การออกแบบ(การวัดและประเมินผล)เพื่อพัฒนาผู้เรียน

Starfish Academy
Starfish Academy 7762 views • 7 เดือนที่แล้ว
การออกแบบ(การวัดและประเมินผล)เพื่อพัฒนาผู้เรียน

การออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตัวชี้วัดระหว่างทางตัวชี้วัดปลายทางเพื่อพัฒนาผู้เรียนโดยมีเป้าหมาย คือ การจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลของครูเกิดความยืดหยุ่น คล่องตัวและผู้เรียนได้เข้าถึงองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาจนบรรลุคุณภาพตามตัวชี้วัดที่กำหนด

ตัวชี้วัดระหว่างทาง เป็นตัวชี้วัดที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และเน้นการประเมินในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่เป็นการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นหลักให้เป็นไปตามจุดประสงค์นำทางที่คุณครูต้องดำเนินการดังนี้

1. วิเคราะห์ตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้

2.การวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล

3.การออกแบบกิจกรรม (กิจกรรม สื่อ และเครื่องมือ)

4.การจัดกิจกรรมที่ต้องใช้สื่อและเครื่องมือ

5.การวัดและประเมินผลรายตัวชี้วัด และผลการเรียนรู้

6.บันทึกผล วิเคราะห์ผล จัดทำข้อมูล

7.การนำไปพัฒนาปรับปรุงรูปแบบหรือวิธีการ

ดังนั้นจะต้องมีการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เป็นไปตามจุดประสงค์การเรียนรู้ให้ครอบคลุม KPAC ในเรื่องของความรู้ความเข้าใจทักษะทางความคิดและการปฏิบัติงานที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน K P A C (K = Knowledge ,P = Process, A = AttributesและC = Competencies) ซึ่งการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนนักเรียนจะต้องมีความสามารถในการคิดความสามารถในการแก้ปัญหาและที่สำคัญที่สุดคือความสามารถในการสื่อสารซึ่งทั้งหมดจะกลายเป็นสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (Competencies of learners) นั่นคือ คุณลักษณะที่เด็กทุกคนมีและใช้ได้อย่างเหมาะสม เพื่อผลักดันให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายนั่นเอง 

ขั้นการออกแบบกิจกรรม มี 5 ขั้นตอนดังนี้

1.ขั้นสร้างความสนใจ (10นาที) เช่น ให้นักเรียนดูภาพจากสื่อแล้วให้ตอบคำถามจากความรู้เดิมของนักเรียนเพื่อเชื่อมโยงจากหาค่า EMF ในการตอบคำถามจากสถานการณ์     

2.ขั้นการสำรวจและค้นหา (40นาที) นักเรียนออกแบบการทดลองสำหรับใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ แล้วทำการทดลองและบันทึกกิจกรรมรวมถึงการอภิปรายร่วมกันลงความคิดเห็น สุดท้ายมีการนำเสนอผลการแก้ปัญหาเพื่อนำเสนอในชั้นเรียน

3.ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (10นาที) มีตัวแทนกลุ่มนำเสนอการแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์มีการวิพากษ์การแก้ปัญหาของเพื่อนแต่ละกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ครูอาจจะมีการเพิ่มเติมส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ให้ข้อเสนอแนะและเทคนิคการคิดเพิ่มเติมกับนักเรียนสุดท้ายนักเรียนและคุณครูช่วยกันสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากกิจกรรมนี้

4.ขั้นขยายความรู้ (20นาที) ให้นักเรียนเสนอแนวคิดในการวิเคราะห์สถานการณ์ที่ได้จากการสืบค้นข้อมูลครูและนักเรียนช่วยกันอภิปรายเพื่อหาคำตอบและสรุปเป็นความรู้เพิ่มเติมจากผลการเรียนรู้

5.ขั้นประเมินผล (20นาที) 

  • ให้นักเรียนบันทึกผลหลังการเรียนเป็นองค์ความรู้ที่ได้จากกิจกรรม
  • นักเรียนทำบททดสอบหลังการเรียนเพื่อวัดการพัฒนาด้านความรู้ความเข้าใจ
  • คุณครูเฉลยและให้คะแนนจากเกณฑ์การให้คะแนน
  • การชื่นชมผลงาน การทำกิจกรรมจนบรรลุเป้าหมายตามแผนที่ได้วางไว้

ตัวชี้วัดปลายทาง เป็นตัวชี้วัดที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นที่การประเมินผลลัพธ์สุดท้ายที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การประเมินการปฏิบัติ การประเมินชิ้นงาน แฟ้มสะสมงาน แบบทดสอบ  เป็นต้น เพื่อนำมาใช้ในการวัดและประเมินที่ได้ผลเป็นคะแนนและเพื่อดูพัฒนาการหรือใช้เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนนั่นเอง

ดังนั้นการที่คุณครูจะสามารถพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คุณครูจะต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้เรียนและเพื่อนคุณครูด้วยกันเองเพื่อให้การออกแบบการวัดและประเมินผลนำไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสมบูรณ์มากที่สุดและที่สำคัญที่สุดไม่ใช่แค่ความรู้ที่เด็กๆได้จากกิจกรรมแต่เด็กๆต้องสามารถนำความรู้ที่มีมาใช้ในชีวิตจริงได้และสามารถทำประโยชน์ต่อสังคมในฐานะเป็นพลเมืองของโลกต่อไป

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

เครืองมือครู
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

เตรียมพร้อมกับวิทยฐานะใหม่

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งวิทยฐานะครู (วPA) เพื่อการพัฒนาการศึกษาและความก้าวหน้าในวิชาชีพครู

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เตรียมพร้อมกับวิทยฐานะใหม่
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เตรียมพร้อมกับวิทยฐานะใหม่

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5620 ผู้เรียน
เครืองมือครู
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
3:00 ชั่วโมง

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในห้องเรียน Active learning

วัดและประเมินผลอย่างไร ให้ตอบโจทย์การเรียนรู้แบบ Active learning เลือกเครื่องมือวัดผลอย่างไรให้หลากหลาย ตรงตามเ ...

นางสาววรัญญา ธัญญาผล
นางสาววรัญญา ธัญญาผล
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในห้องเรียน Active learning
นางสาววรัญญา ธัญญาผล

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในห้องเรียน Active learning

นางสาววรัญญา ธัญญาผล

ต้องใช้ 100 เหรียญ

ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

การประเมินการสอนของตนเอง

การประเมินการสอนของตนเอง เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการพัฒนาคุณภาพการสอน ผลการเรียนรู้ของนักเรียน และโรงเรียน เพราะ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การประเมินการสอนของตนเอง
Starfish Academy

การประเมินการสอนของตนเอง

Starfish Academy
เครืองมือครู
การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

การประเมินเพื่อขอ เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู”

เรียนรู้ ทำความเข้าใจภาพรวมของการประเมินเพื่อขอมี / เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู” (วPA)

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การประเมินเพื่อขอ เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู”
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การประเมินเพื่อขอ เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู”

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
6623 ผู้เรียน

Related Videos

คลิปแรงบันดาลใจ ประตูสู่ความสำเร็จ วPA
01:18:20

คลิปแรงบันดาลใจ ประตูสู่ความสำเร็จ วPA

197 views • 3 เดือนที่แล้ว
คลิปแรงบันดาลใจ ประตูสู่ความสำเร็จ วPA
สอนอย่างไรให้ได้ 3 ผ่าน
01:12:45
Starfish Academy

สอนอย่างไรให้ได้ 3 ผ่าน

Starfish Academy
399 views • 1 ปีที่แล้ว
สอนอย่างไรให้ได้ 3 ผ่าน
เทคนิคการออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
01:28:36

เทคนิคการออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน

381 views • 4 เดือนที่แล้ว
เทคนิคการออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
PA Live Talk ศึกษานิเทศก์ ทำ PA อย่างไร
01:12:42

PA Live Talk ศึกษานิเทศก์ ทำ PA อย่างไร

117 views • 3 เดือนที่แล้ว
PA Live Talk ศึกษานิเทศก์ ทำ PA อย่างไร