ภาวะความรู้ถดถอย โจทย์ใหญ่ของ ผอ. เริ่มแก้ได้ต้องเข้าใจก่อน

Starfish Academy
Starfish Academy 24226 views • 10 เดือนที่แล้ว
ภาวะความรู้ถดถอย โจทย์ใหญ่ของ ผอ. เริ่มแก้ได้ต้องเข้าใจก่อน

อีกหนึ่งปัญหาใหญ่ ที่ผู้อำนวยการกำลังเผชิญ ภาวะการเรียนรู้ถดถอยของนักเรียน ซึ่งเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยเฉพาะการเขียนและการพูด เนื่องจากเรียนออนไลน์ ไม่ได้เจอสังคมภายนอกมากนัก นอกจากนี้ ทักษะการคำนวณ สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ก็ถดถอยเช่นกัน ข้อมูลจากรีพอร์ต Global School Leaders ย้ำถึงความสำคัญของเรื่องนี้ และควรรีบจัดการอย่างเร่งด่วน Starfish Labz เชื่อมั่นในผู้อำนวยการทุกท่าน ที่จะทำให้นักเรียน กลับคืนสู่สภาวะปกติ เพื่อเป็นแบบแผนในการฟื้นฟูนักเรียน บทความนี้จึงรวบรวมวิธี ช่วยทำให้ผ่านพ้นสถานการณ์นี้ และแนะนำพร้อมตัวอย่างที่ชัดเจน ให้การดำเนินการราบรื่น นักเรียนทุกคนพร้อมทบทวนความรู้ และเปิดรับสิ่งใหม่ ๆ 

1. ชี้แจงปัญหาภาวะการเรียนรู้ถดถอย

คุณครู และนักเรียนทุกคน ต้องเข้าใจว่ามันคืออะไร ส่งผลอย่างไรกับชีวิตนักเรียนเล่าถึงต้นตอของปัญหา พร้อมวิธีแก้ไข และหาแนวทางร่วมกัน ถ้าหากพวกเขาไม่รู้ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น อาจเกิดการเข้าใจผิดต่อประเด็นนี้ หรือมองว่าไม่จำเป็นเท่าไหร่พร้อมย้ำภาวะการเรียนรู้ถดถอย สามารถฟื้นฟูขึ้นได้ จะไม่คงอยู่แบบนี้ตลอดไป ขอแค่ทุกคนร่วมมือกัน 

2. ซัพพอร์ตคุณครู 

คุณครู และผู้อำนวยการ ต่างก็เป็นส่วนสำคัญ ขับเคลื่อนโรงเรียนไปข้างหน้าการมีแบบแผนให้คุณครูเดินรอยตาม มีตัวช่วยอำนวยความสะดวกให้พร้อม ต่อให้เกิดอะไรขึ้นพร้อมหารือ และซัพพอร์ตซึ่งกันและกัน เชื่อว่านักเรียนจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแน่นอน เพราะคุณครูเป็นไม้ต่อ ที่สืบสานอุดมการณ์จากผู้อำนวยการจึงควรได้รับการสนับสนุน 

3. ผู้ปกครองช่วยผลักดัน

ชีวิตของนักเรียนที่บ้าน ก็สำคัญไม่แพ้ที่โรงเรียน การอัปเดตผลชี้วัดการเรียนและแจ้งให้ทราบเรื่องกิจกรรม ถึงผู้ปกครอง เพื่อให้พวกเขาทราบ และร่วมเสนอแนวทางฟื้นฟูภาวะการเรียนรู้ถดถอย เช่น การเข้าใจ ในบางวิชานักเรียนบางคนช้ากว่าเพื่อน แต่คุณครูช่วยเสริมได้ทุกครั้ง และขอให้ผู้ปกครองเพิ่มเติมส่วนอื่น ๆ การทำแบบนี้จะลดความกังวล ของผู้ปกครอง ส่วนนักเรียนมีผู้สนับสนุนพร้อมรอบด้าน เกิดความมั่นใจมากขึ้น 

4. สร้างแรงจูงใจด้วย Markerspace

ในช่วงที่นักเรียน เกิดการล่าช้าในการเรียนรู้ หรือลืมบางสิ่งที่เคยทำไปชั่วคราว Markerspace หรือพื้นที่ปล่อยความคิดสร้างสรรค์ จะช่วยกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็น ช่วยให้นักเรียนเกิดจินตนาการที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นมุมสิ่งประดิษฐ์ ศิลปะ หรืออาหาร ที่ทำให้พวกเขามีความอิสระ และเป็นพื้นที่ปลอดภัยได้ออกแบบอะไรบางอย่าง โดยไร้การตัดสิน เมื่อนักเรียนได้ทำสิ่งที่ชอบ การเรียนรู้พัฒนาการจะดีขึ้น 

5. นำเทคโนโลยีผสมสื่อการสอน 

ให้นักเรียนได้มีทักษะดิจิทัล และเรียนรู้การใช้เทคโนโลยี การเรียน การสอนเชื่อมถึงกันทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์ นักเรียนสามารถสืบค้น หาคำตอบได้เอง ผู้อำนวยการสามารถเตรียมแอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์ เพื่อให้คุณครูได้รู้จักการประยุกต์ในห้องเรียน เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ และนักเรียนได้มีส่วนร่วมจากการใช้เทคโนโลยีมากขึ้น 

6. ปรับสไตล์ให้เข้ากับนักเรียน

ขอความร่วมมือจากคุณครู ติดตามนักเรียนรายบุคคล และวางแผนปรับให้เข้าตามทักษะที่ขาดหายไป เพราะนักเรียนแต่ละคน มีความต้องการที่แตกต่างกัน ถ้านักเรียนจำนวนเยอะสามารถใช้ข้อสอบ และแบ่งย่อยเป็นกลุ่มเพื่อให้ง่ายต่อการจัดการ นักเรียนเองก็จะไม่กดดัน กรณีเรียนกับเพื่อนกลุ่มที่ไปได้ไวกว่า 

7. พูดคุยถามไถ่

สอบถามความต้องการช่วยเหลือจากนักเรียน อยากให้โรงเรียนสนับสนุนตรงไหนหลังจากมีการเปลี่ยนแผนการเรียน รู้สึกอย่างไรบ้าง เครียดหรือกดดันไหม สามารถทำเป็นโพลล์ ให้นักเรียนช่วยโหวต และเขียนเหตุผลเพื่อความก้าวหน้าของทุกคน หลังจากสรุปผลลัพธ์พร้อมปรึกษากับคุณครู ที่ได้ลงหน้างานจริง อยู่ร่วมกับนักเรียนเป็นระยะเวลานาน เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป 

8. ติดตามผลสม่ำเสมอ 

เนื่องจากแผนการฟื้นฟูภาวะการเรียนรู้ถดถอย ต้องการความยืดหยุ่นสูงทั้งกับคุณครูที่ต้องคอย ดูแลและสอดส่องความต้องการของนักเรียน รวมถึงผู้อำนวยการกับหน้าที่อีกหลากหลาย การติดตามผล  พร้อมฟีดแบ็ก ให้คุณครู จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายได้ตามที่กำหนด อีกทั้งยังช่วยให้เห็นแนวทาง พัฒนานักเรียนเพิ่มเติมทางด้านไหน หรือสิ่งใดมีประสิทธิดีขึ้น 

Starfish Labz หวังว่า แบบแผนในการฟื้นฟูนักเรียน จากความรู้ถดถอย จะเป็นแนวทาง ให้ผู้อำนวยการ มีไอเดียเพิ่มขึ้นในการพัฒนาสถานศึกษา ท่ามกลางสถานการณ์ ที่การปรับเปลี่ยนแผนเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง เพื่อให้คุณครู นักเรียน และสถานศึกษา ได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด ในอนาคตสภาวะการเรียนรู้ถดถอยจะต้องดีขึ้นค่ะ 

Sources: 

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

เครืองมือครู
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

Micro Learning กระบวนการฟื้นฟูภาวะการเรียนรู้ถดถอยด้วย PHET Model

กระบวนการฟื้นฟูภาวะการเรียนรู้ถดถอยด้วย PHET Model เป็นแนวทางสำคัญของครูที่จะช่วยลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของนักเรี ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning กระบวนการฟื้นฟูภาวะการเรียนรู้ถดถอยด้วย PHET Model
Starfish Academy

Micro Learning กระบวนการฟื้นฟูภาวะการเรียนรู้ถดถอยด้วย PHET Model

Starfish Academy
การบริหารสถานศึกษายุคใหม่
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:30 ชั่วโมง

ผู้อำนวยการและความเป็นผู้นำด้านวิชาการ

ในยุคที่การศึกษามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้อำนวยการจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จขององค์กร เพื่อให้ก่อเกิดประสิทธิภ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ผู้อำนวยการและความเป็นผู้นำด้านวิชาการ
Starfish Academy

ผู้อำนวยการและความเป็นผู้นำด้านวิชาการ

Starfish Academy
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

Peer Learning วิธีฟื้นฟู Learning Loss

ในคอร์สนี้จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับ Peer Learning คืออะไร 5 รูปแบบของกิจกรรม Peer to Peer Learning ตัวอย่างก ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Peer Learning วิธีฟื้นฟู Learning Loss
Starfish Academy

Peer Learning วิธีฟื้นฟู Learning Loss

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา ด้านความสัมพันธ์ การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

การออกแบบกล่องเพื่อการเรียนรู้ (Learning Box)

เนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ และเด็กจำเป็นต้องเรียนที่บ้าน Learning box ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การออกแบบกล่องเพื่อการเรียนรู้ (Learning Box)
Starfish Academy

การออกแบบกล่องเพื่อการเรียนรู้ (Learning Box)

Starfish Academy

Related Videos

Covid-19 กับผลกระทบต่อการศึกษาไทย
10:01
Starfish Academy

Covid-19 กับผลกระทบต่อการศึกษาไทย

Starfish Academy
570 views • 2 ปีที่แล้ว
Covid-19 กับผลกระทบต่อการศึกษาไทย
กล้าสอน KLA-SON  KN ENJOY MODEL
27:38
Starfish Academy

กล้าสอน KLA-SON KN ENJOY MODEL

Starfish Academy
55 views • 1 ปีที่แล้ว
กล้าสอน KLA-SON KN ENJOY MODEL
เส้นทางสู่ผู้บริหารเชี่ยวชาญ วPA
01:28:13
Starfish Academy

เส้นทางสู่ผู้บริหารเชี่ยวชาญ วPA

Starfish Academy
869 views • 5 เดือนที่แล้ว
เส้นทางสู่ผู้บริหารเชี่ยวชาญ วPA
Starfish Future Labz Celebration
04:16
Starfish Future Labz

Starfish Future Labz Celebration

Starfish Future Labz
99 views • 1 ปีที่แล้ว
Starfish Future Labz Celebration