Green Marketers ธุรกิจมาแรงในยุค Disruption

Starfish Academy
Starfish Academy 2325 views • 1 ปีที่แล้ว
Green Marketers ธุรกิจมาแรงในยุค Disruption

ปัจจุบันคนส่วนใหญ่หันกลับมาดูแลสุขภาพตัวเองกันมากขึ้น ทั้งในเรื่องของอาหาร การกิน การปลูกต้นไม้ การใช้ถุงผ้าลดโลกร้อน เป็นยุคที่ผู้บริโภคแบบเราคำนึงถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและเกิดกระแสสำนึกต่อสภาพแวดล้อมมากขึ้น ทำให้มีผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เน้นไปในทางที่ดีต่อสุขภาพ รักโลก ซึ่งก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับวัยรุ่นที่กำลังจะสร้างสินค้า หรืออยากเปิดธุรกิจใหม่ในช่วงนี้

นอกจากนี้การมองหาเครื่องมือทางการตลาดที่คืนกำไรให้กับสังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเรียกว่า “การตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Marketing) ”แนวคิดนี้ ทำให้ผู้บริโภคคำนึงถึงต้นทุนของ "คุณค่า" ในการเลือกใช้สินค้าที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และคนทำธุรกิจในปัจจุบันมักคำนึงถึงคือ ต้องรับผิดชอบต่อสังคม ในการสร้างผลิตภัณฑ์ ที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค และสภาพแวดล้อม

การจะทำการตลาดสำหรับธุกิจแนวนี้ จึงต้องใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และมีประสิทธิภาพ เน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ ก่อนที่จะผลิตสินค้าออกมา น้องๆ คงต้องเรียนรู้เรื่องแนวทาง การทำการตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อมว่ามีอะไรบ้าง เพื่อเป็นข้อมูลที่สำคัญในการสร้างธุรกิจใหม่ๆ โดยสามารถเริ่มต้นด้วยการรู้จัก กลยุทธ์ Green Marketing ที่มีหลักคิดอยู่ 7 ประการดังนี้

1. ต้องทำการบ้าน ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมใหม่ทั้งด้านข้อกฎหมาย การเมือง เทคโนโลยี สังคม วัฒนธรรม เรียกอีกอย่างว่าต้องนึกถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับองค์กร (Stakeholders)

2. การผลิตสินค้าต้องให้ได้คุณภาพทั้งตัวสินค้า และการขจัดสิ่งแวดล้อม

3. ให้ทางเลือกแก่ผู้บริโภคในการที่จะได้รับคุณค่า และประโยชน์มากที่สุด

4. สร้างความน่าเชื่อถือทางการตลาด

5. ดึงสมาคมชมรมสิ่งแวดล้อมมาร่วมมือกันพัฒนา และรับประกันคุณภาพ

6. ทำการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจอันดีกับสังคมว่า ธุรกิจมีการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะทำให้คุณค่าของบริษัทและสินค้าดีขึ้น

7. อย่าเบื่อจนกว่าจะทำให้ "โลกสะอาด"

นอกเหนือจากกลยุทธ์ที่สำคัญแล้ว น้องๆควรทำความเข้าใจ (Green Marketing) กับส่วนประสมทางการตลาดว่า แนวคิดที่เกี่ยวกับสินค้าสีเขียว ที่ไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์ที่รักสิ่งแวดล้อม ยังมีในเรื่องของราคา การจัดจำหน่าย และการส่งเสริมการตลาดที่เราต้องคำนึงถึงด้วย

แนวคิดกรีนมาร์เก็ตติ้งสามารถนำส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) มีดังนี้คือ

1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)

ต้องเริ่มตั้งแต่การผลิตสินค้า คือ การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่หรือการลงทุนเพิ่มเพื่อปรับให้กระบวนการผลิตสินค้าในทุกขั้นตอนทุกกระบวนการ ที่จะไม่สร้างผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม หรือติดตั้งอุปกรณ์ในการป้องกันและขจัดของเสียที่เกิดจากการผลิต

การผลิตสินค้าต้องเป็น “สินค้าสีเขียว” หมายถึง สินค้าที่ผลิตออกมานั้นสามารถย่อยสลายง่ายและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การใช้ หลังใช้ หรือทิ้ง

2. ด้านราคา (Price)

การตั้งราคาขึ้นอยู่กับว่ามูลค่าของสินค้าหรือบริการ ถ้าอรรถประโยชน์สูงจนทำให้สินค้ามีคุณค่าในสายตาของลูกค้าและต้องสูงเกินกว่าต้นทุนของผู้ซื้ออย่างไรก็ดี

3. ด้านการจัดจำหน่าย (Place)

ต้องคำนึงถึงวิธีการเลือกการกระจายสินค้า ที่จะมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม ให้น้อยที่สุด การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ที่ประกอบไปด้วยการโฆษณา (Advertising) การประชาสัมพันธ์ (Public relation) การส่งเสริมการขาย (Sales promotion) การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal selling) และการตลาดทางตรง (Direct marketing) โดยใช้ทุกวิธีร่วมกันในการที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปยังผู้บริโภค และผู้ประกอบการด้วยกัน ให้เกิดความใส่ใจอย่างจริงจัง กับสิ่งแวดล้อม เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจ ความรู้สึกและพฤติกรรมที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม

สำหรับ Green Marketers คงเป็นแนวทางการสร้างอาชีพ หรือธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม ที่เป็นอีกทางเลือกให้เราได้ลองสร้างสินค้าสีเขียว เพื่อสุขภาพ ที่กำลังเป็นที่นิยมของผู้บริโภคในตอนนี้ หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเจ้าของธุรกิจ หรือพ่อค้าแม่ค้ารุ่นใหม่ ที่กำลังอยากพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือสร้างสินค้าใหม่ๆออกมากันนะคะ

ที่มา : www.nidambe11.net/ekonomiz/2005q3/article2005july15p9.htm

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

เสกงานกราฟฟิกแบบมืออาชีพด้วย Canva

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
2:00 ชั่วโมง
อาชีพโดนๆรายได้ปังๆ • Basic
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

มาเรียนรู้วิธีการใช้ Canva ตัวช่วยดี ๆ สำหรับน้อง ๆ ที่อยากสร้างผลงานกราฟฟิกให้มีความโดดเด่นน่าสนใจ และเพิ่มมูลค่าสินค้าได้

เทคโนโลยี แอพพลิเคชัน ทักษะอาชีพ
เสกงานกราฟฟิกแบบมืออาชีพด้วย Canva

เสกงานกราฟฟิกแบบมืออาชีพด้วย Canva

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
1630 ผู้เรียน

AR กับการสอนในห้องเรียนยุคใหม่

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
2:00 ชั่วโมง
Teen tool • Basic
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ

การสอนในห้องเรียนยุคใหม่คือการใช้เทคโนโลยีให้เป็น เพื่อช่วยให้เข้าถึงความรู้ต่างๆ ด้วยตนเองอย่างไม่มีขีดจำกัด สามารถเห็นภ ...

เทคโนโลยี นวัตกรรม แอพพลิเคชัน
AR กับการสอนในห้องเรียนยุคใหม่

AR กับการสอนในห้องเรียนยุคใหม่

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
498 ผู้เรียน

ถ่ายภาพอาหารอย่างไรให้น่ากิน

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
2:00 ชั่วโมง
อาชีพโดนๆรายได้ปังๆ • Basic
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

พ่อค้าแม่ขายหรือว่าน้อง ๆ ที่อยากได้ภาพเมนูอาหารแบบสวย ๆ หลังได้เรียนคอร์สนี้เกิดไอเดียแน่นอน ในเรื่องของการถ่ายภาพลง ...

เทคโนโลยี ผู้สร้างและเผยแพร่ความรู้ ทักษะอาชีพ
ถ่ายภาพอาหารอย่างไรให้น่ากิน

ถ่ายภาพอาหารอย่างไรให้น่ากิน

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
323 ผู้เรียน

Related Videos

TOP BITKUB
03:38

TOP BITKUB

Starfish Academy
Starfish Academy
464 views 1 ปีที่แล้ว
TOP BITKUB
"7 สายงานแห่งอนาคต"
04:27

"7 สายงานแห่งอนาคต"

Starfish Academy
Starfish Academy
80 views 11 เดือนที่แล้ว
"7 สายงานแห่งอนาคต"
"CODING"
03:29

"CODING"

Starfish Academy
Starfish Academy
146 views 1 ปีที่แล้ว
"CODING"
น้องยินดี: เด็กอัจฉริยะ คิดค้นการใช้มอส กำจัด PM2.5
05:30

น้องยินดี: เด็กอัจฉริยะ คิดค้นการใช้มอส กำจัด PM2.5