แนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนรู้นำไปสู่การทำวิจัยในอนาคต

Starfish Academy
Starfish Academy 1364 views • 9 เดือนที่แล้ว
แนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนรู้นำไปสู่การทำวิจัยในอนาคต

การเรียนรู้ถือได้ว่าเป็นกระบวนการที่สำคัญที่ทำให้มนุษย์ได้รับประสบการณ์ที่หลากหลาย สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้จากความสามารถในการเรียนรู้ที่เต็มความสามารถและฝังแน่นจนพัฒนาเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ การเรียนรู้ (Learning) คือ กระบวนการหรือวิธีการที่ผู้เรียนใช้ในการสร้างความรู้ความเข้าใจเชิงลึก (Deep learning) ให้กับตนเองผ่านการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีเป้าหมาย

กระบวนการเรียนรู้ (Learning Process) คือ การดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนหรือการใช้วิธีการต่าง ๆ ที่ช่วยให้บุคคลเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcome) ประกอบด้วย 3 มิติ ได้แก่ 1) ความรู้ความเข้าใจในสาระต่าง ๆ (Knowledge) 2) การใช้ทักษะกระบวนการต่าง ๆ (Skills) และ 3) ความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ (Application and Responsibility) ทั้งนี้ การจัดการเรียนรู้ต้องยึดหลักที่ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้ตามบริบทของตนเองผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก หรือ Active Learning ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียน โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์และ

ลงมือทำ อาทิเช่น รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้บทบาทสมมติ (Role Playing Model) เทคนิคคู่คิด (Think-Pair-Share) วิธีการสอนแบบใช้เกม (Games Based Learning) เทคนิคการสอนแบบแผนผังความคิด (Mind Mapping) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) ฯลฯ เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ กระบวนการวิจัยยังถือได้ว่าเป็นเครื่องมือสำคัญที่นำมาใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ ทักษะ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษาอีกด้วย

การวิจัย (Research) เป็นการค้นคว้าหาความรู้หรือคำตอบที่ได้จากการกระทำซ้ำแล้วซ้ำอีก จนกระทั่งได้ผลสรุปหรือข้อยุติกระบวนการหาความรู้ที่ถูกต้อง เชื่อถือได้อย่างเป็นระบบสำหรับงานวิจัย ประกอบด้วย 5 บท ดังนี้

1) บทที่ 1 บทนำ ประกอบด้วย ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ของการวิจัย สมมติฐานการวิจัย ขอบเขตของการวิจัย นิยามศัพท์เฉพาะ กรอบแนวคิดการวิจัย

2) บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เป็นการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

3) บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล

4) บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

5) บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

ทั้งนี้ การทำวิจัยสามารถสอดคล้องกับประเด็นท้าทายในการประเมินเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ วPA อีกทั้งยังสามารถต่อยอดสู่แผนการจัดการเรียนการสอนได้อีกด้วย เห็นได้ว่าการวิจัยเป็นกระบวนการที่สามารถตอบโจทย์ในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เทคนิคและวิธีการสอนให้มีคุณภาพอันนำไปสู่ผลลัพธ์ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

การดูแลสุขภาพกายและจิตใจ
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง การรู้จักสังคม
basic
2:00 ชั่วโมง

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอการเรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดจึงเป็นเรื่องสำคัญ การปฐมพยา ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
Starfish Academy

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

Starfish Academy
1048 ผู้เรียน
ทักษะสําคัญแห่งโลกอนาคต
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)

การตัดสินใจที่ดีและมีประสิทธิภาพนั้น ถ้าหากได้รับการฝึกฝนทักษะการตัดสินใจตั้งแต่วัยรุ่น ก็จะเพิ่มโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในชีวิ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)
Starfish Academy

ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)

Starfish Academy
1628 ผู้เรียน
เครืองมือครู
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา ด้านความสัมพันธ์ การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

การออกแบบกล่องเพื่อการเรียนรู้ (Learning Box)

เนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ และเด็กจำเป็นต้องเรียนที่บ้าน Learning box ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การออกแบบกล่องเพื่อการเรียนรู้ (Learning Box)
Starfish Academy

การออกแบบกล่องเพื่อการเรียนรู้ (Learning Box)

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

คุณภาพของผู้เรียนนอกจากจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในตัวผู้เรียนเอง แล้วกระบวนการเรียนการสอนที่ครู จัดให้เป็นสิ่งสำคัญต่อผลสัม ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1
Starfish Academy

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

Starfish Academy

Related Videos

Starfish Trend Talk | EP.3 | : เราต่างต้องค้นหาตัวเองในทุกช่วงวัย
43:23
Starfish Academy

Starfish Trend Talk | EP.3 | : เราต่างต้องค้นหาตัวเองในทุกช่วงวัย

Starfish Academy
378 views • 1 ปีที่แล้ว
Starfish Trend Talk | EP.3 | : เราต่างต้องค้นหาตัวเองในทุกช่วงวัย
ถอดบทเรียนการขับเคลื่อน วPA ในสถานศึกษาสู่ความสำเร็จ
01:26:10

ถอดบทเรียนการขับเคลื่อน วPA ในสถานศึกษาสู่ความสำเร็จ

198 views • 7 เดือนที่แล้ว
ถอดบทเรียนการขับเคลื่อน วPA ในสถานศึกษาสู่ความสำเร็จ
3 ข้อดี Starfish Class Website Version
02:55
Starfish Future Labz

3 ข้อดี Starfish Class Website Version

Starfish Future Labz
318 views • 2 ปีที่แล้ว
3 ข้อดี Starfish Class Website Version
แบ่งปันไอเดียสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA สอนอย่างไรให้ผ่าน PA
01:03:03
Starfish Academy

แบ่งปันไอเดียสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA สอนอย่างไรให้ผ่าน PA

Starfish Academy
477 views • 11 เดือนที่แล้ว
แบ่งปันไอเดียสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA สอนอย่างไรให้ผ่าน PA