ทำอย่างไรเมื่อลูกเป็นเด็กที่มีความต้องการพิเศษในวัยเรียน : ร่วมด้วยช่วยกัน

วสันต์ วรรณรัตน์
วสันต์ วรรณรัตน์ 247646 views • 1 ปีที่แล้ว
ทำอย่างไรเมื่อลูกเป็นเด็กที่มีความต้องการพิเศษในวัยเรียน : ร่วมด้วยช่วยกัน

จากคราวที่แล้วผมได้แนะนำผู้ปกครองให้สังเกตบุตรหลานหลังจากที่ได้รับข้อมูลจากโรงเรียน ดังนี้ 1) เปิดใจรับฟัง 2) สังเกตพฤติกรรมเพิ่มเติม 3) ทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ 4) ตัดสินใจและเปิดใจยอมรับ และ 5) หาแนวทางช่วยเหลือทางการศึกษาร่วมกับครู และนักสหวิชาชีพ หลังจากที่ผู้ปกครองได้พาบุตรหลานไปทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญแล้วจะทราบข้อมูลที่ชัดเจนขึ้น แบ่งเป็น 3 แนวทาง คือ 

1. สำหรับเด็กที่ไม่พบความบกพร่องในด้านต่าง ๆ (ไม่ใช่เด็กที่มีความต้องการพิเศษ) ผู้ปกครองและครูประจำชั้นร่วมกันสังเกตพฤติกรรมเด็กต่อไปอีกสักระยะหนึ่ง อาจเป็นไปได้ว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัว หรือพฤติกรรมการเรียนบางอย่าง รวมถึงการจัดการเรียนการสอนของครู ส่งผลต่อปัญหาในการเรียนของเด็กโดยตรง

2. สำหรับเด็กที่ไม่พบความบกพร่องในด้านต่าง ๆ (ไม่ใช่เด็กที่มีความต้องการพิเศษ) แต่มีความยากในการเรียน เช่น นักเรียนที่ไอคิวปกติ เรียนรู้ปกติ แต่มีความช้าในการอ่าน การเขียน เป็นต้น เด็กกลุ่มนี้ ผู้ปกครอง และครูควรร่วมมือกันในการหาวิธีสอนที่ช่วยกระตุ้นการอ่าน และการเขียน หรือกระตุ้นทักษะในการเรียนให้กับเด็ก และร่วมมือกันปฏิบัติแนวทางที่ตกลงใช้ร่วมกันทั้งทางโรงเรียน และทางบ้าน โดยผู้ปกครองอย่าลืมที่จะติดต่อสอบถามพฤติกรรมของบุตรหลานกับคุณครูเป็นประจำชั้น และให้ข้อมูลย้อนกลับกับทางโรงเรียนด้วย 

3. สำหรับเด็กที่พบความบกพร่องในด้านใดด้านหนึ่ง (พบว่าเป็นเด็กที่มีความต้องการพิเศษ) ผู้ปกครองต้องเปิดใจยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างมีสติ และบอกข้อมูลต่าง ๆ กับทุกคนในครอบครัวเพื่อให้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นร่วมกัน นอกจากนี้ให้ความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญ และคุณครูในการให้การช่วยเหลือ การกระตุ้น การฝึกปฏิบัติ โดยส่วนมากแล้วคุณครูในโรงเรียนจะเน้นการฝึกด้านวิชาการ โดยเฉพาะทักษะการอ่าน การเขียน และการคำนวณ ถ้าเด็กมีความบกพร่องในระดับที่รุนแรง ชัดเจน ผู้ปกครอง และโรงเรียนควรร่วมกันจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) โดยไม่นำผลการสอนไปวัด และประเมินผลแข่งขันกับเพื่อนในชั้นเรียน แต่สร้างขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเด็กให้เต็มที่ตามศักยภาพของตัวเด็กเอง แต่ถ้าเด็กมีความบกพร่องในระดับที่ไม่รุนแรง คุณครูอาจปรับวิธีการสอน การวัด และประเมินผล สื่อการสอน และการดูแลในชั้นเรียนให้เหมาะสมต่อการเรียนรู้และข้อจำกัดในการเรียนของเด็กแต่ละคน ในส่วนนี้ผมอยากให้ผู้ปกครองหันมาให้เวลาในการดูบุตรหลานเพิ่มมากขึ้น สังเกตพฤติกรรมเพิ่มมากขึ้น ใช้วิธีการช่วยเหลือหรือพัฒนาบุตรหลานในทิศทางเดียวกันกับคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ และโรงเรียน 

อย่างไรก็ตามเพื่อให้การช่วยเหลือ และพัฒนาเด็กเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากการร่วมมือจากตัวผู้ปกครองเองแล้วบุคคลอื่นในบ้านควรมองไปในทิศทางเดียวกัน จะยิ่งช่วยให้การปรับพฤติกรรมในการปรับตัว การใช้วิธีการต่าง ๆ ประสบผลได้ดียิ่งขึ้น อีกประการหนึ่งที่สำคัญต้องไม่แปลกแยกเด็กออกจากเพื่อน ครอบครัว และสังคม เด็กยังต้องใช้ชีวิตตามปกติ เพียงแค่เพิ่มการฝึก หรือการปรับพฤติกรรมเท่านั้น การให้กำลังใจ การเสริมแรง การกระตุ้นเตือน เป็นสิ่งที่ผู้ปกครองต้องทำอยู่เสมอ ทำให้เด็กภูมิใจในสิ่งที่ตนทำได้ดีและมีความสุขกับการพัฒนาตนเอง 

ในบทความนี้ผมเขียนจากประสบการณ์ในการเป็นครูในโรงเรียนมาก่อน ซึ่งที่ผ่านมาเมื่อได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย การพัฒนาเด็กจะเห็นได้อย่างชัดเจน และทำให้ทุกฝ่ายมีกำลังใจในการพัฒนาเด็ก ในบทความถัดไป จะได้พูดถึงการให้คำปรึกษาผู้ปกครองโดยครู ทุกท่านสามารถติดตามต่อไปได้ครับ 

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

การส่งเสริมทักษะเด็กออทิสติก

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Basic
การรู้จักตนเอง
การบริหารจัดการตนเอง

เรียนรู้เกี่ยวกับพัฒนาการด้านต่างๆของเด็กออทิสติก เพื่อให้เป็นตัวช่วยในการออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเด็กกลุ่มนี้

บทบาทผู้ปกครอง บทบาทครู พฤติกรรม
การส่งเสริมทักษะเด็กออทิสติก
เกริกเกรียงไกร ทองคล้าย
เกริกเกรียงไกร ทองคล้าย

การส่งเสริมทักษะเด็กออทิสติก

Starfish Academy
Starfish Academy
820 ผู้เรียน

เรียนรู้และเข้าใจเด็กแอลดี

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Basic
ด้านความสัมพันธ์
การรู้จักตนเอง
การบริหารจัดการตนเอง
การรู้จักสังคม

เด็ก LD คือ เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ การรักษาด้วยวิธีที่เหมาะสม อาจช่วยให้ผู้ป่วยพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ได้อย่างเต็ม ...

บทบาทผู้ปกครอง บทบาทครู พัฒนาการ
เรียนรู้และเข้าใจเด็กแอลดี

เรียนรู้และเข้าใจเด็กแอลดี

Starfish Academy
Starfish Academy
577 ผู้เรียน

Collaborative classroom design

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Editor's Top Pick Collection • Basic
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ

เรียนรู้ทักษะความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ (Collaboration, Teamwork and Leadership) หลักการออกแบบกิ ...

ผู้สร้างความร่วมมือในการเรียนรู้ Active learning ทักษะการเรียนรู้
Collaborative classroom design
นางสาวพรรณปพร จรูญจิตร
นางสาวพรรณปพร จรูญจิตร

Collaborative classroom design

Starfish Academy
Starfish Academy
368 ผู้เรียน

ทักษะชีวิตสำหรับเด็กออทิสติก

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
เกร็ดความรู้และเคล็ดลับเพื่อพ่อแม่ • Basic
ด้านความสัมพันธ์
การรู้จักตนเอง
การบริหารจัดการตนเอง
การรู้จักสังคม

ออทิสติก เป็นความผิดปกติของพัฒนาการเด็กรูปแบบหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะเฉพาะตัว โดยเด็กไม่สามารถพัฒนาทักษะทางสังคมและการสื่อคว ...

บทบาทผู้ปกครอง การเลี้ยงลูก Parent
ทักษะชีวิตสำหรับเด็กออทิสติก
นางสาวไพลิน ปุกมะ
นางสาวไพลิน ปุกมะ

ทักษะชีวิตสำหรับเด็กออทิสติก

Starfish Academy
Starfish Academy
2222 ผู้เรียน

Related Videos

สอนลูกรู้จักรักและเคารพสิทธิของตนเอง
08:32

สอนลูกรู้จักรักและเคารพสิทธิของตนเอง

โต้ตอบอย่างไรดี (Still Face Experiment)
04:30

โต้ตอบอย่างไรดี (Still Face Experiment)

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
16 views 1 ปีที่แล้ว
โต้ตอบอย่างไรดี (Still Face Experiment)
ตอนที่ 2 ก้าวแรก   เมื่อลูกเป็นเด็กพิเศษ
16:40

ตอนที่ 2 ก้าวแรก เมื่อลูกเป็นเด็กพิเศษ

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
220 views 1 ปีที่แล้ว
ตอนที่ 2 ก้าวแรก เมื่อลูกเป็นเด็กพิเศษ
TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข
05:24

TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข

Starfish Academy
Starfish Academy
53 views 3 เดือนที่แล้ว
TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข