Kru สอน Cool สร้างพลังการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ การวัดและประเมินผลให้ตรงจุดประสงค์การเรียนรู้ KPA

Kru สอน Cool สร้างพลังการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ การวัดและประเมินผลให้ตรงจุดประสงค์การเรียนรู้ KPA

การวัดและประเมินผล เป็นกระบวนการสำคัญที่มีส่วนเสริมสร้างผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่ช่วยให้ครูได้ข้อมูลในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนอย่างแท้จริง ฉะนั้น การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลจำเป็นต้องมีลักษณะที่สอดคล้องกันและตรงจุดประสงค์การเรียนรู้ ซึ่งถือได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญของแผนการสอนในการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน และในครั้งนี้จะเป็นการแชร์ประสบการณ์ร่วมกันในการเขียนแผนการสอนหรือการจัดการเรียนการสอนจากปัญหาที่พบของเพื่อนครู เพื่อเป็นแนวทางในการวัดและประเมินผลให้ตรงจุดประสงค์การเรียนรู้ KPA ดังนี้

1. การใช้ขั้นนำทบทวนความรู้เดิมสู่บทเรียนรู้ใหม่ การทบทวนความรู้เดิมก่อนการนำเสนอความรู้ใหม่แก่ผู้เรียนเป็นสิ่งจำเป็น นอกจากจะเป็นการตรวจวัดความรู้พื้นฐานแล้ว ยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับบทเรียนใหม่ๆ อีกด้วย เพื่อไม่ให้ผู้เรียนเกิดปัญหาในการเรียนรู้ ยกตัวอย่างเช่น การสอนแต่งประโยคผ่านกิจกรรมทายคำจากท่าทาง การทดสอบก่อนบทเรียน เป็นต้น ซึ่งในการทบทวนความรู้เดิมอาจอยู่ในรูปแบบของการกระตุ้น ไม่ว่าจะใช้คำพูด การเขียน ภาพ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเนื้อหาบทเรียนนั้น ๆ

2. แนวปฏิบัติสำหรับเด็กที่มีพัฒนาการช้า และเด็กที่มีพฤติกรรมไม่เข้าเรียน จากกรณีดังกล่าว สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น ดังนี้ 1) เด็กที่มีพัฒนาการช้า ครูทำการประเมินระดับพัฒนาการของเด็ก และสร้างทักษะสำคัญให้กับเด็ก เช่น การสร้างความรู้สึกว่าตนเองมีค่า การสอนทักษะการเรียนโดยการกระตุ้นคิดหลังการเรียนรู้ การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน เป็นต้น หรือครูอาจใช้กิจกรรมในลักษณะเพื่อนช่วยเพื่อน เช่น นำเด็กที่มีปัญหานั่งคู่กับเด็กที่มีพัฒนาการหรือเรียนรู้ได้ดีกว่า และใช้การเสริมแรงให้นักเรียนคอยช่วยดูแลซึ่งกันและกัน 2) เด็กที่มีพฤติกรรมไม่เข้าเรียน ครูอาจจะต้องสังเกตในรายวิชาที่เด็กเข้าเรียน-ไม่เข้าเรียน และหาสาเหตุของปัญหาที่เด็กไม่เข้าเรียน และใช้การเสริมแรงทั้งทางบวกและทางลบ เช่น นักเรียนจะตั้งใจเรียนมากเมื่อใกล้ถึงเวลาพักเที่ยง เพราะถ้าไม่ตั้งใจเรียนเด็กจะรู้ทันทีว่าครูจะไม่ปล่อยให้พักเที่ยง เป็นต้น หรือครูอาจจะใช้วิธีการสังเกตพฤติกรรมของเด็กผ่านเพื่อนของเด็กที่มีปัญหาก็ได้

3. การเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการวัดและประประเมินผล โดยการประเมินจะแบ่งตามลักษณะของรายวิชาด้วยเครื่องมือที่แตกต่างกัน เช่น ด้านความรู้ (K) นิยมใช้แบบทดสอบ ด้านทักษะ (P) จะใช้ชิ้นงานประกอบกับเกณฑ์การให้คะแนน (Rubric) หรือแบบประเมินใบงาน/แบบฝึกหัด ด้านเจตคติ (A) จะใช้การประเมินตามสภาพจริง ยกตัวอย่างเช่น 

3.1) จุดประสงค์การเรียนรู้ คือ นักเรียนเกิดทักษะการพูดและการเขียนกิจวัตรประจำวันของตนเองได้ ฉะนั้น การวัดจะแบ่งออกเป็น 2 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการพูดและทักษะการเขียน (P) โดยการกำหนดรูปแบบของการพูด การเขียน และเกณฑ์การให้คะแนน (Rubric) เป็นต้น 

3.2) จุดประสงค์การเรียนรู้ คือ ต้องการให้ผู้เรียนสร้างโจทย์จำนวนปัญหาจำนวนนับ ฉะนั้น การวัดและประเมินให้ตรงจุดประสงค์การเรียนรู้ KPA ได้แก่ ด้าน K คือ นักเรียนสามารถอธิบายโจทย์ปัญหาจำนวนนับหรือวิธีการสอนได้ ด้าน P คือ กระบวนการการสร้างโจทย์ปัญหา และด้าน A  คือความสนใจในการเรียน เป็นต้น

ทั้งนี้ ในการเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้ ครูอาจจะต้องคำนึงถึงความเหมาะสมของจำนวนตัวชี้วัดให้มีความสอดคล้องกับความเป็นไปได้ในการดำเนินงานของครู เพื่อให้ครูสามารถตอบโจทย์ได้อย่างครบถ้วน ครอบคลุม และไม่เป็นการเพิ่มภาระงานของครูมากเกินไป

4. การใช้เทคนิคการประเมินการเรียนรู้ 1 ในตัวชี้วัด วPA โดยการให้นักเรียนได้มีโอกาสประเมินผลงานของตนเองและของเพื่อน เพื่อเป็นการสะท้อนผลการเรียนรู้ สามารถตรวจสอบ พัฒนาความสามารถในการตัดสินและประเมินงานของตนเองและเพื่อน รวมถึงการรู้จุดเด่น จุดด้อยในการทำงาน และนำจุดด้อยของตนมาพัฒนาในการเรียนรู้ได้ โดยรูปแบบการประเมินสามารถออกแบบได้หลากหลายวิธี เช่น การพูด-เขียนข้อคิดเห็น (comment)

การให้คะแนน การใช้ใบงานซ้อนใบงาน เป็นต้น ซึ่งเทคนิคทั้ง 2 รูปแบบสามารถนำไปใช้ร่วมกับการประเมินโดยครูผู้สอนได้ แต่ต้องใช้แบบประเมินคนละฉบับ เนื่องจากการประเมินโดยครูเป็นการประเมินเพื่อวัดผลพัฒนาการของผู้เรียน ทั้งนี้ สิ่งสำคัญสำหรับการประเมินคือ ครูต้องชี้แจงเกณฑ์การประเมินให้นักเรียนทราบทุกครั้งทีมีการประเมิน

5. การนำเสนอด้านที่ 2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้ สามารถส่งได้หลายรูปแบบ เช่น ไฟล์วีดิทัศน์ ไฟล์ภาพ หรือไฟล์ PDF รวมแล้วไม่เกิน 3 ไฟล์ กรณีครูนำเสนอในรูปแบบไฟล์ PDF ต้องมีจำนวนไม่เกิน 10 หน้า ประกอบด้วย รูปภาพผลงานนักเรียนที่เกิดระหว่างเรียนและหลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 75 ของนักเรียนทั้งหมดหรือไม่เกิน 10 ภาพ พร้อมทั้งคำอธิบายใต้รูปภาพ ผลคะแนนก่อน-หลังเรียน หรือกิจกรรมระหว่างการจัดการเรียนรู้ในด้านที่ 1 

เห็นได้ว่า การวัดและประเมินผลให้ตรงจุดประสงค์การเรียนรู้ นำไปสู่การพัฒนา ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนครู ตลอดจนพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ต่อเนื่อง และยั่งยืน 

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

คุณภาพของผู้เรียนนอกจากจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในตัวผู้เรียนเอง แล้วกระบวนการเรียนการสอนที่ครู จัดให้เป็นสิ่งสำคัญต่อผลสัม ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1
Starfish Academy

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

เตรียมพร้อมกับวิทยฐานะใหม่

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งวิทยฐานะครู (วPA) เพื่อการพัฒนาการศึกษาและความก้าวหน้าในวิชาชีพครู

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เตรียมพร้อมกับวิทยฐานะใหม่
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เตรียมพร้อมกับวิทยฐานะใหม่

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5471 ผู้เรียน
ทักษะสําคัญแห่งโลกอนาคต
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)

การตัดสินใจที่ดีและมีประสิทธิภาพนั้น ถ้าหากได้รับการฝึกฝนทักษะการตัดสินใจตั้งแต่วัยรุ่น ก็จะเพิ่มโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในชีวิ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)
Starfish Academy

ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)

Starfish Academy
1594 ผู้เรียน
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์แบบ Active Learning เพื่อวิทยฐานะ (PA)

การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ และเพื่อเป็นแนวทางในการประเมินวิทยฐานะ (PA)

นายเชิดศักดิ์ ภักดีวิโรจน์
นายเชิดศักดิ์ ภักดีวิโรจน์
การสอนคณิตศาสตร์แบบ Active Learning เพื่อวิทยฐานะ (PA)
นายเชิดศักดิ์ ภักดีวิโรจน์

การสอนคณิตศาสตร์แบบ Active Learning เพื่อวิทยฐานะ (PA)

นายเชิดศักดิ์ ภักดีวิโรจน์

Related Videos

สอนอย่างไรให้ได้ 3 ผ่าน
01:12:45
Starfish Academy

สอนอย่างไรให้ได้ 3 ผ่าน

Starfish Academy
385 views • 10 เดือนที่แล้ว
สอนอย่างไรให้ได้ 3 ผ่าน
3 ข้อดี Starfish Class Website Version
02:55
Starfish Future Labz

3 ข้อดี Starfish Class Website Version

Starfish Future Labz
309 views • 2 ปีที่แล้ว
3 ข้อดี Starfish Class Website Version
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
6431 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
PA Live Talk   วPA กับบริบทของห้องเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 1
01:28:46

PA Live Talk วPA กับบริบทของห้องเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 1

12 views • 4 วันที่แล้ว
PA Live Talk วPA กับบริบทของห้องเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 1