สิ่งที่ฝากไว้หลังโควิด ‘สมรรถนะและทักษะ’

Starfish Labz
Starfish Labz 209 views • 9 วันที่แล้ว
สิ่งที่ฝากไว้หลังโควิด ‘สมรรถนะและทักษะ’

สืบเนื่องมาจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่มี ใครสามารถเตรียมตัวรับมือได้ ทำให้เกิดผลกระทบทั่วโลกในด้านต่าง ๆ หนึ่งในนั้นคือ ปัญหา ด้านเศรษฐกิจซึ่งแม้ว่าปัจจุบันสถานการณ์จะคลี่คลายลงแต่ประเทศไทยยังคงประสบปัญหา ทางด้านเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในแง่ของสมรรถนะและทักษะของ กำลังคนยุคหลังโควิด-19 (Post-Covid Skills) แรงงานมีฝีมือและแรงงานมีทักษะขั้นสูงต่าง ประสบปัญหาเดียวกัน คือ การขาดสมรรถนะและทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของ ตลาดแรงงาน ในขณะเดียวกัน หลายประเทศกำลังมีทิศทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ดีขึ้น เนื่องจากมีมาตรการและนโยบายในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ อีกทั้งมีแผนการพัฒนากำลังคนที่มี ประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก

บทความนี้จึงมุ่งเน้นเกี่ยวกับ แนวทางการพัฒนากำลังคนของประเทศไทยให้มี สมรรถนะสูงและมีทักษะยุคหลังโควิด-19 (Post-Covid Skills) สรุปจากรายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาแนวทางการพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะสูงและมีทักษะยุคหลังโควิด-19 (Post- Covid Skills) จัดทำขึ้นโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ นักการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถนำข้อมูลไปปรับใช้ เป็นแนวทางในการพัฒนากำลังคน พร้อมทั้งนำไปต่อยอดในการพัฒนาประเทศ ทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้

สำรวจรอบโลกเรียนรู้การฟื้นฟูเศรษฐกิจจากประเทศต้นแบบ

แม้ว่าทั่วโลกจะประสบปัญหาเศรษฐกิจเช่นเดียวกัน แต่ยุคหลังโควิด-19 หลายประเทศ มีสัญญาณการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ดีอย่างเห็นได้ชัด เช่น สหรัฐอเมริกา สวีเดน สิงคโปร์ สาธารณรัฐ จีน (ไต้หวัน ) และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐ ประชาชนจีน ทั้ง 5 ประเทศมีนโยบายและมาตรการที่กระตุ้นการพัฒนาประเทศทุกภาคส่วน ทั้งด้านสาธารณสุข เศรษฐกิจและสังคม ทั้งยังส่งเสริม ภาคธุรกิจและดูแลครัวเรือน โดยเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทักษะและความสามารถเพิ่มขึ้นประกอบกับมีแผนพัฒนาด้านเศรษฐกิจที่ชัดเจนจึงช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็ว เหมาะแก่การนำมาเป็นต้นแบบเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย

มองย้อนกลับประเทศไทย จะทำอย่างไรให้สมรรถนะและทักษะของกำลังคนพัฒนา?

ความสำเร็จในการพัฒนาสมรรถนะและทักษะของกำลังคนในประเทศไทยจะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อทุกหน่วยงานร่วมมือกันวางแผน ไม่ว่าจะเป็น หน่วยงานภาครัฐ เช่น กระทรวงแรงงาน สถาบันการศึกษาตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงอุดมศึกษา/อาชีวศึกษา รวมทั้ง ภาคเอกชน องค์กรสถานประกอบการต่าง ๆ ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงจากปัญหานี้แต่ละหน่วยงานจะมีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกัน เช่น กระทรวงแรงงานต้องสำรวจคลัง ปัญญาความสามารถเฉพาะที่ประเทศไทยมีอยู่ในปัจจุบันและคาดการณ์ปัญญา ความสามารถเฉพาะในอนาคตที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ในด้านของ สถาบันการศึกษาจะต้องปูพื้นฐานปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกันและสถานประกอบการ ควรเพิ่มการอบรม พร้อมทั้งร่วมมือกับภาครัฐ และสถานศึกษาในการส่งเสริมการพัฒนากำลังคน

แนวทางการพัฒนากำลังคนของประเทศไทยให้มีสมรรถนะสูงและมีทักษะยุคหลังโควิด- 19 (Post-Covid Skills)

จากการสำรวจข้อมูลจังหวัดตัวแทน 4 ภูมิภาคในประเทศไทย ได้แก่ เชียงใหม่ กรุงเทพฯ ขอนแก่น และนครศรีธรรมราช พบว่าในแต่ละจังหวัดมีการเตรียมความพร้อม และมี แนวคิดในการพัฒนากำลังคนอยู่แล้ว มีการร่วมมือกันทั้งระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา สถานประกอบการ และชุมชน แต่ยังขาดการวางแผนกำลังคนในเชิงบูรณาการอีกมาก

การพัฒนากำลังคนจึงควรเริ่มจากการวางแผนนโยบายระดับประเทศโดยที่ภาครัฐ และเอกชนร่วมกันจัดตั้งหน่วยงานกลาง เพื่อทำหน้าที่กำหนดรายละเอียดข้อมูล จากนั้นจึง สร้างฐานข้อมูล Stock of talent and future talent เพื่อให้ข้อมูลและคาดการณ์กำลังคนได้ เมื่อสำรวจข้อมูลแล้วจึงนำข้อมูลไปปรับใช้ ให้สถาบันการศึกษาต่าง ๆ สร้างหลักสูตรการเรียนรู้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน โดยนโยบายการศึกษาควร เน้นให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเน้นหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่าง แท้จริง การเรียนรู้ควรปรับเปลี่ยนจากการเรียนรู้ในห้องเรียนเป็นนอกห้องเรียนมากขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนได้สัมผัสกับการทำงานจริงและสถาบันการศึกษากับสถานประกอบการควรร่วมกันผลิตบุคลากรเพื่อรองรับสถานประกอบการโดยตรง รวมทั้ง จัดให้มีการเทียบโอน ประสบการณ์ของแรงงานที่อยู่ในระบบเพื่อให้ได้รับสัมฤทธิบัตรในการต่อยอดอาชีพ ทั้งนี้ ภาค ประชาคมก็ควรมีส่วนสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุนและเป็นฐานการสร้างองค์ความรู้ให้กับกำลังคนด้วยเช่นกัน

ดาวน์โหลด หนังสือฉบับเต็ม  

http://backoffice.onec.go.th/uploads/Book/2062-file.pdf

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การบริหารจัดการตนเอง
basic
3:00 ชั่วโมง

เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้

หากคุณเป็นคนชอบวาดรูป ชอบการขีดเขียน หรือการจดบันทึก อยากลองทำ Visual Note แต่ไม่รู้จะสื่อสารออกมาอย่างไรดี คอร์สเ ...

แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์
แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์
เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้
แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์

เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้

แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์

ต้องใช้ 100 เหรียญ

ทักษะสําคัญแห่งโลกอนาคต
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง การรู้จักสังคม
basic
2:00 ชั่วโมง

How to รู้เท่าทันมิจฉาชีพบนโลกไซเบอร์

ทุกวันนี้การใช้งานบนโลกอินเทอร์เน็ตก็เหมือนกับดาบสองคม ที่ไม่ได้มีแต่เรื่องดีๆ เสมอไป ขึ้นอยู่กับผู้ใช้แล้วว่าจะเลือกข้อมูลด้านไหน ...

Starfish Academy
Starfish Academy
How to รู้เท่าทันมิจฉาชีพบนโลกไซเบอร์
Starfish Academy

How to รู้เท่าทันมิจฉาชีพบนโลกไซเบอร์

Starfish Academy
1646 ผู้เรียน
การดูแลสุขภาพกายและจิตใจ
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง การรู้จักสังคม
basic
2:00 ชั่วโมง

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอการเรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดจึงเป็นเรื่องสำคัญ การปฐมพยา ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
Starfish Academy

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

Starfish Academy
1010 ผู้เรียน
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

คุณภาพของผู้เรียนนอกจากจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในตัวผู้เรียนเอง แล้วกระบวนการเรียนการสอนที่ครู จัดให้เป็นสิ่งสำคัญต่อผลสัม ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1
Starfish Academy

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

Starfish Academy

Related Videos

10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO
02:33
Starfish Future Labz

10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO

Starfish Future Labz
52222 views • 2 ปีที่แล้ว
10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO
แบ่งปันไอเดียสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA สอนอย่างไรให้ผ่าน PA
01:03:03
Starfish Academy

แบ่งปันไอเดียสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA สอนอย่างไรให้ผ่าน PA

Starfish Academy
454 views • 10 เดือนที่แล้ว
แบ่งปันไอเดียสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA สอนอย่างไรให้ผ่าน PA
Starfish Trend Talk | EP.3 | : เราต่างต้องค้นหาตัวเองในทุกช่วงวัย
43:23
Starfish Academy

Starfish Trend Talk | EP.3 | : เราต่างต้องค้นหาตัวเองในทุกช่วงวัย

Starfish Academy
378 views • 1 ปีที่แล้ว
Starfish Trend Talk | EP.3 | : เราต่างต้องค้นหาตัวเองในทุกช่วงวัย
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไรให้ครบ 8 องค์ประกอบ วPA
01:10:44
Starfish Academy

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไรให้ครบ 8 องค์ประกอบ วPA

Starfish Academy
443 views • 8 เดือนที่แล้ว
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไรให้ครบ 8 องค์ประกอบ วPA