THANK YOU PARTY 2023

Starfish Labz
Starfish Labz 147 views • 1 เดือนที่แล้ว
THANK YOU PARTY 2023

กิจกรรม “THANK YOU PARTY” 2023 เป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ที่อยู่ในชุมชนเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย เพราะการเป็นชุมชนของการเรียนรู้ คือการที่คุณครู ผู้บริหาร และนักการศึกษา ได้มาพูดคุยในทุกเรื่องตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ Starfish Community ได้นำเสนอสิ่งต่างๆในเชิงการพัฒนาวิชาการ โดยมีวัตุประสงค์ที่สำคัญคือเพื่อพัฒนาแนวทางการสอน และสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่เหมาะสม ที่จะช่วยให้นักเรียนทุกคนสามารถบรรลุศักยภาพสูงสุดของตนเองได้ และเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนาปรับปรุงแก้ไข ในการจัดกิจกรรมในปีถัดไปให้มีคุณภาพและมีเรื่องไหนที่ทันสมัย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีไอเดียอะไรใหม่ๆอยากจะนำเสนอให้ Starfish Community ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

เกม The Secret code แทนอักษรด้วยสัญลักษณ์ หรืออิโมจิรูปรูปต่างๆ​ เวลาเล่นให้เอาสัญลักษณ์เหล่านั้นมาเรียงกันให้เป็นคำ​ให้เด็กถอดรหัสออกมาว่าเป็นคำว่าอะไร​ สลับกันเล่น​บางครั้งให้สัญลักษณ์เป็นคำ​ หรืออาจให้เป็นคำมาแล้วแปลงเป็นสัญลักษณ์ก็ได้​ เด็กโตอาจจะเรียงเป็นประโยคยาวๆก็ได้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ เพราะเด็กๆจะเกิดความสนุกกับการสร้างรหัสและถอดรหัสมาก​ อาจทำเป็นหนึ่งในเกมส์สายลับถอดรหัสได้ เกมนี้จะช่วยในการฝึกสมาธิ การมีไหวพริบ การเกิดเชาวน์ปัญญาฝึกการควบคุมอารมณ์ เด็กๆจะได้ฝึกการคิดเพื่อให้คิดรอบด้านและคิดแบบนอกกรอบ ช่วยให้เด็กๆฝึกคิดอย่างรอบคอบรวมถึงทำให้เด็กเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ตื่นเต้น ได้ฝึกการคิด ฝึกความจำ ฝึกความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ที่สำคัญที่สุดเด็กจะได้รับความรู้ เพราะเนื้อหาของคำบางคำ ประโยคบางประโยค นอกจากจะเน้นความสนุกสนานแล้ว ยังมีสร้างการเรียนรู้พัฒนาสติปัญญาให้กับเด็กๆ รวมถึงเด็กจะเกิดทักษะทางเทคโนโลยีที่สามารถปฏิบัติได้อย่างชำนาญ ทักษะของการสื่อสาร ทักษะการสังเกต และทักษะของการคิดนั่นเอง ที่สำคัญคุณครูสามารถนำการเล่นเกม The Secret code ไปบูรณาการกับกลุ่มสาระต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้ในห้องเรียนหรือแนะนำให้ผู้ปกครองไปเล่นที่บ้านกับบุตรหลานได้

ข้อเสนอแนะ หรือ Feedback ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมตลอดปี 2023 ที่มีต่อ Starfish Community มีดังนี้ 

คุณครูส่วนมากชอบ Workshop วPA อยากให้มีการจัดอบรมให้ความรู้ต่อไปโดยเฉพาะ วPAเชี่ยวชาญ เพราะจะได้สร้างโอกาสในการพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จในหน้าที่การงานให้สำเร็จตามเป้าหมายของการประเมิน ครูส่วนใหญ่จะชอบ Workshop ทุก Workshop ทุกกิจกรรมที่ Starfish ได้จัดขึ้น เพราะมีประโยชน์ต่อคุณครูในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนานักเรียนได้เป็นอย่างดี รวมถึงการประเมินวิทยฐานะของตัวครูเอง และที่สำคัญครูได้พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา ในการได้รับความรู้หรือเทคนิคใหม่ๆในการพัฒนาวิชาชีพครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ Workshop ของ Starfish เหมือนเป็น “ครอบครัว” ที่คุณครูจะเฝ้ารอคอยวันเวลาที่มีกิจกรรม เพราะทุก Workshop มีประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการพัฒนานักเรียน และพัฒนาตัวครูเอง เพราะ Starfish ได้นำวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆมาให้ความรู้ที่มีประโยชน์ต่อตัวคุณครูได้นำไปประยุกต์ใช้ได้จริง คุณครูจะชอบกิจกรรมหรือเกม ที่วิทยากรนำมาใช้ในการอบรม เพราะคุณครูจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในห้องเรียน กิจกรรมทุกกิจกรรมของ Starfish จะสร้างความตื่นตัวให้คุณครูได้เป็นอย่างดี มีความสนุกสนานตื่นเต้น ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเป็นกันเอง ที่สำคัญครูจะไม่เครียดและมีความสนุกสนานในการพัฒนาตนเองทุก Workshop ของ Starfish คุณครูได้ประโยชน์มาก เพราะแต่ละ Workshop Starfish จะนำแต่เรื่องที่ดีมีประโยชน์ คุ้มค่า และไม่เสียเวลา แม้บางเรื่อง บางรายการอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับตัวครูเองแต่เมื่อเวลาผ่านไป เรื่องต่างๆเหล่านั้นสามารถนำมาใช้ได้จริงในชีวิตหรือในหน้าที่การงานของความเป็นครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ บางรายการคุณครูจะนำนักเรียนเขาร่วมกิจกรรมด้วย โดยนำไอเดียของ Starfish มาพัฒนาต่อยอดให้กับนักเรียน โดยเฉพาะนักเรียนหลังห้อง นำมาทำวิจัยในชั้นเรียน ผลออกมานักเรียนหลังห้องมีผลการพัฒนาที่ดีอย่างเห็นได้ชัดเจน 

ในปัจจุบัน Workshop ของ Starfish ได้รับการยอมรับว่าเป็นกิจกรรมที่ดี มีความน่าเชื่อถือในหลักของวิชาการที่ได้รับการยอมรับจากนักการศึกษา ครู อาจารย์ นักเรียนรวมถึงผู้ปกครองว่าเป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ใน 10 อันดับต้นๆของประเทศจากการ ค้นคว้าหรือการดูรีวิวในเว็บไซต์ต่างๆซึ่งถือว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง ซึ่งผลจากการพัฒนาดังกล่าวทำให้ Workshop ของ Starfish ได้รับความสนใจ และได้รับการยอมรับว่าเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ดี ที่เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย ทุกอาชีพ เพราะปัจจุบันผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะมีบุคลากรหลายหลากอาชีพมากยิ่งขึ้น หรือถ้าหากผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่านใดสนใจอยากจะเข้ามาแชร์ มาแลกเปลี่ยนความรู้ มาจอยกัน สามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมกันได้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาของประเทศของเราให้ก้าวหน้าสืบไป ทั้งนี้สามารถรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ www.StarfishLabz.com

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

คุณภาพของผู้เรียนนอกจากจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในตัวผู้เรียนเอง แล้วกระบวนการเรียนการสอนที่ครู จัดให้เป็นสิ่งสำคัญต่อผลสัม ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1
Starfish Academy

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

Starfish Academy
Future Ready
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม การรู้จักตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

การพัฒนาทักษะในอนาคตด้วย Makerspace

ในคอร์สนี้ จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการเตรียมพร้อมผู้เรียน เพื่อพัฒนาให้เกิดทักษะที่จำเป็นในอนาคต ผ่านการจัดการเรียนรู้แบบ Ma ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การพัฒนาทักษะในอนาคตด้วย Makerspace
Starfish Academy

การพัฒนาทักษะในอนาคตด้วย Makerspace

Starfish Academy
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แค่เรามีเทคนิคดีๆ มาเป็นตัวช่วยในการสอน คณิตศาสตร์ของเราก็จะเป็นเรื่องง่าย ไม่น่าเบื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนคณิตศาสตร์ (3R)
Starfish Academy

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

Starfish Academy
2262 ผู้เรียน
เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การบริหารจัดการตนเอง
basic
3:00 ชั่วโมง

เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้

หากคุณเป็นคนชอบวาดรูป ชอบการขีดเขียน หรือการจดบันทึก อยากลองทำ Visual Note แต่ไม่รู้จะสื่อสารออกมาอย่างไรดี คอร์สเ ...

แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์
แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์
เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้
แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์

เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้

แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์

ต้องใช้ 100 เหรียญ

Related Videos

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
6029 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
3 ข้อดี Starfish Class Website Version
02:55
Starfish Future Labz

3 ข้อดี Starfish Class Website Version

Starfish Future Labz
302 views • 2 ปีที่แล้ว
3 ข้อดี Starfish Class Website Version
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)
04:50
Starfish Academy

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)

Starfish Academy
8741 views • 2 ปีที่แล้ว
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
59 views • 2 ปีที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]