สื่อสารแบบไหนให้ได้ใจสำหรับคน IT

Starfish Academy
Starfish Academy 628 views • 28 วันที่แล้ว
สื่อสารแบบไหนให้ได้ใจสำหรับคน IT

การสื่อสาร เป็นหัวใจของการทำความเข้าใจระหว่างกันของมนุษย์ในสังคมมนุษย์จะทำความเข้าใจกันได้ต้องอาศัยการสื่อสารเพื่อให้ข้อมูล ถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเห็นและประสบการณ์ซึ่งกันและกันเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขแต่คนที่เก่งเชิงเทคนิคส่วนใหญ่มักติดขัดเรื่องการพูดจาโดยเฉพาะสาย IT ที่มีวิธีการสื่อสารที่เข้าใจยากเพราะคนที่ทำงานสาย IT จะไม่ค่อยได้พบปะผู้คนส่วนใหญ่จะทำงานอยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์

สายงาน IT คือ งานที่เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารและจัดการข้อมูล ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ปัจจุบันงาน IT จะเป็นอาชีพที่ “คนหายาก” เป็นอาชีพที่ขาดแคลน เพราะผู้ที่เชี่ยวชาญจริงๆมีน้อยมาก โดยเฉพาะผู้ที่เก่งในเรื่องของการเขียนโปรแกรม พัฒนาซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน สร้าง Network หรือการจัดการฮาร์ดแวร์วางระบบ Infrastructure เพื่อใช้ในโครงสร้างวงจรคอมพิวเตอร์หายากมาก ถึงแม้คนที่ทำงานในสายงาน IT จะทำงานเก่งแค่ไหนแต่ถ้าไม่มีทักษะการสื่อสารที่ดี ย่อมทำงานได้ไม่ประสบกับความสำเร็จ เพราะปัจจัยที่ทำให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด คือ การสื่อสาร และเพราะประสิทธิภาพของการทำงานที่ดีไม่ใช้ระบบที่ดีที่สุด แต่เกิดจากความสัมพันธ์ที่ดี ดังนั้นความสัมพันธ์ที่จะดีได้จะต้องเริ่มต้นจากการสื่อสาร แต่การสื่อสารที่ดีเริ่มต้นมาจากการ “ยิ้ม”

มนุษย์เรามีเรื่องเครียด 3 อย่างคือ 1.เครียดเรื่องงาน 2.เครียดเรื่องส่วนตัวที่บ้าน 3.เครียดในเรื่องของสังคม (ในเรื่องข่าวสารบ้านเมือง) เมื่อคนเรามีเรื่องเครียดก็จะมีผลต่อจิตใจของคนเรามีอารมณ์ตกตะกอนทางความคิด เมื่อมาทำงานก็ย่อมจะเอาอารมณ์เครียดมาด้วยเพราะใจเราเกิดความเครียด ส่งผลต่อสัมพันธภาพที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน หรือบรรยากาศในการทำงานที่ไม่ดี อีกทั้งคำพูดที่เพราะที่สุดในโลกคือ “ชื่อของคน” สำหรับเจ้าของชื่อแล้ว ชื่อของเขาเป็นถ้อยคำที่เพราะที่สุดและสำคัญที่สุดไม่ว่าอยู่ในภาษาใดก็ตามเพราะการเอ่ยชื่อคู่สนทนาหรือชื่อลูกค้าเป็นการบ่งบอกถึงการให้ความสำคัญกับเขา เพราะช่วยกระตุ้นเจ้าของชื่อให้เกิดการฟังระดับสำคัญกว่าปกติและดึงดูดความสนใจเหมือนเราจดจำและใส่ใจเขาถ้าเราสามารถจำบุคลิกลักษณะของเขาได้ด้วยก็ยิ่งจะดีที่สุด

บางครั้งมนุษย์ต้องเข้าใจในการแบ่งกลุ่ม Gen เพื่อจะเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ในแต่ละช่วงวัย มีการตอบสนองกับเราไม่เหมือนกันแล้วแต่ช่วงวัยของแต่ละบุคคล ตามการแบ่งกลุ่ม Gen ซึ่ง มีการให้มีนิยามศัพท์คนกลุ่มนี้มากมายการแบ่งกลุ่มคนตามช่วงเวลาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นรุ่น Builder, Baby Boomer, Gen X, Gen Y, Gen Z ซึ่งเป็นการแบ่งกลุ่มคนตามพฤติกรรม ความคิด ความเชื่อ ไลฟ์สไตล์ และค่านิยมที่เกิดขึ้นแตกต่างกันในแต่ละยุคสมัย ดังนั้นเมื่อเราจะสื่อสารคนในกลุ่มไหนจะต้องทำความเข้าใจของธรรมชาติในแต่ละกลุ่มด้วย ต้องศึกษาทัศนคติ“กรอบความคิดและประสบการณ์”เพราะถ้าเราตัดสินใจอะไรบางอย่าง เราจะต้องอาศัยกรอบความคิดและประสบการณ์ของเราที่จะมาช่วยในการตัดสินใจในการทำงานหรือต้องทำให้ออกมาให้ดีที่สุด

เครื่องมือที่จะทำให้คุณเข้าใจตัวเองและผู้อื่นมากขึ้น นั่นคือ การใช้ สัตว์ 4 ทิศ หรือ DISC Personality เป็นทั้งแบบทดสอบค้นหาตัวเองและแบบทดสอบบุคลิกภาพเกี่ยวกับลักษณะนิสัยและลักษณะการทำงานของคน 4 แบบ คือ D (Dominance), I (Influence), S (Steadiness) และ C (Compliance) โดยจะเปรียบเป็นสัตว์ทั้ง 4 ชนิดหรือสัตว์ 4 ทิศ ได้แก่ กระทิง, อินทรี, หนู และหมี เพราะคนเราถูกจำแนกตามลักษณะนิสัยหลัก ๆ 4 แบบนั่นเอง เราต้องให้คะแนนตัวเองว่าเรามีจุดแข็ง จุดอ่อนอะไร เพราะคนเราจะมีสัตว์ทั้ง 4 ชนิดอยู่ในตัวเองให้มองตัวเองว่ามีจุดแข็งและสิ่งที่ควรพัฒนาต่างกันออกไป สามารถนำมาปรับใช้ในการทำงานของตัวเราเองได้

องค์ประกอบของการสื่อสาร ประกอบด้วย 1. ผู้ส่งข่าวสาร (Sender) 2. ข้อมูลข่าวสาร (Message) 3. สื่อในช่องทางการสื่อสาร (Media) 4. ผู้รับข่าวสาร (Receivers) 5. ความเข้าใจและการตอบสนองดังนั้นพื้นฐานของการสื่อสารที่ดีเพื่อให้ประสบความสำเร็จคือ การสื่อสารที่ต้องเคารพความเท่าเทียมไม่แบ่งแยกเพศ วัย สถานะ ในการสื่อสารจะต้องเคารพซึ่งกันและกันแต่ที่สำคัญที่สุดจะต้องใส่ใจในผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในการสื่อสารนั้นๆ

การพัฒนาการสื่อสารของตัวเองไม่ยาก เพราะเรามีโอกาสที่จะสื่อสารกับบุคคลทั่วๆ ไปอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นหากสายงาน IT หรือคนอื่นๆที่สนใจในการพัฒนาตัวเองในการสื่อสารจะต้องหมั่นฝึกฝนและปรับปรุงให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆย่อมทำให้เรากลายเป็นนักสื่อสารที่ดีในอนาคตแน่นอน

จึงเห็นได้ว่า สายงาน IT ที่จะประสบความสำเร็จได้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือในเรื่องของการสื่อสารเพราะเป็นทักษะที่ใช้เป็นประจำไม่ว่าคุณจะอยู่ในบทบาทไหนๆจะต้องทำงานร่วมกัน มีหัวหน้า มีลูกน้อง หรือมี เพื่อนร่วมงานหลายครั้งปัญหาต่างๆ เกิดขึ้นจากความเข้าใจที่ไม่ตรงกันของผู้ส่งสารและผู้รับสารดังนั้นหากสายงาน IT มีทักษะในการสื่อสารที่ดีจะช่วยให้ได้งานตามต้องการทำงานได้อย่างราบรื่น รวดเร็ว ส่งผลให้มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงและมีความสุขในการทำงานอีกทั้งยังจะส่งผลให้คนในองค์กรมีความร่วมมือกันความขัดแย้งน้อยลงก็จะทำให้งานในองค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
basic
3:00 ชั่วโมง

สำนวนภาษาอังกฤษคูล ๆ ฉบับนำไปพูดได้เลย

อยากใช้ภาษาสวย สื่อสารเป็นธรรมชาติ เข้าใจวลีเด็ดสำนวนดังเพื่ออัพสกิลให้การสื่อสารภาษาอังกฤษของเราและสามารถสร้างความ ...

นายตะวัน แสงทอง
นายตะวัน แสงทอง
สำนวนภาษาอังกฤษคูล ๆ ฉบับนำไปพูดได้เลย
นายตะวัน แสงทอง

สำนวนภาษาอังกฤษคูล ๆ ฉบับนำไปพูดได้เลย

นายตะวัน แสงทอง

ต้องใช้ 100 เหรียญ

Micro Learning เพื่อลดความถดถอยของผู้เรียน
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านความสัมพันธ์ การรู้จักตนเอง การรู้จักสังคม
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning - เทคนิคการสื่อสาร และดูแลลูก

เทคนิคการสื่อสาร และดูแลลูก เป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับผู้ปกครองในปัจจุบันที่ต้องทำความเข้าใจเพื่อนำไปใช้กับลูกหลานของตนเอง และเ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning - เทคนิคการสื่อสาร และดูแลลูก
Starfish Academy

Micro Learning - เทคนิคการสื่อสาร และดูแลลูก

Starfish Academy
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:30 ชั่วโมง

สร้างกิจกรรมโต้ตอบแบบ Real-time ด้วย Class Point

คุณครูสาย Edtech ที่กำลังมองหาตัวช่วยที่ใช้งานง่าย สะดวกสบาย และมีครบทุกเครื่องมือ ทุกกิจกรรมการเรียนรู้ โดยไม่ต้องใช้แอป ...

ดร.วาเลน ดุลยากร
ดร.วาเลน ดุลยากร
สร้างกิจกรรมโต้ตอบแบบ Real-time ด้วย Class Point
ดร.วาเลน ดุลยากร

สร้างกิจกรรมโต้ตอบแบบ Real-time ด้วย Class Point

ดร.วาเลน ดุลยากร

ต้องใช้ 100 เหรียญ

ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

เป็นครูยุคใหม่ทักษะอะไรบ้างที่ต้องมี

มาเตรียมความพร้อมกับการเป็นครูในยุคใหม่ ทั้งผู้ที่กำลังจะเริ่มต้นสายอาชีพครู หรือผู้ที่เป็นครูอยู่แล้วมาร่วมอัปเดตทักษะที่ครูยุคใหม่จะ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
เป็นครูยุคใหม่ทักษะอะไรบ้างที่ต้องมี
Starfish Academy

เป็นครูยุคใหม่ทักษะอะไรบ้างที่ต้องมี

Starfish Academy

Related Videos

3 ข้อดี Starfish Class Website Version
02:55
Starfish Future Labz

3 ข้อดี Starfish Class Website Version

Starfish Future Labz
236 views • 1 ปีที่แล้ว
3 ข้อดี Starfish Class Website Version
ถอดบทเรียนการขับเคลื่อน วPA ในสถานศึกษาสู่ความสำเร็จ
01:26:10

ถอดบทเรียนการขับเคลื่อน วPA ในสถานศึกษาสู่ความสำเร็จ

169 views • 1 เดือนที่แล้ว
ถอดบทเรียนการขับเคลื่อน วPA ในสถานศึกษาสู่ความสำเร็จ
"แก้ปัญหา ริเริ่มใช้วิธีการใหม่ ๆ คิดค้นและปรับเปลี่ยนวิธีการ" ตามเกณฑ์ วPA
01:16:37

"แก้ปัญหา ริเริ่มใช้วิธีการใหม่ ๆ คิดค้นและปรับเปลี่ยนวิธีการ" ตามเกณฑ์ วPA

68 views • 5 วันที่แล้ว
"แก้ปัญหา ริเริ่มใช้วิธีการใหม่ ๆ คิดค้นและปรับเปลี่ยนวิธีการ" ตามเกณฑ์ วPA
Starfish Future Labz Celebration
04:16
Starfish Future Labz

Starfish Future Labz Celebration

Starfish Future Labz
84 views • 8 เดือนที่แล้ว
Starfish Future Labz Celebration