Starfish Talk คุยสบายๆ สไตล์ Starfish : Unlock Happy Workplace by CEO of Starfish Education

Starfish Talk คุยสบายๆ สไตล์ Starfish : Unlock Happy Workplace by CEO of Starfish Education

ปัจจุบันเราต่างพบเจอกับสถานการณ์โควิด-19 ที่ค่อนข้างจะวิกฤต การทำงานหรือการใช้ชีวิตแบบปกติของเรานั้นก็เป็นไปได้ยากมาก เช่น อยากไปเที่ยวไหนก็ไปไม่ได้ ต้องใช้วิธีการ “เที่ยวทิพย์” หรือจินตนาการว่าตัวเองได้เที่ยว เพื่อรักษาจิตใจของตัวเองไปชั่วขณะ หรือการที่เราต้องทำงานอยู่บ้าน (Work From Home) เป็นเวลานานก็อาจจะทำให้เกิดสภาวะเครียด ส่งผลให้ความสุขในชีวิตอาจจะลดน้อยลงได้

ถ้ามองในมุมขององค์กร การส่งเสริมให้ทีมงานเกิดความสุขในการทำงานและการใช้ชีวิตจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพื่อให้ทีมงานสามารถก้าวข้ามสถานการณ์ที่วิกฤตเช่นนี้ไปให้ได้

Starfish Education จึงมาแบ่งปันแนวทางการ Unlock Happy Workplace จากมุมมองของคุณแพร หรือ ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร ซึ่งเป็น ผู้บริหารของ Starfish Education ในประเด็นที่สำคัญๆ ดังนี้ค่ะ

1.   ความคิดและความเชื่อของ Happy Workplace หรือ Workplace Well-being

หัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนองค์กร คือ คนทำงาน ซึ่งคนทำงานมีทั้งชีวิตส่วนตัว   และชีวิตการทำงาน หากทุกคนสามารถแบ่งแยกระหว่างเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวได้คงเป็นเรื่องที่ดี แต่ในความเป็นจริงนั้นเป็นไปได้ยาก เวลาที่เรามีความเครียดหรือไม่มีความสุขในชีวิตส่วนตัวก็อาจจะส่งผลให้การมาทำงานของเราไม่ค่อยมีความสุขไปด้วย

ดังนั้น การส่งเสริมให้ทีมงานมี Well-being หรือสุขภาวะที่ดี จึงเป็นเรื่องที่องค์กรควรให้ความสำคัญ เพื่อสร้างความสมดุลให้กับทีมงานทั้งชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว

2.  ความแตกต่างระหว่างคำว่า Happy กับ Well-being

คำว่า Happy คือ การที่เรามีความสุข ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของอารมณ์ ณ ขณะนั้น แต่คำว่า Well-being มีความหมายที่กว้างและลึกซึ้งกว่านั้น เพราะเป็นเรื่องของการมีสุขภาวะที่ดี ไม่ว่าจะเป็นการอยู่ดีกินดี และอีกหลายๆ องค์ประกอบในชีวิต เพราะฉะนั้น การมี Well-being ที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในที่ทำงาน อาจจะต้องมองเข้าไปถึงปัจจัย ที่ทำให้คนในองค์กรมีความสุข ณ ขณะนั้น รวมไปถึงความสุขที่มาจากการมีสุขภาวะที่ดีในระยะยาวอีกด้วย ตัวอย่างเช่น คนในองค์กรมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์พร้อมทำงาน, มีความรู้สึกปลอดภัย, มีความมั่นคงทางอารมณ์และจิตใจ หรือมีความสุขกับสังคมที่ทำงาน เป็นต้น

3.  เหตุผลที่ Starfish Education ให้ความสำคัญในเรื่อง Happy Workplace หรือ Workplace Well-being

จากการที่ทุกคนต้องเจอกับสถานการณ์โรคระบาด ที่วิกฤตและซ้ำซ้อนหลายระลอก ทำให้ Starfish Education ต้องกลับมาใส่ใจเรื่องนี้ให้มากขึ้น อีกทั้งวิถีชีวิตของทุกคนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ในฐานะองค์กร และผู้บริหารจึงต้องกลับมาคิดว่า อะไรเป็นสิ่งที่ทีมงานทุกคนกำลังหนักใจหรือรู้สึกกังวลใจอยู่

เพราะในความเป็นจริงแล้ว “Well-being ของทีมงานก็คือ Well-being ขององค์กร” เป็นไปไม่ได้ที่องค์กรจะสุขสบาย หากทีมงานป่วย นี่จึงเป็นเหตุผลที่ Starfish Education ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้

4.  ตัวอย่างกิจกรรมของ Starfish Education ในการสร้าง Well-being

ผู้บริหารและทีมบริหาร ได้วางแผนให้มีการจัดกิจกรรมสนุกๆ เพื่อสร้างความผ่อนคลาย ลดความตึงเครียดจากการทำงานของคนในองค์กร โดยเปิดโอกาสให้ทีมงานเข้ามามีส่วนร่วม ตั้งแต่การออกแบบกิจกรรม หาอาสาสมัครมาเป็นผู้นำกิจกรรม และให้ทีมงานทุกคนสามารถเลือกเข้ากิจกรรมได้ตามความชอบ และความสนใจของตนเอง เช่น กิจกรรมร้องเพลง, กิจกรรมเล่าเรื่องผี, กิจกรรมเชิงจิตวิทยา รวมไปถึงการเชิญชวนให้ทีมงานมานั่งทานข้าว และพูดคุยกันผ่านทางออนไลน์ เพื่อให้ทุกคนได้มีปฎิสัมพันธ์กันมากขึ้นนอกเหนือจากการทำงาน เป็นต้น

5.  ผลลัพธ์เมื่อพนักงานมี Happy Workplace

  • หากทีมงานมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง การขาดงานหรือลางานก็จะลดลง อีกทั้งยังช่วยให้องค์กรประหยัดค่าใช่จ่ายในการจัดจ้างคนนอกมาทำงานแทน หากมีทีมงานที่ป่วยหนักต้องลางานในระยะยาว
  • ทีมงานมีความสุขในการทำงานมากขึ้น ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้น
  • เมื่อทีมงานมีความสุขมากขึ้น อัตราการลาออกก็จะลดน้อยลง ส่งผลให้องค์กรไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดจ้าง และเทรนด์ทีมงานขึ้นมาใหม่
  • ภาพลักษณ์ขององค์กรดีขึ้น เป็นองค์กรที่มีความสุข เวลาที่เปิดรับสมัครงานหรือหาทีมงานเพิ่มเติม ทำให้มีคนอยากเข้ามาสมัครงานเยอะขึ้น ทำให้องค์กรมีโอกาสได้เลือกทีมงานที่มีคุณภาพมาทำงานในองค์กร

6.  การมีส่วนร่วมในองค์กร คือ หัวใจสำคัญของการทำ Workplace Well-being

“งานที่ดีที่สุด คือ งานที่ทำแล้วมีความสุข สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างได้ รวมถึงสามารถที่จะดูแลตัวเอง และดูแลครอบครัวได้”

จะเห็นได้ว่าการทำเรื่อง Well-being มีทั้งข้อดีต่อตัวทีมงานเอง และตัวองค์กร ดังนั้น องค์กร และผู้บริหารควรใส่ใจในเรื่องของ Well-being อย่างน้อยให้กลับมามองว่า ทีมงานของเรากำลังเจอกับปัญหาอะไร และทีมงานต้องการอะไร

การทำเรื่อง Well-being จึงมีความสำคัญมากกว่าการทำกิจกรรมปกติทั่วไป เพราะเป็นกิจกรรมที่ออกแบบมาจากพื้นฐานของการทำงาน และพื้นฐานของทีมงาน รวมถึง วัฒนธรรมของแต่ละองค์กร ในการนำมาต่อยอดเป็นกิจกรรม เพราะฉะนั้น การทำเรื่อง Well-being ควรมองในระยะยาว และมองถึงวัฒนธรรมขององค์กรด้วยว่าอยากให้เป็นไปในแบบไหน

อีกทั้ง การทำเรื่อง Well-being ที่ดี จะต้องมาจากเสียงของคนที่ทำงานจริง ดังนั้น วิธีการออกแบบกิจกรรม จึงต้องให้ทุกคนในองค์กรเข้ามามีส่วนร่วมคิด และร่วมทำ

สุดท้าย เรื่องของ Well-being จึงไม่ได้เป็นเรื่องขององค์กรอย่างเดียว แต่เป็นเรื่องของทุกคน หากองค์กรวางแผนดี แต่ทีมงานไม่มีใครอยากทำด้วย Happy Workplace ก็อาจจะไม่เกิดขึ้น เพราะฉะนั้น ไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะไหน องค์กร ผู้บริหาร หรือทีมงาน ทุกคนในองค์กรต้องรวมพลังกัน เพื่อจะก้าวข้ามสภาวะวิกฤตแบบนี้ไปให้ได้

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

การดูแลสุขภาพกายและจิตใจ
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

ออกกำลังกายอย่างไรดีต่อสุขภาพ

การเรียนรู้เรื่องการออกกำลังกายอย่างไรดีต่อสุขภาพจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ เริ่มต้นออกกำลังอย่างไรให้ถูกต้อง ประเภทการออกกำลังกา ...

โรงเรียนปลาดาว
โรงเรียนปลาดาว
ออกกำลังกายอย่างไรดีต่อสุขภาพ
โรงเรียนปลาดาว

ออกกำลังกายอย่างไรดีต่อสุขภาพ

โรงเรียนปลาดาว
1597 ผู้เรียน
การดูแลสุขภาพกายและจิตใจ
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การดูแลสุขภาพให้ดีต้องทำอย่างไร?

ใน Course เรื่องการดูแลสุขภาพให้ดีต้องทำอย่างไร?จะนำเสนอความรู้เกี่ยวกับสุขภาพดีเพราะกินเป็น สุขภาพจิตดีต้องทำอย่างไร ออก ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การดูแลสุขภาพให้ดีต้องทำอย่างไร?
Starfish Academy

การดูแลสุขภาพให้ดีต้องทำอย่างไร?

Starfish Academy
2953 ผู้เรียน
การดูแลสุขภาพกายและจิตใจ
การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

การดูแลสุขภาพฉบับคนเมืองกรุง

การดูแลสุขภาพสำหรับคนเมืองกรุง ที่มีวิถีชีวิตที่ถูกจำกัดด้วยเวลา ซึ่งเล็งเห็นแล้วว่าคนเมืองกรุงจะมีปัญหาสุขภาพในด้านต่างๆ จึงได้มีแ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การดูแลสุขภาพฉบับคนเมืองกรุง
Starfish Academy

การดูแลสุขภาพฉบับคนเมืองกรุง

Starfish Academy
2068 ผู้เรียน
การดูแลสุขภาพกายและจิตใจ
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

เจลล้างมือมีความจำเป็นอย่างไร

การเรียนรู้ 7 ขั้นตอนล้างมือด้วยสบู่เมื่อเด็กๆอยู่ที่บ้าน ความจำเป็นที่ต้องใช้เจลล้างมือ ขั้นตอนการผลิตเจลล้างมือแบบง่ายๆ และประ ...

โรงเรียนปลาดาว
โรงเรียนปลาดาว
เจลล้างมือมีความจำเป็นอย่างไร
โรงเรียนปลาดาว

เจลล้างมือมีความจำเป็นอย่างไร

โรงเรียนปลาดาว
1605 ผู้เรียน

Related Videos

สุขภาพไกลห่างจากสารเคมี
04:45
โรงเรียนปลาดาว

สุขภาพไกลห่างจากสารเคมี

โรงเรียนปลาดาว
255 views • 4 ปีที่แล้ว
สุขภาพไกลห่างจากสารเคมี
เทคนิคช่วยให้ลูกรักการอ่าน
02:36
Starfish Academy

เทคนิคช่วยให้ลูกรักการอ่าน

Starfish Academy
138 views • 4 ปีที่แล้ว
เทคนิคช่วยให้ลูกรักการอ่าน
ชวนน้องชิล ผ่อนคลายต้านCovid-19 กับศุภนิมิต
05:25
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

ชวนน้องชิล ผ่อนคลายต้านCovid-19 กับศุภนิมิต

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
45 views • 4 ปีที่แล้ว
ชวนน้องชิล ผ่อนคลายต้านCovid-19 กับศุภนิมิต
Tommy Teacher Volunteer
04:00
Starfish Academy

Tommy Teacher Volunteer

Starfish Academy
12932 views • 4 ปีที่แล้ว
Tommy Teacher Volunteer