การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “นักเรียน : ผลลัพธ์จากโรงเรียนพัฒนาตนเอง”

Starfish Academy
Starfish Academy 914 views • 1 ปีที่แล้ว
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “นักเรียน : ผลลัพธ์จากโรงเรียนพัฒนาตนเอง”

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เพื่อเด็กทุกคน : บทเรียนจากโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่น 1”

ภายใต้โครงการบริหารจัดการโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP)

การเสวนา เรื่อง “นักเรียน : ผลลัพธ์จากโรงเรียนพัฒนาตนเอง” 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบโดยเฉพาะนักเรียนที่ประสบปัญหาจากการขาดความต่อเนื่องในการเรียนรู้ ทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ถดถอย ถึงแม้ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอน รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีต่างๆ ในรูปแบบของออนไลน์มากขึ้น เพื่อให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนหรือผู้เรียนมากขึ้น ในทางกลับกันพบว่า การเรียนออนไลน์ได้ส่งผลกระทบต่อการเรียน ทำให้การเรียนล่าช้า ได้รับความรู้ไม่เต็มที่เสมือนเรียนในห้องเรียน ผนวกกับการสื่อสารที่ค่อนข้างยาก ส่งผลให้ผู้เรียนอาจสูญเสียโอกาสในการเรียนรู้ 

จากวิกฤติดังกล่าว ในภาคส่วนของโรงเรียนวัดป่าแดด ได้มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การปรับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ให้มีความสอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน โดยใช้วิธีการสอนออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ร่วมกับการเข้าร่วมโครงการ TSQP ในเครือข่ายมูลนิธิสตาร์ฟิชคันทรีโฮม โดยการ

บูรณาการวิชาต่างๆ ที่ส่งเสริมทักษะชีวิตในผู้เรียนผ่านกระบวนการ STEAM Design Process ให้นักเรียนได้สร้างสรรค์ชิ้นงานตามความสนใจผ่านกล่องความรู้ (Learning Box) ซึ่งนักเรียนสามารถสร้างการเรียนรู้ที่บ้านได้

ที่สำคัญคือ พ่อแม่หรือผู้ปกครอง สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกัน ถือได้ว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้มีความชัดเจนมากขึ้นอีกด้วย หลังจากที่โรงเรียนได้เปิดเรียนในรูปแบบปกติ (On-site) ครูได้มีการใช้เทคนิคหรือวิธีการในการฟื้นฟูการถดถอยทางการเรียนรู้ โดยการจัดการเรียนการสอนที่กระตุ้นการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์นวัตกรรม (Makerspace) การให้นักเรียนได้ค้นคว้า เรียนรู้ด้วยตนเองในการสร้างสรรค์ผลงาน การวางแผนการทำงานเป็นทีม การลงมือประดิษฐ์ชิ้นงานด้วยกระบวนการ STEAM Design Process ส่งผลให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ และประทับใจในชิ้นงานที่เกิดจากการเรียนรู้ของตัวผู้เรียนเอง และจากการที่โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ TSQP และการได้รับความช่วยเหลือ กำกับ ดูแล ให้คำแนะนำจากทีมโค้ชมูลนิธิสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ส่งผลให้นักเรียนมีความกล้าในการใช้ชีวิต กล้าลงมือทำ กล้าเปลี่ยนแปลง รู้จักตนเอง และมีการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้น

ถึงแม้ว่า สถานการณ์ของโรคโควิด-19 ในปัจจุบันจะคลี่คลายลง แต่การเรียนรู้ไม่หยุดนิ่ง สิ่งที่นักเรียนจะสามารถทำได้คือ การยอมรับ เรียนรู้ เปิดใจ เปิดมุมมอง ทำความเข้าใจถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อสร้างความตระหนักในการระมัดระวังของการแพร่ระบาดและวิธีป้องกันโรคโควิด-19 และนี่คือผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลง และความแตกต่างจากกระบวนการเรียนรู้ตามบริบทของแต่ละโรงเรียน

โดย นักเรียนจากเครือข่ายมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม 

(โรงเรียนวัดป่าแดด)

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การพัฒนาทักษะการอ่าน

หนังสือเปรียบเสมือนคลัง ที่รวบรวมเรื่องราวความรู้ต่างๆ มากมาย การพัฒนาทักษะและส่งเสริมให้เด็กรักการอ่านจึงมีความสำคัญเป็น ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การพัฒนาทักษะการอ่าน
Starfish Academy

การพัฒนาทักษะการอ่าน

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา ด้านความสัมพันธ์ การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

การออกแบบกล่องเพื่อการเรียนรู้ (Learning Box)

เนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ และเด็กจำเป็นต้องเรียนที่บ้าน Learning box ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การออกแบบกล่องเพื่อการเรียนรู้ (Learning Box)
Starfish Academy

การออกแบบกล่องเพื่อการเรียนรู้ (Learning Box)

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา ด้านความสัมพันธ์
basic
2:00 ชั่วโมง

How to สอบอย่างไรให้เด็กสนุก ไม่มีลืม

การทดสอบเป็นส่วนสำคัญของการเรียนรู้ ว่าเรามีความเข้าใจในเนื้อหาการเรียนมากน้อยแค่ไหน และการสอบนั้นอาจเป็นเรื่องที่น่าเบื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
How to สอบอย่างไรให้เด็กสนุก ไม่มีลืม
Starfish Academy

How to สอบอย่างไรให้เด็กสนุก ไม่มีลืม

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์

เครื่องมือช่วยครูในการเรียนออนไลน์ในคอร์สนี้ แนะนำเครื่องมือที่น่าสนใจ 3 ตัวช่วย คือ Google Earth, Line Open Chat แ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์
Starfish Academy

Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์

Starfish Academy

Related Videos

Starfish Trend Talk | EP.3 | : เราต่างต้องค้นหาตัวเองในทุกช่วงวัย
43:23
Starfish Academy

Starfish Trend Talk | EP.3 | : เราต่างต้องค้นหาตัวเองในทุกช่วงวัย

Starfish Academy
379 views • 1 ปีที่แล้ว
Starfish Trend Talk | EP.3 | : เราต่างต้องค้นหาตัวเองในทุกช่วงวัย
3 ข้อดี Starfish Class Website Version
02:55
Starfish Future Labz

3 ข้อดี Starfish Class Website Version

Starfish Future Labz
334 views • 2 ปีที่แล้ว
3 ข้อดี Starfish Class Website Version
7 เรื่องที่ควรทำ เตรียมพร้อมวันเปิดเทอม
03:46
Starfish Academy

7 เรื่องที่ควรทำ เตรียมพร้อมวันเปิดเทอม

Starfish Academy
362 views • 2 ปีที่แล้ว
7 เรื่องที่ควรทำ เตรียมพร้อมวันเปิดเทอม
เสียงสะท้อนเมื่อ “ครู เปลี่ยนเป็น โค้ช” จากงาน Makerpace Day
06:05
Starfish Academy

เสียงสะท้อนเมื่อ “ครู เปลี่ยนเป็น โค้ช” จากงาน Makerpace Day

Starfish Academy
195 views • 1 ปีที่แล้ว
เสียงสะท้อนเมื่อ “ครู เปลี่ยนเป็น โค้ช” จากงาน Makerpace Day