สื่อสารแบบไหนให้ได้ใจสำหรับคน IT

Starfish Academy
Starfish Academy 955 views • 5 เดือนที่แล้ว
สื่อสารแบบไหนให้ได้ใจสำหรับคน IT

การสื่อสาร เป็นหัวใจของการทำความเข้าใจระหว่างกันของมนุษย์ในสังคมมนุษย์จะทำความเข้าใจกันได้ต้องอาศัยการสื่อสารเพื่อให้ข้อมูล ถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเห็นและประสบการณ์ซึ่งกันและกันเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขแต่คนที่เก่งเชิงเทคนิคส่วนใหญ่มักติดขัดเรื่องการพูดจาโดยเฉพาะสาย IT ที่มีวิธีการสื่อสารที่เข้าใจยากเพราะคนที่ทำงานสาย IT จะไม่ค่อยได้พบปะผู้คนส่วนใหญ่จะทำงานอยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์

สายงาน IT คือ งานที่เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารและจัดการข้อมูล ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ปัจจุบันงาน IT จะเป็นอาชีพที่ “คนหายาก” เป็นอาชีพที่ขาดแคลน เพราะผู้ที่เชี่ยวชาญจริงๆมีน้อยมาก โดยเฉพาะผู้ที่เก่งในเรื่องของการเขียนโปรแกรม พัฒนาซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน สร้าง Network หรือการจัดการฮาร์ดแวร์วางระบบ Infrastructure เพื่อใช้ในโครงสร้างวงจรคอมพิวเตอร์หายากมาก ถึงแม้คนที่ทำงานในสายงาน IT จะทำงานเก่งแค่ไหนแต่ถ้าไม่มีทักษะการสื่อสารที่ดี ย่อมทำงานได้ไม่ประสบกับความสำเร็จ เพราะปัจจัยที่ทำให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด คือ การสื่อสาร และเพราะประสิทธิภาพของการทำงานที่ดีไม่ใช้ระบบที่ดีที่สุด แต่เกิดจากความสัมพันธ์ที่ดี ดังนั้นความสัมพันธ์ที่จะดีได้จะต้องเริ่มต้นจากการสื่อสาร แต่การสื่อสารที่ดีเริ่มต้นมาจากการ “ยิ้ม”

มนุษย์เรามีเรื่องเครียด 3 อย่างคือ 1.เครียดเรื่องงาน 2.เครียดเรื่องส่วนตัวที่บ้าน 3.เครียดในเรื่องของสังคม (ในเรื่องข่าวสารบ้านเมือง) เมื่อคนเรามีเรื่องเครียดก็จะมีผลต่อจิตใจของคนเรามีอารมณ์ตกตะกอนทางความคิด เมื่อมาทำงานก็ย่อมจะเอาอารมณ์เครียดมาด้วยเพราะใจเราเกิดความเครียด ส่งผลต่อสัมพันธภาพที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน หรือบรรยากาศในการทำงานที่ไม่ดี อีกทั้งคำพูดที่เพราะที่สุดในโลกคือ “ชื่อของคน” สำหรับเจ้าของชื่อแล้ว ชื่อของเขาเป็นถ้อยคำที่เพราะที่สุดและสำคัญที่สุดไม่ว่าอยู่ในภาษาใดก็ตามเพราะการเอ่ยชื่อคู่สนทนาหรือชื่อลูกค้าเป็นการบ่งบอกถึงการให้ความสำคัญกับเขา เพราะช่วยกระตุ้นเจ้าของชื่อให้เกิดการฟังระดับสำคัญกว่าปกติและดึงดูดความสนใจเหมือนเราจดจำและใส่ใจเขาถ้าเราสามารถจำบุคลิกลักษณะของเขาได้ด้วยก็ยิ่งจะดีที่สุด

บางครั้งมนุษย์ต้องเข้าใจในการแบ่งกลุ่ม Gen เพื่อจะเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ในแต่ละช่วงวัย มีการตอบสนองกับเราไม่เหมือนกันแล้วแต่ช่วงวัยของแต่ละบุคคล ตามการแบ่งกลุ่ม Gen ซึ่ง มีการให้มีนิยามศัพท์คนกลุ่มนี้มากมายการแบ่งกลุ่มคนตามช่วงเวลาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นรุ่น Builder, Baby Boomer, Gen X, Gen Y, Gen Z ซึ่งเป็นการแบ่งกลุ่มคนตามพฤติกรรม ความคิด ความเชื่อ ไลฟ์สไตล์ และค่านิยมที่เกิดขึ้นแตกต่างกันในแต่ละยุคสมัย ดังนั้นเมื่อเราจะสื่อสารคนในกลุ่มไหนจะต้องทำความเข้าใจของธรรมชาติในแต่ละกลุ่มด้วย ต้องศึกษาทัศนคติ“กรอบความคิดและประสบการณ์”เพราะถ้าเราตัดสินใจอะไรบางอย่าง เราจะต้องอาศัยกรอบความคิดและประสบการณ์ของเราที่จะมาช่วยในการตัดสินใจในการทำงานหรือต้องทำให้ออกมาให้ดีที่สุด

เครื่องมือที่จะทำให้คุณเข้าใจตัวเองและผู้อื่นมากขึ้น นั่นคือ การใช้ สัตว์ 4 ทิศ หรือ DISC Personality เป็นทั้งแบบทดสอบค้นหาตัวเองและแบบทดสอบบุคลิกภาพเกี่ยวกับลักษณะนิสัยและลักษณะการทำงานของคน 4 แบบ คือ D (Dominance), I (Influence), S (Steadiness) และ C (Compliance) โดยจะเปรียบเป็นสัตว์ทั้ง 4 ชนิดหรือสัตว์ 4 ทิศ ได้แก่ กระทิง, อินทรี, หนู และหมี เพราะคนเราถูกจำแนกตามลักษณะนิสัยหลัก ๆ 4 แบบนั่นเอง เราต้องให้คะแนนตัวเองว่าเรามีจุดแข็ง จุดอ่อนอะไร เพราะคนเราจะมีสัตว์ทั้ง 4 ชนิดอยู่ในตัวเองให้มองตัวเองว่ามีจุดแข็งและสิ่งที่ควรพัฒนาต่างกันออกไป สามารถนำมาปรับใช้ในการทำงานของตัวเราเองได้

องค์ประกอบของการสื่อสาร ประกอบด้วย 1. ผู้ส่งข่าวสาร (Sender) 2. ข้อมูลข่าวสาร (Message) 3. สื่อในช่องทางการสื่อสาร (Media) 4. ผู้รับข่าวสาร (Receivers) 5. ความเข้าใจและการตอบสนองดังนั้นพื้นฐานของการสื่อสารที่ดีเพื่อให้ประสบความสำเร็จคือ การสื่อสารที่ต้องเคารพความเท่าเทียมไม่แบ่งแยกเพศ วัย สถานะ ในการสื่อสารจะต้องเคารพซึ่งกันและกันแต่ที่สำคัญที่สุดจะต้องใส่ใจในผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในการสื่อสารนั้นๆ

การพัฒนาการสื่อสารของตัวเองไม่ยาก เพราะเรามีโอกาสที่จะสื่อสารกับบุคคลทั่วๆ ไปอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นหากสายงาน IT หรือคนอื่นๆที่สนใจในการพัฒนาตัวเองในการสื่อสารจะต้องหมั่นฝึกฝนและปรับปรุงให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆย่อมทำให้เรากลายเป็นนักสื่อสารที่ดีในอนาคตแน่นอน

จึงเห็นได้ว่า สายงาน IT ที่จะประสบความสำเร็จได้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือในเรื่องของการสื่อสารเพราะเป็นทักษะที่ใช้เป็นประจำไม่ว่าคุณจะอยู่ในบทบาทไหนๆจะต้องทำงานร่วมกัน มีหัวหน้า มีลูกน้อง หรือมี เพื่อนร่วมงานหลายครั้งปัญหาต่างๆ เกิดขึ้นจากความเข้าใจที่ไม่ตรงกันของผู้ส่งสารและผู้รับสารดังนั้นหากสายงาน IT มีทักษะในการสื่อสารที่ดีจะช่วยให้ได้งานตามต้องการทำงานได้อย่างราบรื่น รวดเร็ว ส่งผลให้มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงและมีความสุขในการทำงานอีกทั้งยังจะส่งผลให้คนในองค์กรมีความร่วมมือกันความขัดแย้งน้อยลงก็จะทำให้งานในองค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

ภาษาและการสื่อสาร
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
basic
3:00 ชั่วโมง

สำนวนภาษาอังกฤษคูล ๆ ฉบับนำไปพูดได้เลย

อยากใช้ภาษาสวย สื่อสารเป็นธรรมชาติ เข้าใจวลีเด็ดสำนวนดังเพื่ออัพสกิลให้การสื่อสารภาษาอังกฤษของเราและสามารถสร้างความ ...

นายตะวัน แสงทอง
นายตะวัน แสงทอง
สำนวนภาษาอังกฤษคูล ๆ ฉบับนำไปพูดได้เลย
นายตะวัน แสงทอง

สำนวนภาษาอังกฤษคูล ๆ ฉบับนำไปพูดได้เลย

นายตะวัน แสงทอง

ต้องใช้ 100 เหรียญ

เครืองมือครู
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านความสัมพันธ์ การรู้จักตนเอง การรู้จักสังคม
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning - เทคนิคการสื่อสาร และดูแลลูก

เทคนิคการสื่อสาร และดูแลลูก เป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับผู้ปกครองในปัจจุบันที่ต้องทำความเข้าใจเพื่อนำไปใช้กับลูกหลานของตนเอง และเ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning - เทคนิคการสื่อสาร และดูแลลูก
Starfish Academy

Micro Learning - เทคนิคการสื่อสาร และดูแลลูก

Starfish Academy
ภาษาและการสื่อสาร
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
basic
3:00 ชั่วโมง

คิดเป็น เห็นเป็นภาพ เข้าใจง่ายด้วย Visual Note

เบื่อไหม? กับการจดโน้ตแบบเดิมๆ หรือหากคุณอยากลองอะไรใหม่ๆ ที่ช่วยให้จดจำได้แม่นยำ คิดสร้างสรรค์ และสนุกขึ้นหรืออยากจดโ ...

Starfish Labz
Starfish Labz
คิดเป็น เห็นเป็นภาพ เข้าใจง่ายด้วย Visual Note
Starfish Labz

คิดเป็น เห็นเป็นภาพ เข้าใจง่ายด้วย Visual Note

Starfish Labz

ต้องใช้ 100 เหรียญ

เครืองมือครู
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:30 ชั่วโมง

สร้างกิจกรรมโต้ตอบแบบ Real-time ด้วย Class Point

คุณครูสาย Edtech ที่กำลังมองหาตัวช่วยที่ใช้งานง่าย สะดวกสบาย และมีครบทุกเครื่องมือ ทุกกิจกรรมการเรียนรู้ โดยไม่ต้องใช้แอป ...

ดร.วาเลน ดุลยากร
ดร.วาเลน ดุลยากร
สร้างกิจกรรมโต้ตอบแบบ Real-time ด้วย Class Point
ดร.วาเลน ดุลยากร

สร้างกิจกรรมโต้ตอบแบบ Real-time ด้วย Class Point

ดร.วาเลน ดุลยากร

ต้องใช้ 100 เหรียญ

Related Videos

3 ข้อดี Starfish Class Website Version
02:55
Starfish Future Labz

3 ข้อดี Starfish Class Website Version

Starfish Future Labz
302 views • 2 ปีที่แล้ว
3 ข้อดี Starfish Class Website Version
ถอดบทเรียนการขับเคลื่อน วPA ในสถานศึกษาสู่ความสำเร็จ
01:26:10

ถอดบทเรียนการขับเคลื่อน วPA ในสถานศึกษาสู่ความสำเร็จ

196 views • 5 เดือนที่แล้ว
ถอดบทเรียนการขับเคลื่อน วPA ในสถานศึกษาสู่ความสำเร็จ
คลิปแรงบันดาลใจ ประตูสู่ความสำเร็จ วPA
01:18:20

คลิปแรงบันดาลใจ ประตูสู่ความสำเร็จ วPA

22 views • 3 วันที่แล้ว
คลิปแรงบันดาลใจ ประตูสู่ความสำเร็จ วPA
Starfish Future Labz Celebration
04:16
Starfish Future Labz

Starfish Future Labz Celebration

Starfish Future Labz
99 views • 1 ปีที่แล้ว
Starfish Future Labz Celebration