Self-directed Learning ฝึกนักเรียนกำกับตัวเองให้มั่นคงได้อย่างไรท่ามกลางโลกที่แปรปรวน

Starfish Academy
Starfish Academy 2953 views • 11 เดือนที่แล้ว
Self-directed Learning ฝึกนักเรียนกำกับตัวเองให้มั่นคงได้อย่างไรท่ามกลางโลกที่แปรปรวน

ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตตั้งแต่ตื่นเช้า ยันเข้านอน หรือที่เรียกได้ว่าเป็นยุคของ Internet of things คือ ยุคที่ทุกสิ่งเชื่อมโยงและสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ผ่านอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นบน Cloud หรือผ่านเครื่องมือสื่อสารกัน ทำให้มนุษย์อย่างเราเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เรื่องราวของผู้คนผ่านสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ ได้อย่างไม่มีขีดจำกัด

ผลกระทบของการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร หรือเล่นโซเชียลได้อย่างไม่มีขีดจำกัด มีทั้งด้านบวกและด้านลบ ตัวอย่างของด้านบวก เช่น มนุษย์สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ใหม่ๆ จนกระทั่งสร้างนวัตกรรมที่สามารถอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆได้ หรือสามารถติดต่อสื่อสารกับคนที่รักผ่านเครื่องมือสื่อสารเพียงเครื่องเดียว ส่วนผลกระทบด้านลบก็มีมากเช่นกัน เพราะการใช้โซเชียลมีเดียมากเกินไปอาจทำให้เกิดภาวะเสพติดได้ (Social Addiction) ส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจ และยังเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดโรคซึมเศร้า เครียด สมาธิสั้น และไบโพลาร์ได้ อีกทั้งยังทำให้คนเรามีปฏิสัมพันธ์ลดลง เรียกร้องความสนใจ สมาธิสั้น ไม่จดจ่อต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือไขว้เขวจากเป้าหมาย ได้ง่าย เพราะใช้เวลาทั้งหมดไปกับการเล่นโซเชียลทั้งวัน เป็นต้น

ดังนั้น วิธีการเรียนรู้แบบ Self-Directed Learning จึงเป็นกระบวนการที่สำคัญมากในโลกยุคปัจจุบัน เพราะจะช่วยฝึกให้ผู้เรียนสามารถกำกับตัวเองให้มีสมาธิจดจ่อและมีจิตใจที่มั่นคง ไม่ไขว้เขวต่อเป้าหมายจนกระทั่งสามารถทำงานได้สำเร็จ และเมื่อนักเรียนเกิดทักษะ Self-directed หรือการกำกับตัวเองได้แล้ว ไม่ว่าข้อมูลข่าวสาร หรือสิ่งล่อใจรอบตัวจะมีมากแค่ไหน ก็ส่งผลกระทบต่อเขาได้น้อยลง

วันนี้ Starfish Labz มาแนะนำวิธีการสร้างการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดทักษะการกำกับตนเองในโลกที่แปรปรวนได้ ดังนี้

  1. ตั้งเป้าหมายการเรียนรู้ การตั้งเป้าหมายเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียน อาจจะเริ่มจากการตั้งเป้าหมายง่ายๆ เช่น ภายในสัปดาห์นี้ จะอ่านหนังสือให้จบกี่เล่ม แต่อาจจะเริ่มจากเล่มที่อยากอ่านก่อนก็ได้ เช่น นิทาน หรือการ์ตูน เป็นต้น ในขั้นตอนของการตั้งเป้าหมายเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ครูควรใช้วิธีตั้งคำถามเพื่อให้นักเรียนค้นพบสิ่งที่อยากทำ แต่ไม่ควรตั้งเป้าหมายให้นักเรียน โดยที่นักเรียนไม่ได้มีส่วนร่วม
  2. แตกเป้าหมายใหญ่ ให้เป็นเป้าหมายย่อยๆ ส่งเสริมให้นักเรียนเขียนแผนการเรียนรู้ของตัวเอง อาจจะทำเช็กลิสต์เป็นข้อๆ เพื่อให้นักเรียนเห็นเส้นทาง หรือสิ่งที่จะต้องทำต่อไปเป็นขั้นตอน
  3. ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบเกม เพื่อสร้างแรงจูงใจ สร้างบรรยากาศแห่งความสนุกตลอดเส้นทางของการไปถึงเป้าหมาย ครูอาจจะใช้เกม มีการแข่งขันชิงของรางวัล มีการชื่นชมเสริมแรงด้านบวก เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนอยากทำเพิ่มมากขึ้น
  4. ให้เครื่องมือในการค้นหาความรู้ด้วยตัวเอง หนึ่งในทักษะที่สำคัญของการให้นักเรียนเป็นผู้นำตนเอง คือนักเรียนจะต้องรู้วิธีการหาข้อมูลให้ตัวเองก่อน ครูอาจจะเริ่มจากการพาไปเรียนรู้ในห้องสมุดของโรงเรียนบ่อยๆ หรือสร้างกฎเกณฑ์ร่วมกันในการใช้โทรศัพท์มือถือให้เป็นประโยชน์
  5. บันทึกความสำเร็จในการเรียนรู้ ให้นักเรียนสร้างแฟ้มสะสมเป็นของตนเอง เพื่อให้เห็นความก้าวหน้าในผลงานที่ตัวเองทำ
  6. แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนและครู ให้นักเรียนนำผลงานที่ทำสำเร็จ แลกเปลี่ยนกับเพื่อน และครู ในประเด็นคำถามต่างๆ เช่น ผลงานไหนที่ภูมิใจที่สุด เพราะอะไร หรือผลงานที่อยากทำให้ดีขึ้น เพราะอะไร การแลกเปลี่ยนจะทำให้นักเรียนเกิดภาพใหม่ของการเรียนรู้ และเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานต่อไป
  7. ประเมินการเรียนรู้ด้วยตนเอง เมื่อจบเทอม หรือจบคาบเรียน ครูพานักเรียนย้อนกลับไปที่เป้าหมายของการเรียนรู้ แล้วพานักเรียนสะท้อนคิดว่า จากเป้าหมาย นักเรียนทำอะไรที่สำเร็จไปแล้วบ้าง หรือมีอะไรจะต้องทำเพิ่มเติมต่อไป ผ่านการเขียน หรือการบันทึกวิดีโอการเรียนรู้ก็ได้ตามที่ถนัด

ทั้ง 7 วิธีการนี้ เป็นวิธีการส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะ Self-Directed Learning ให้มีความสามารถในการกำกับตนเองได้ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ครูจะต้องทำร่วมกับนักเรียนอย่างต่อเนื่อง หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณครูในการสร้างสมรรถนะนี้ให้แก่นักเรียนนะคะ

Starfish ขอทิ้งท้ายบทความด้วยการแนะนำ Feature Portfolio นักเรียนสามารถเก็บบันทึกเรื่องราวการเรียนรู้ได้ที่ www.starfishlabz.com คลิกที่ my portfolio นักเรียนจะเจอกับ template สำเร็จรูปที่ช่วยเก็บสะสมผลงานอย่างเป็นระบบ และสามารถดาวน์โหลดนำไปใช้ได้ค่ะ

อ้างอิงเนื้อหา

Strategies to Encourage Self-Directed Learning

20 Steps towards more Self-Directed Learning 

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในโลก และสังคม
การบริหารจัดการตนเอง
basic
3:00 ชั่วโมง

รอบรู้เรื่องการเงินฉบับรวบรัด

อยากเก็บเงินได้ มีเงินใช้ครบเดือน และมีชีวิตที่ดีตอนเกษียณ แต่ไม่รู้ว่าต้องเริ่มทำอย่างไร Starfish Labz มีคำตอบให้คุณกับคอร์ส ...

นุกูล ลักขณานุกุล
นุกูล ลักขณานุกุล
รอบรู้เรื่องการเงินฉบับรวบรัด
นุกูล ลักขณานุกุล

รอบรู้เรื่องการเงินฉบับรวบรัด

นุกูล ลักขณานุกุล

ต้องใช้ 100 เหรียญ

Future Ready
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

อยากเป็นนักศึกษาครู ต้องเตรียมตัวอย่างไร

รู้จักวิธีการเลือกแผนการเรียน ม.ปลาย วิชาที่ต้องสอบ PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครูการจัดเตรียมแฟ้มสะสมผลงานสำหรับเรียนสา ...

Starfish Academy
Starfish Academy
อยากเป็นนักศึกษาครู ต้องเตรียมตัวอย่างไร
Starfish Academy

อยากเป็นนักศึกษาครู ต้องเตรียมตัวอย่างไร

Starfish Academy
Future Ready
การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

ปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่นควรทำอย่างไร

วัยรุ่น คือ วัยที่ต้องรับมือกับความเปลี่ยนแปลงมากมาย ทั้งพัฒนาการของร่างกาย ความคิด สุขภาวะจิตที่แตกต่างไปจากเด็ก ในขณะที่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่นควรทำอย่างไร
Starfish Academy

ปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่นควรทำอย่างไร

Starfish Academy
เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การบริหารจัดการตนเอง
basic
3:00 ชั่วโมง

เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้

หากคุณเป็นคนชอบวาดรูป ชอบการขีดเขียน หรือการจดบันทึก อยากลองทำ Visual Note แต่ไม่รู้จะสื่อสารออกมาอย่างไรดี คอร์สเ ...

แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์
แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์
เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้
แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์

เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้

แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์

ต้องใช้ 100 เหรียญ

Related Videos

ปรับพฤติกรรมอย่างไร เมื่อลูกฉันกลายเป็นเด็กเกเร
31:53
Starfish Academy

ปรับพฤติกรรมอย่างไร เมื่อลูกฉันกลายเป็นเด็กเกเร

Starfish Academy
681 views • 1 ปีที่แล้ว
ปรับพฤติกรรมอย่างไร เมื่อลูกฉันกลายเป็นเด็กเกเร
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
6975 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO
02:33
Starfish Future Labz

10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO

Starfish Future Labz
55833 views • 2 ปีที่แล้ว
10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO
ครูที่ปรึกษา
03:51
Starfish Academy

ครูที่ปรึกษา

Starfish Academy
305 views • 3 ปีที่แล้ว
ครูที่ปรึกษา