ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน

Starfish Academy
Starfish Academy 7771 views • 1 ปีที่แล้ว
ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน

ในการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนให้มีคุณภาพนั้น คุณครูจะต้องเรียนรู้เทคนิควิธีในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน อันดับแรกจะเริ่มสอนในการพูด โดยมีตัวอย่างหนังสือภาษาจีนที่คุณครูสามารถใช้ได้คือ跟我学汉语(เรียนภาษาจีนกับฉัน) คุณครูอาจจะมีเทคนิคการสอนโดยใช้ “หลักการของขงจื่อ” ซึ่งมีเป้าหมายการสอนออกเป็น 5 หัวข้อ คือ

1. 复习旧课 หมายถึงนำสิ่งที่เรียนมาแล้วกลับมาทบทวนใหม่ตามที่ขงจื่อเคยกล่าวไว้ว่า 温故而知新 หมายถึงการได้รับความรู้ใหม่จากการทบทวนความรู้เดิม

2.学新生词 หมายถึงเรียนคำศัพท์ใหม่

3.熟读句子 การเรียนประโยค

4.阅读课文 สอนอ่านเนื้อเรื่อง

5.课后练习 แบบฝึกหัดท้ายบท ดังนี้

1. 复习旧课 หมายถึง นำสิ่งที่เรียนมาแล้วกลับมาทบทวน จากประสบการณ์ของวิทยากร เขาได้ใช้วิธีโดยการเริ่มจากการฝึกพูด เมื่อหลังสอบกลางภาคจึงเริ่มการเขียน เป็นการเขียนลำดับขีด แล้วค่อยๆเข้าไปในเชิงลึกในรูปแบบของ 听写 ฟังเขียน ให้สอนพินอินไปก่อน เพราะประโยชน์ของการเรียนพินอินคือนำไปใช้ในการสอนคำศัพท์ การทบทวนพยัญชนะ สระเสียงเดี่ยว สระเสียงคู่ ใช้ 行韵母 ในการเพิ่มการจำให้กับนักเรียน ลำดับต่อไปคือ 声调 การผันเสียง หรือที่เราเรียกกันว่า สี่รูปห้าเสียง แม้ตอนแรกนักเรียนจะไม่ค่อยเข้าใจ แต่ต่อไปนักเรียนจะค่อยๆเข้าใจ ใช้วิธีแบบผันเสียงไปเลย เช่น ไอ ไอ๋ ไอ่ ไอ้ เพราะเป็นรูปแบบการลดรูป จะทำให้นักเรียนจำได้มากขึ้น อีกทั้งใช้วิธีการสุ่มเลือกนักเรียนให้ฝึกผันเสียงในห้องเรียน

2.学新生词 หมายถึง เรียนคำศัพท์ใหม่ แบ่งเป็น (1.)领读 วิธีแรกใช้รูปภาพในการสอนคำศัพท์ โดยให้บอกว่าภาพนี้คืออะไร แล้วจะสอนนักเรียนว่า 他(ทา) ที่แปลว่าเขาผู้ชาย และเปลี่ยนภาพแล้วบอกว่าคือ 她(ทา)ที่แปลว่าเขาผู้หญิง วิธีนี้นักเรียนก็จะเดาได้ อย่างเช่น 是(ซื่อ) รูปพยักหน้า ที่แปลว่าใช่ โดยการหารูปภาพการ์ตูนที่สนุก เพื่อให้นักเรียนสนใจ เช่นรูปคนเดียว你(หนี่) ที่แปลว่าคุณ 你们(หนี่เหมิน) ที่แปลว่าพวกคุณ หรือหาภาพบุคคลที่นักเรียนรู้จัก การหาชื่อคน 玛丽(หม่าลี่) ชื่อแมรี่杰克(เจี๋ยเค่อ) ชื่อ แจ็ค สเตย์โร่ หลังจากสอนภาพสอนเสียงเรียบร้อย ก็เริ่มมีการสอนอักษรโดยสอนตัวอักษรที่น้อย จะช่วยให้นักเรียนจำได้เร็ว อีกทั้งมีพินอินกำกับการอ่านโดยเรียงตามลำดับพินอิน b p m f d t n l ถือเป็นขั้นนำอ่าน (2.)齐读 หลังจากที่พานักเรียนอ่านได้ในระยะหนึ่งเพื่อผสมพินอิน โดยการให้นักเรียนอ่านตามซักสองรอบและให้มีการอ่านด้วยตนเอง (3.)认读 เป็นการทดสอบสมรรถภาพของสมอง เพื่อเป็นการดูว่านักเรียนสามารถจำได้มากน้อยแค่ไหน (4.)点读ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สนุกมาก แรกๆใช้วิธีถาม สุ่มให้อ่าน โดยการชี้เป็นตัวๆ เมื่อเริ่มจำกันได้ ก็ใช้วิธีจี้รายบุคคล โดยจะถามเป็นภาษาจีนว่า 这个字怎么读 คำนี้อ่านว่าอะไร 这个词怎么读 ประโยคนี้อ่านว่าอะไร ซึ่งนักเรียนเจอครูเมื่อไหร่ สองประโยคนี้ก็จะเป็นคำทักทายระหว่างครูและนักเรียนไปโดยปริยาย แม้กระทั่งนักเรียนที่ไม่ได้มีการเรียนการสอนภาษาจีนเอง ก็มีการพูดตามและมีการถามว่าประโยคที่ว่าคืออะไร และจะต้องมีการอธิบายให้ฟังจนเข้าใจ (5.)解读 เป็นการนำภาพเก่ามาแล้ว บอกว่า นี่คืออะไร แล้วเฉลยตามคำศัพท์ที่เรียนไป

3.熟读句子 แบบเรียนเน้นอะไร ให้นำมาสร้างประโยคที่จะนักเรียนได้เรียนรู้ โดยจะให้เรียนคำศัพท์ก่อน โดยการเตรียมเนื้อหาการสอน คำศัพท์การสอนให้พร้อม โดยให้นักเรียนเรียนรู้ได้เลย เห็นภาพ นำนักเรียนพูดตาม เมื่อหลายครั้งนักเรียนจะเริ่มจำได้ เมื่อเห็นภาพ โดยเตรียมคำศัพท์ที่ได้ใช้เยอะ โดยเริ่มให้การเรียน 生字 คำศัพท์ตัวเดียว 生词 กริยา กรรม โดยเลือกใช้คำที่นักเรียนเคยผ่านหูผ่านตา แล้วให้นักเรียนนำคำศัพท์มารวมเป็นคำ โดยนักเรียนสามารถหาคำศัพท์ใหม่หรือ ที่เคยเรียนมาตอบ และชมนักเรียนที่พูดได้ โดยหากมีนักเรียนพูดคำใหม่ ก็ให้นักเรียนพูดตามเพื่อน เพื่อให้นักเรียนได้คำศัพท์มากขึ้น จากนั้นมีกิจกรรม เพื่อดูรูปประโยค สลับการเรียงคำของนักเรียน โดยการบอกว่า ให้คะแนน อีกทั้งเป็นการเพิ่มสมาธิการเรียนด้วย

4.阅读课文 สอนตามบทเรียน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นไปตามคำศัพท์ที่ได้เรียนไป ให้นักเรียนแสดงบทบาท สนทนา

5.课后练习 เน้นการพูด ให้ได้สื่อสารมากที่สอน ในห้องเรียนเน้นใช้ภาษาจีนในการสอน ให้สอนคำศัพท์ก่อน ไม่ต้องสอนเยอะ จากนั้นก็มาทำกิจกรรม เข้าในห้องเรียนแล้วสร้างความแปลกใหม่ ในบางทีอาจได้เข้าไปควบคุมห้อง เราต้องเจอกับห้องเรียนที่ยังไม่เคยสอน เราก็สามารถสร้างความน่าสนใจ สอนและทักทายกับนักเรียนได้อย่างมีความสุขและสนุกกับการเรียนนั่นเอง

เห็นได้ว่า การสอนภาษาจีนในชีวิตประจำวันอาจจะเป็นเรื่องยากสำหรับนักเรียนที่ไม่เคยเรียน แต่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับความสามารถและทักษะของคุณครู โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการเข้าใจและการเรียนรู้ที่สนุกสนาน เช่น การใช้เกมหรือกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับผู้เรียนที่สำคัญจะต้องมีการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเลือกวิธีการเรียนรู้และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการเรียนรู้ สามารถรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ www.StarfishLabz.com

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

ภาษาและการสื่อสาร
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
3:00 ชั่วโมง

ไอเดียการใช้ Visual Thinking กับวัยเรียนและวัยทำงาน

วันทีนและวัยทำงานต้องห้ามพลาด กับการใช้ Visual Thinking เพื่อสร้างความคิดของคุณให้กลายเป็นภาพอย่างสนุกสนาน มาเรียน ...

Starfish Labz
Starfish Labz
ไอเดียการใช้ Visual Thinking กับวัยเรียนและวัยทำงาน
Starfish Labz

ไอเดียการใช้ Visual Thinking กับวัยเรียนและวัยทำงาน

Starfish Labz

ต้องใช้ 100 เหรียญ

ทักษะสําคัญแห่งโลกอนาคต
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง การรู้จักสังคม
basic
2:00 ชั่วโมง

How to รู้เท่าทันมิจฉาชีพบนโลกไซเบอร์

ทุกวันนี้การใช้งานบนโลกอินเทอร์เน็ตก็เหมือนกับดาบสองคม ที่ไม่ได้มีแต่เรื่องดีๆ เสมอไป ขึ้นอยู่กับผู้ใช้แล้วว่าจะเลือกข้อมูลด้านไหน ...

Starfish Academy
Starfish Academy
How to รู้เท่าทันมิจฉาชีพบนโลกไซเบอร์
Starfish Academy

How to รู้เท่าทันมิจฉาชีพบนโลกไซเบอร์

Starfish Academy
1712 ผู้เรียน
การดูแลสุขภาพกายและจิตใจ
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง การรู้จักสังคม
basic
2:00 ชั่วโมง

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอการเรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดจึงเป็นเรื่องสำคัญ การปฐมพยา ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
Starfish Academy

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

Starfish Academy
1080 ผู้เรียน
เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การบริหารจัดการตนเอง
basic
3:00 ชั่วโมง

เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้

หากคุณเป็นคนชอบวาดรูป ชอบการขีดเขียน หรือการจดบันทึก อยากลองทำ Visual Note แต่ไม่รู้จะสื่อสารออกมาอย่างไรดี คอร์สเ ...

แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์
แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์
เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้
แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์

เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้

แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์

ต้องใช้ 100 เหรียญ

Related Videos

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
6986 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO
02:33
Starfish Future Labz

10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO

Starfish Future Labz
56172 views • 2 ปีที่แล้ว
10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO
Starfish Future Labz Celebration
04:16
Starfish Future Labz

Starfish Future Labz Celebration

Starfish Future Labz
105 views • 1 ปีที่แล้ว
Starfish Future Labz Celebration
ปรับพฤติกรรมอย่างไร เมื่อลูกฉันกลายเป็นเด็กเกเร
31:53
Starfish Academy

ปรับพฤติกรรมอย่างไร เมื่อลูกฉันกลายเป็นเด็กเกเร

Starfish Academy
685 views • 1 ปีที่แล้ว
ปรับพฤติกรรมอย่างไร เมื่อลูกฉันกลายเป็นเด็กเกเร