TOOLS AND RESOURCES FOR YOUR CLASSROOM

Starfish Academy
Starfish Academy 1097 views • 1 ปีที่แล้ว
TOOLS AND RESOURCES FOR YOUR CLASSROOM

Global Citizen หรือ พลเมืองโลก มีความหมายที่แตกต่างกันตามสถานการณ์ วัฒนธรรม ความเชื่อไปจนถึงการเป็นอยู่ทางสังคมซึ่งทุกคนล้วนเป็นพลเมืองโลก ดังนั้นการเรียนรู้ที่จะเป็นพลเมืองโลกที่ดีจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากปัจจุบันมีเยาวชนอายุ 10-24 ปี จำนวนกว่า 1,800 ล้านคน ซึ่งนับเป็น 25% ของประชากรโลก ผู้สอน (Educator) จึงยิ่งต้องเพิ่มความใส่ใจให้แก่เยาวชนเหล่านี้ เพื่อพวกเขาจะได้รับทักษะการใช้ชีวิตและการสื่อสารกับผู้คนที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันได้ดียิ่งขึ้น และผู้สอนคือผู้ที่ใช้เวลากับเยาวชนมากที่สุด จึงเป็นผู้ที่จะส่งต่อเรื่องราว ทักษะ และเครื่องมือที่ดีให้แก่เยาวชน เพื่อให้พวกเขาได้สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับโลกใบนี้นอกจากนี้ เทคโนโลยีมีความสำคัญกับเยาวชนเป็นอย่างมาก เพราะเยาวชนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และสื่อสารกับผู้อื่น ซึ่งช่วยให้พวกเขาอยู่ร่วมกับผู้คนในสังคมที่มีวัฒนธรรมและภาษาที่แตกต่างกันได้ 

Generation Global Program ถูกออกแบบให้เยาวชนในช่วงวัย 13 - 17 ปี มีส่วนร่วมในการสร้างอนาคตที่มีความแตกต่างกันด้วยความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่กระตือรือร้นและเปิดกว้างสำหรับการเป็นพลเมืองโลก ผ่านการทำงานร่วมกับภาครัฐในหลายประเทศ เช่น ฟิลิปปินส์ ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย รวมถึงภาคเอกชน อย่างเช่น UNESCO และกลุ่มโรงเรียนต่าง ๆ

Dialogue (บทสนทนา) คือการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน สามารถนำไปใช้เป็นกลยุทธ์การสอนในห้องเรียน ให้นักเรียนเรียนรู้และฝึกทักษะได้ ซึ่งต่างจาก Discussion (การอภิปราย) และ Debate (การโต้วาที)

Discussion เป็นการอภิปรายเพื่อหาทางออกหรือข้อแก้ไข Debate เป็นการโต้วาทีโดยมีผู้แพ้ - ผู้ชนะ ดังนั้น Dialogue จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างผู้เรียนให้เป็นพลเมืองโลก เพราะช่วยสร้างความเข้าใจและความสามารถในการสื่อสารกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงช่วยเพิ่มความมั่นใจให้แก่นักเรียนในการสื่อสารกับผู้อื่นด้วย

5 ทักษะสำคัญที่เป็นเป้าหมายของการใช้โปรแกรม Generation Global เพื่อสนับสนุนการพัฒนาผู้เรียน คือ

  1. Global Communication (การสื่อสาร): ผู้เรียนควรสื่อสารจากประสบการณ์จริง แสดงความคิดเห็นด้วยความจริงใจ และให้เกียรติผู้ฟัง หากไม่เห็นด้วยในความคิดของผู้อื่นสามารถโต้แย้งได้ แต่ต้องแสดงความเห็นอย่างให้เกียรติกัน
  2. Active Listening (การฟังอย่างตั้งใจ): ผู้เรียนควรตั้งใจฟังคู่สนทนาเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง โดยแสดงถึงความเห็นอกเห็นใจ ขอบคุณในความเห็นและความรู้ที่ได้รับจากคู่สนทนา ผู้เรียนสามารถให้ความเห็นจากบทสนทนาหรือแสดงท่าทางเพื่อให้คู่สนทนารับรู้ว่าเรากำลังให้ความสนใจในบทสนทนา
  3. Asking Question (การถามคำถาม): ผู้เรียนควรใช้คำถามปลายเปิดเพื่อเพิ่มความเข้าใจ ทักษะนี้เป็นทักษะที่พัฒนาและเสริมสร้างความรู้ให้ผู้เรียนเป็นอย่างมาก นอกจากนี้การถามคำถามปลายเปิดยังช่วยให้บทสนทนามีความต่อเนื่องอีกด้วย
  4. Reflection (การสะท้อนคิด): การสะท้อนคิดทำให้ผู้เรียนตกตะกอนจากบทสนทนาที่เป็นความรู้ใหม่ได้
  5. Critical Thinking (การคิดวิเคราะห์): ผู้เรียนจะได้คิดวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับมา ทำความเข้าใจและตีความหัวข้อต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้

โปรแกรม Generation Global เป็นโปรแกรมที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อให้ผู้สอนและผู้เรียนรู้ได้ใช้ประโยชน์ โดยโปรแกรมมี 2 portals (หน้าต่าง) ซึ่งทั้งสองหน้าต่างจะเชื่อมโยงกัน ทำให้ผู้สอนสามารถติดตามและควบคุมหน้าต่างของนักเรียนได้ 

หน้าต่างที่หนึ่งคือ The Ultimate Dialogue Adventure หรือ UDA เป็นแพลตฟอร์มสำหรับนักเรียนเพื่อศึกษา ฝึกทักษะ และเรียนรู้ได้อย่างง่ายดาย หน้าต่างที่สองคือ Educator Portal เป็นแพลตฟอร์มสำหรับผู้สอนที่รวมแผนการสอน และกิจกรรมต่าง ๆ ที่สามารถนำไปประยุกต์ในห้องเรียนได้ โดยมีหัวข้อที่แตกต่างหลากหลาย ทั้งส่วนของผู้เรียนและผู้สอนสามารถใช้งานได้ทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์

นอกจากนี้ยังมี Video Conference ให้นักเรียนได้เข้าร่วมและพูดคุยกับนักเรียนทั่วโลกในหัวข้อที่สนใจเพื่อฝึกฝนบทสนทนาแบบเรียลไทม์ ตัวอย่างหัวข้อ เช่น Climate Change (การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ), Global Citizenship (ความเป็นพลเมืองโลก) หรือ Education (การศึกษา) ซึ่งนักเรียนสามารถเข้าร่วมด้วยตัวเองหรือให้ครูจัด session ให้เข้าร่วมพร้อมกันทั้งห้องเรียนได้

ผู้เรียนจะได้รับประโยชน์มากมายจากการใช้โปรแกรม Generation Global ทั้งการเปิดโลกให้กว้างยิ่งขึ้น การแสดงความเห็น รับฟังความเห็น และพูดคุยประเด็นต่าง ๆ กับนักเรียนทั่วโลก นักเรียนจะได้เพิ่มความมั่นใจจากการฝึกพูดภาษาอังกฤษและเพิ่มทักษะการสนทนา ผู้สอนเองก็จะได้รับประโยชน์จากโปรแกรม Generation Global ซึ่งเป็นเครื่องมือที่แปลกใหม่ในการสอน และมีหัวข้อที่หลากหลายสำหรับให้นักเรียนได้เรียนรู้มากยิ่งขึ้น รวมไปถึงผู้เรียนและผู้สอนจะได้รับประกาศนียบัตรจากการเข้าร่วมโปรแกรมเพื่อนำไปทำแฟ้มประวัติข้อมูลส่วนตัว (Potforlio) สำหรับใช้ในการศึกษาต่อได้อีกด้วย

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แค่เรามีเทคนิคดีๆ มาเป็นตัวช่วยในการสอน คณิตศาสตร์ของเราก็จะเป็นเรื่องง่าย ไม่น่าเบื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนคณิตศาสตร์ (3R)
Starfish Academy

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

Starfish Academy
2385 ผู้เรียน
เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
basic
2:00 ชั่วโมง

การสร้างภาพยนตร์สั้น

แนวทางและเครื่องมือในการสร้างภาพยนตร์สั้นอย่างง่ายเพื่อการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวในการสร้างแรงบันดาลใจในการจัดก ...

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
การสร้างภาพยนตร์สั้น
Starfish Future Labz

การสร้างภาพยนตร์สั้น

Starfish Future Labz
4732 ผู้เรียน
เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:30 ชั่วโมง

เรียนรู้ศิลปะดิจิทัล Google Art & Culture Metaverse

Google Arts & Culture แพลตฟอร์มออนไลน์ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้าถึงผลงานศิลปะและวัฒนธรรมจากพิพิธภัณฑ์และสถา ...

Google for Education Partner
Google for Education Partner
เรียนรู้ศิลปะดิจิทัล Google Art & Culture Metaverse
Google for Education Partner

เรียนรู้ศิลปะดิจิทัล Google Art & Culture Metaverse

Google for Education Partner

ต้องใช้ 100 เหรียญ

เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การบริหารจัดการตนเอง
basic
3:00 ชั่วโมง

เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้

หากคุณเป็นคนชอบวาดรูป ชอบการขีดเขียน หรือการจดบันทึก อยากลองทำ Visual Note แต่ไม่รู้จะสื่อสารออกมาอย่างไรดี คอร์สเ ...

แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์
แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์
เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้
แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์

เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้

แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์

ต้องใช้ 100 เหรียญ

Related Videos

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
6653 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
สอนคณิตให้เป็นเรื่องสนุกด้วย การสอนแบบ active learning
02:08
Starfish Academy

สอนคณิตให้เป็นเรื่องสนุกด้วย การสอนแบบ active learning

Starfish Academy
15651 views • 11 เดือนที่แล้ว
สอนคณิตให้เป็นเรื่องสนุกด้วย การสอนแบบ active learning
10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO
02:33
Starfish Future Labz

10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO

Starfish Future Labz
53886 views • 2 ปีที่แล้ว
10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO
3 ขั้นตอนอ่านออก เขียนได้ สไตล์ปลาดาว
04:12
Starfish Academy

3 ขั้นตอนอ่านออก เขียนได้ สไตล์ปลาดาว

Starfish Academy
390 views • 2 ปีที่แล้ว
3 ขั้นตอนอ่านออก เขียนได้ สไตล์ปลาดาว