แนวทางเตรียมความพร้อมสำหรับ PISA เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษา

แนวทางเตรียมความพร้อมสำหรับ PISA เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษา

ผลคะแนน PISA ที่ผ่านมาสร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั้งวงการการศึกษาและสังคมไทยที่แสดงถึงคุณภาพการศึกษาของประไทยเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ทั่วโลก PISA ถือเป็นเกณฑ์การประเมินทางการศึกษาที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกซึ่งนำเสนอภาพรวมของความสามารถของนักเรียนในการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในสถานการณ์จริงถึงแม้การทดสอบนี้จะเป็นการทดสอบในระดับใหญ่และไม่ได้เป็นเป้าหมายในการจัดการศึกษาของประเทศแต่ถือว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งในการวัดคุณภาพการศึกษาของประเทศเมื่อเทียบกับนานาชาติได้ข้อสอบ PISA เป็นลักษณะ Computer-Based โดยใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงคำถามมีหลายลักษณะโดยถูกออกแบบให้ไม่ได้วัดเพียงแต่ว่านักเรียนรู้คำตอบหรือไม่แต่นักเรียนสามารถนำมาใช้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันได้โดยครอบคลุม

• ทักษะการอ่าน: ทดสอบความสามารถของนักเรียนในการเข้าใจและตีความข้อความในรูปแบบและสถานการณ์ต่างๆ ประเมินทักษะในการเข้าถึงข้อมูล, การเข้าใจ, การตีความ และการทบทวนเนื้อหา

• ทักษะคณิตศาสตร์: ประกอบด้วยการใช้หลักคณิตศาสตร์ในสถานการณ์จริงปัญหามักนำเสนอในสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคยเพื่อทดสอบทักษะวิเคราะห์และการใช้เหตุผล

• ทักษะการวิทยาศาสตร์: เน้นที่ความเข้าใจของนักเรียนในแนวคิดทาง วิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ

• ความรู้ทางการเงิน (เลือกเข้าร่วมได้): ประเมินทักษะที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจทางการเงินและความรู้เกี่ยวกับการเงินส่วนบุคคลและองค์กร

• Global Competence (เลือกเข้าร่วมได้): ประเมินความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาทั่วโลก, ทักษะในการสื่อสารกับผู้คนต่างภูมิหลังและทัศนคติ ต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ข้อมูลภูมิหลังผู้เรียน นอกจากนี้ยังมีการสำรวจข้อมูลด้านอื่นๆ เพื่อนำมาประกอบการรายงานนอกเหนือจากข้อสอบนักเรียนจะต้องกรอกแบบสอบถามเบื้องหลังที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับสถานะทางสังคม-เศรษฐกิจ นิสัยในการเรียนรู้ ทัศนคติต่อโรงเรียนและสภาพแวดล้อมที่บ้านผู้อำนวยการโรงเรียนต้องกรอกแบบสอบถามที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ทรัพยากรและข้อมูลประชากรของโรงเรียนซึ่งในแบบสอบถามนี้เองสามารถนำข้อมูลมาเชื่อมโยงกับผลการสอบเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกับคะแนน เช่น ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในมิติต่างๆ

การพัฒนาคะแนน PISA ไม่ใช่เป้าหมายหลักในการจัดการศึกษาแต่สิ่งที่ PISA วัดได้และเป็นเป้าหมายในการศึกษาคือการให้ผู้เรียนมีทักษะและสมรรถนะในการคิดวิเคราะห์ ประยุกต์ใช้ความรู้รวมถึงมีสุขภาวะในการ เรียนและใช้ชีวิตที่ดี บทความนี้มุ่งเสนอกลยุทธ์สำหรับครูและผู้สอนในการเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนเพื่อเผชิญกับความท้าทายที่หลากหลายของ PISA โดยเน้นที่การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและการประยุกต์ใช้ความรู้ในหลากหลายบริบท

• การส่งเสริมการคิดวิเคราะห์: สร้างสภาพแวดล้อมที่เน้นให้นักเรียน วิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณเพื่อขยายขอบเขตการเรียนรู้ที่ เกินกว่าการจดจำเพียงอย่างเดีย วสนับสนุนให้นักเรียนตั้งคำถามอภิปรายและมีการคิดที่ซับซ้อนมากขึ้น

• การส่งเสริมการประยุกต์ใช้ความรู้: ใช้วิธีการสอนที่ช่วยส่งเสริมการนำความรู้ที่ได้เรียนมาใช้ในทางปฏิบัติ พัฒนาการบ้านและโปรเจกต์ที่สะท้อนสถานการณ์ในชีวิตจริง เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนปรับตัวในสถานการณ์ต่าง ๆ

• การพัฒนาความสามารถในการอ่านและเข้าใจ: การอ่านใน PISA ไม่ใช่เพียงการมีความรู้ในการอ่านเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเข้าใจและตีความเนื้อหาของข้อความต่าง ๆ ควรรวมเนื้อหาอ่านที่หลากหลายในหลักสูตรและเน้นการมีความรู้ทางดิจิทัลเพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์และใช้ในยุคดิจิทัลได้

• การพัฒนาความรู้ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์: ส่งเสริมการใช้หลักคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในสถานการณ์จริง การเรียนรู้แบบแก้ปัญหาสามารถเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพเพราะให้นักเรียนมีประสบการณ์ทำจริงที่ช่วยให้เข้าใจเนื้อหาเหล่านี้ได้ดีขึ้น

• การเรียนรู้แบบโต้ตอบและเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง: เปลี่ยนไปใช้วิธีการสอนที่มีการโต้ตอบ และเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางมากขึ้น กิจกรรม เช่นโปรเจกต์กลุ่ม การอภิปราย และการทดลองทางปฏิบัติสามารถเสริมสร้างความเข้าใจ และความมีส่วนร่วมที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

• ความรู้ทางการเงินและความตระหนักรู้ระดับโลก (Global Competency): สำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมการประเมินนี้ การบูรณาการความรู้ทางการเงินและ ความตระหนักรู้ในระดับโลกเข้ากับหลักสูตรเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งไม่เพียงแต่เตรียมความพร้อมนักเรียนสำหรับ PISA แต่ยังเสริมทักษะชีวิตที่จำเป็นด้วย

• การสร้างทักษะทางด้านสังคมและอารมณ์: มุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี (wellbeing) ของนักเรียนโดยการสร้างสภาพ แวดล้อมการเรียนรู้ที่สนับสนุน ส่งเสริมความ ความเข้มแข็งทาง อารมณ์และจิตใจ

• การศึกษาแบบองค์รวม: จัดหลักสูตรการศึกษาครอบคลุมทุกด้านสมดุลระหว่างวิชาการกับศิลปะ การศึกษด้านสุขภาวะทางกายและใจ รวมถึงด้านสังคมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างองค์รวมของนักเรียน

• การร่วมมือและแบ่งปัน Best Practice: ส่งเสริมวัฒนธรรมการร่วมมือระหว่างผู้สอนสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ การแบ่งปันข้อมูลเชิงลึก กลยุทธ์และประสบการณ์สามารถนำไปสู่การสอนที่มีประสิทธิภาพและการเตรียมตัวของนักเรียนที่ดีขึ้น

• การใช้การประเมินแบบระหว่างเรียนเพื่อพัฒนา (Formative Assessment): ประเมินความสามารถและทักษะของนักเรียนอย่างสม่ำเสมอเพื่อสนับสนุนการพัฒนาของนักเรียน กลไกของการประเมินอย่างต่อเนื่องช่วยติดตามความก้าวหน้าและแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ได้อย่างเป็นปัจจุบัน

• การทำความคุ้นเคยกับรูปแบบข้อสอบ PISA: ให้นักเรียนทำความคุ้นเคยกับรูปแบบและประเภทของคำถามในข้อสอบ PISA ช่วยลดความวิตกกังวลและเพิ่มผลการทดสอบโดยวิธีการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน

ทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 อย่างรอบด้านทั้ง ทักษะทางวิชาการ ทักษะทางด้านอารมณ์และสังคมและความตระหนักรู้ระดับโลก ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมในการสอบ PISA โดยไม่ได้ใช้วิธีการ ”ติว” ข้อสอบ แต่เป็นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างแท้จริง

ดร. นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร 

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning การดูแลสุขภาพใจ ป.1-3

การที่เด็กอารมณ์ดี มีความร่าเริงแจ่มใสจะมีผลต่อพัฒนาการในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น สมอง จิตใจ และร่างกาย แต่หากอารมณ์ไม่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning การดูแลสุขภาพใจ ป.1-3
Starfish Academy

Micro Learning การดูแลสุขภาพใจ ป.1-3

Starfish Academy
อาชีพที่เป็นที่ต้องการในอนาคต
3:00 ชั่วโมง

10 กลยุทธ์สำคัญของการเป็นผู้ประกอบการ

การสร้างธุรกิจไม่ใช่เรื่องยากสำหรับยุคนี้ แต่การจะสร้างให้ธุรกิจประสบความสำเร็จก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเช่นกัน และแน่นอนว่า การจะเริ่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
10 กลยุทธ์สำคัญของการเป็นผู้ประกอบการ
Starfish Academy

10 กลยุทธ์สำคัญของการเป็นผู้ประกอบการ

Starfish Academy
เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การบริหารจัดการตนเอง
basic
3:00 ชั่วโมง

เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้

หากคุณเป็นคนชอบวาดรูป ชอบการขีดเขียน หรือการจดบันทึก อยากลองทำ Visual Note แต่ไม่รู้จะสื่อสารออกมาอย่างไรดี คอร์สเ ...

แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์
แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์
เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้
แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์

เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้

แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์

ต้องใช้ 100 เหรียญ

เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

คุณภาพของผู้เรียนนอกจากจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในตัวผู้เรียนเอง แล้วกระบวนการเรียนการสอนที่ครู จัดให้เป็นสิ่งสำคัญต่อผลสัม ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1
Starfish Academy

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

Starfish Academy

Related Videos

กล้าสอน KLA-SON  KN ENJOY MODEL
27:38
Starfish Academy

กล้าสอน KLA-SON KN ENJOY MODEL

Starfish Academy
55 views • 1 ปีที่แล้ว
กล้าสอน KLA-SON KN ENJOY MODEL
สร้างการเรียนรู้แบบ Active learning ตอบโจทย์ 8 ตัวชี้วัดเกณฑ์ PA
03:25
Starfish Academy

สร้างการเรียนรู้แบบ Active learning ตอบโจทย์ 8 ตัวชี้วัดเกณฑ์ PA

Starfish Academy
651 views • 1 ปีที่แล้ว
สร้างการเรียนรู้แบบ Active learning ตอบโจทย์ 8 ตัวชี้วัดเกณฑ์ PA
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
59 views • 2 ปีที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
Starfish Future Labz Celebration
04:16
Starfish Future Labz

Starfish Future Labz Celebration

Starfish Future Labz
99 views • 1 ปีที่แล้ว
Starfish Future Labz Celebration