Green Marketers ธุรกิจมาแรงในยุค Disruption

Starfish Academy
Starfish Academy 5328 views • 2 ปีที่แล้ว
Green Marketers ธุรกิจมาแรงในยุค Disruption

ปัจจุบันคนส่วนใหญ่หันกลับมาดูแลสุขภาพตัวเองกันมากขึ้น ทั้งในเรื่องของอาหาร การกิน การปลูกต้นไม้ การใช้ถุงผ้าลดโลกร้อน เป็นยุคที่ผู้บริโภคแบบเราคำนึงถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและเกิดกระแสสำนึกต่อสภาพแวดล้อมมากขึ้น ทำให้มีผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เน้นไปในทางที่ดีต่อสุขภาพ รักโลก ซึ่งก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับวัยรุ่นที่กำลังจะสร้างสินค้า หรืออยากเปิดธุรกิจใหม่ในช่วงนี้

นอกจากนี้การมองหาเครื่องมือทางการตลาดที่คืนกำไรให้กับสังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเรียกว่า “การตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Marketing) ”แนวคิดนี้ ทำให้ผู้บริโภคคำนึงถึงต้นทุนของ "คุณค่า" ในการเลือกใช้สินค้าที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และคนทำธุรกิจในปัจจุบันมักคำนึงถึงคือ ต้องรับผิดชอบต่อสังคม ในการสร้างผลิตภัณฑ์ ที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค และสภาพแวดล้อม

การจะทำการตลาดสำหรับธุกิจแนวนี้ จึงต้องใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และมีประสิทธิภาพ เน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ ก่อนที่จะผลิตสินค้าออกมา น้องๆ คงต้องเรียนรู้เรื่องแนวทาง การทำการตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อมว่ามีอะไรบ้าง เพื่อเป็นข้อมูลที่สำคัญในการสร้างธุรกิจใหม่ๆ โดยสามารถเริ่มต้นด้วยการรู้จัก กลยุทธ์ Green Marketing ที่มีหลักคิดอยู่ 7 ประการดังนี้

1. ต้องทำการบ้าน ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมใหม่ทั้งด้านข้อกฎหมาย การเมือง เทคโนโลยี สังคม วัฒนธรรม เรียกอีกอย่างว่าต้องนึกถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับองค์กร (Stakeholders)

2. การผลิตสินค้าต้องให้ได้คุณภาพทั้งตัวสินค้า และการขจัดสิ่งแวดล้อม

3. ให้ทางเลือกแก่ผู้บริโภคในการที่จะได้รับคุณค่า และประโยชน์มากที่สุด

4. สร้างความน่าเชื่อถือทางการตลาด

5. ดึงสมาคมชมรมสิ่งแวดล้อมมาร่วมมือกันพัฒนา และรับประกันคุณภาพ

6. ทำการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจอันดีกับสังคมว่า ธุรกิจมีการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะทำให้คุณค่าของบริษัทและสินค้าดีขึ้น

7. อย่าเบื่อจนกว่าจะทำให้ "โลกสะอาด"

นอกเหนือจากกลยุทธ์ที่สำคัญแล้ว น้องๆควรทำความเข้าใจ (Green Marketing) กับส่วนประสมทางการตลาดว่า แนวคิดที่เกี่ยวกับสินค้าสีเขียว ที่ไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์ที่รักสิ่งแวดล้อม ยังมีในเรื่องของราคา การจัดจำหน่าย และการส่งเสริมการตลาดที่เราต้องคำนึงถึงด้วย

แนวคิดกรีนมาร์เก็ตติ้งสามารถนำส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) มีดังนี้คือ

1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)

ต้องเริ่มตั้งแต่การผลิตสินค้า คือ การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่หรือการลงทุนเพิ่มเพื่อปรับให้กระบวนการผลิตสินค้าในทุกขั้นตอนทุกกระบวนการ ที่จะไม่สร้างผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม หรือติดตั้งอุปกรณ์ในการป้องกันและขจัดของเสียที่เกิดจากการผลิต

การผลิตสินค้าต้องเป็น “สินค้าสีเขียว” หมายถึง สินค้าที่ผลิตออกมานั้นสามารถย่อยสลายง่ายและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การใช้ หลังใช้ หรือทิ้ง

2. ด้านราคา (Price)

การตั้งราคาขึ้นอยู่กับว่ามูลค่าของสินค้าหรือบริการ ถ้าอรรถประโยชน์สูงจนทำให้สินค้ามีคุณค่าในสายตาของลูกค้าและต้องสูงเกินกว่าต้นทุนของผู้ซื้ออย่างไรก็ดี

3. ด้านการจัดจำหน่าย (Place)

ต้องคำนึงถึงวิธีการเลือกการกระจายสินค้า ที่จะมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม ให้น้อยที่สุด การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ที่ประกอบไปด้วยการโฆษณา (Advertising) การประชาสัมพันธ์ (Public relation) การส่งเสริมการขาย (Sales promotion) การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal selling) และการตลาดทางตรง (Direct marketing) โดยใช้ทุกวิธีร่วมกันในการที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปยังผู้บริโภค และผู้ประกอบการด้วยกัน ให้เกิดความใส่ใจอย่างจริงจัง กับสิ่งแวดล้อม เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจ ความรู้สึกและพฤติกรรมที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม

สำหรับ Green Marketers คงเป็นแนวทางการสร้างอาชีพ หรือธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม ที่เป็นอีกทางเลือกให้เราได้ลองสร้างสินค้าสีเขียว เพื่อสุขภาพ ที่กำลังเป็นที่นิยมของผู้บริโภคในตอนนี้ หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเจ้าของธุรกิจ หรือพ่อค้าแม่ค้ารุ่นใหม่ ที่กำลังอยากพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือสร้างสินค้าใหม่ๆออกมากันนะคะ

ที่มา : www.nidambe11.net/ekonomiz/2005q3/article2005july15p9.htm

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

เทรนด์การทํางานยุคใหม่
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม การรู้จักตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

การสร้างรายได้จากสติกเกอร์ Line

เมื่อยุคเปลี่ยนไปการสื่อสารกันในชีวิตประจำวันเปลี่ยนตาม จากการพูดคุยกลายเป็นการพิมพ์คุยกัน การสร้างสติกเกอร์ไลน์จึงเป็นอาชีพ ...

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
การสร้างรายได้จากสติกเกอร์ Line
Starfish Future Labz

การสร้างรายได้จากสติกเกอร์ Line

Starfish Future Labz
1421 ผู้เรียน
เครืองมือครู
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
basic
2:00 ชั่วโมง

พื้นฐานการใช้เทคโนโลยี สำหรับครูยุคใหม่

หลักสูตรเพื่อก้าวสู่การครูยุคใหม่ซึ่งมีทักษะพื้นฐานทางดิจิทัลและความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในนำมาใช้ในการผลิตสื่อ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
พื้นฐานการใช้เทคโนโลยี สำหรับครูยุคใหม่
Starfish Academy

พื้นฐานการใช้เทคโนโลยี สำหรับครูยุคใหม่

Starfish Academy
26159 ผู้เรียน
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

CS Unplugged

CS Unplugged หรือ Computer Science Unplugged เป็นแนวคิดการเรียนวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กเล็กไปจนถึงเด็กโต ...

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
CS Unplugged
Starfish Future Labz

CS Unplugged

Starfish Future Labz
2600 ผู้เรียน
Future Ready
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

เลี้ยงลูกอย่างไรให้รอดและรุ่ง ในยุค AI

ในปัจจุบันเราไม่สามารถปฏิเสธหรือต่อต้านเทคโนโลยีที่เข้ามาใหม่ๆได้ แม้กระทั่งAI หรือปัญญาประดิษฐ์ก็เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
เลี้ยงลูกอย่างไรให้รอดและรุ่ง ในยุค AI
Starfish Academy

เลี้ยงลูกอย่างไรให้รอดและรุ่ง ในยุค AI

Starfish Academy

Related Videos

TOP BITKUB
03:38
Starfish Academy

TOP BITKUB

Starfish Academy
516 views • 2 ปีที่แล้ว
TOP BITKUB
"7 สายงานแห่งอนาคต"
04:27
Starfish Academy

"7 สายงานแห่งอนาคต"

Starfish Academy
213 views • 2 ปีที่แล้ว
"7 สายงานแห่งอนาคต"
"CODING"
03:29
Starfish Academy

"CODING"

Starfish Academy
218 views • 3 ปีที่แล้ว
"CODING"
น้องยินดี: เด็กอัจฉริยะ คิดค้นการใช้มอส กำจัด PM2.5
05:30
Starfish Academy

น้องยินดี: เด็กอัจฉริยะ คิดค้นการใช้มอส กำจัด PM2.5

Starfish Academy
696 views • 4 ปีที่แล้ว
น้องยินดี: เด็กอัจฉริยะ คิดค้นการใช้มอส กำจัด PM2.5