดิม

สรุปได้ว่า Starfish Class เป็นเว็บไซต์และแอปพลิเคชันออนไลน์ที่สามารถใช้ได้หลายแพลตฟอร์ม ในการเป็นเครื่องมือช่วยวัดประเมินทักษะ สมรรถนะ ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน และการเก็บข้อมูลต่างๆ ของนักเรียน เพื่อที่ครูจะได้ใช้เวลากับเอกสารน้อยลง และใช้เวลากับนักเรียนมากขึ้น ในการพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนตามทักษะในด้านต่างๆ ทั้งนี้ สามารถทดลองใช้หรือศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ www.StarfishClass.com  และสามารถรับชมรับฟังเพิ่มเติม ได้ที่ www.StarfishLabz.com

ครูต้องตา มั่นคง ครูชั้นอนุบาล 2

ครูสมพร หงษ์ทอง ครูชั้นอนุบาล 3

โรงเรียนวัดดอนพุดซา จ.พระนครศรีอยุธยา

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

เครืองมือครู
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

การติดตาม ปรับปรุง และผลการสะท้อนกลับ

การติดตามเพื่อพัฒนา ประเมินความก้าวหน้า และสะท้อนผลที่เกิดขึ้นรวมกัน เป็นการกำหนดวิธีในการติดตามผลจากการจัดกิจกรรมการ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การติดตาม ปรับปรุง และผลการสะท้อนกลับ
Starfish Academy

การติดตาม ปรับปรุง และผลการสะท้อนกลับ

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

Micro Learning - เครื่องมือเพื่อการสร้างสื่อ

เครื่องมือเพื่อการสร้างสื่อ ประกอบไปด้วย แอปพลิเคชัน 4 แอปพลิเคชัน คือ Top Worksheets ,Canva ,Book Creator แล ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning - เครื่องมือเพื่อการสร้างสื่อ
Starfish Academy

Micro Learning - เครื่องมือเพื่อการสร้างสื่อ

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา ด้านความสัมพันธ์ การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

การออกแบบกล่องเพื่อการเรียนรู้ (Learning Box)

เนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ และเด็กจำเป็นต้องเรียนที่บ้าน Learning box ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การออกแบบกล่องเพื่อการเรียนรู้ (Learning Box)
Starfish Academy

การออกแบบกล่องเพื่อการเรียนรู้ (Learning Box)

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์

เครื่องมือช่วยครูในการเรียนออนไลน์ในคอร์สนี้ แนะนำเครื่องมือที่น่าสนใจ 3 ตัวช่วย คือ Google Earth, Line Open Chat แ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์
Starfish Academy

Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์

Starfish Academy

Related Videos

3 ข้อดี Starfish Class Website Version
02:55
Starfish Future Labz

3 ข้อดี Starfish Class Website Version

Starfish Future Labz
302 views • 2 ปีที่แล้ว
3 ข้อดี Starfish Class Website Version
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
6024 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO
02:33
Starfish Future Labz

10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO

Starfish Future Labz
49729 views • 2 ปีที่แล้ว
10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)
04:50
Starfish Academy

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)

Starfish Academy
8731 views • 2 ปีที่แล้ว
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)