มิกซ์อย่างไรให้เวิร์คเทคโนโลยีการศึกษากับการประยุกต์ใช้สื่อแบบ Blended learning

Starfish Academy
Starfish Academy 1194 views • 9 เดือนที่แล้ว
มิกซ์อย่างไรให้เวิร์คเทคโนโลยีการศึกษากับการประยุกต์ใช้สื่อแบบ Blended learning

ภาคการศึกษาได้รับผลกระทบจากวิกฤตไวรัสจนต้องมีการปรับกระบวนการเรียนการสอนใหม่ตามวิถี New Normal ในสถานการณ์เช่นนี้ เทคโนโลยีการศึกษา มีบทบาทอย่างมาก และแม้ว่าขณะนี้วิกฤตจะคลี่คลาย แต่การเรียนการสอนแบบใหม่ยังคงพัฒนาต่อโดยได้มีการประยุกต์แนวคิดของการผสมผสานสื่อการเรียนหลายรูปแบบเข้าด้วยกัน การผสมผสานอาจไม่ใช่แนวคิดใหม่ แต่ก็มีส่วนดีที่นำมาปรับเข้ากันได้กับยุคสมัยของ Digital Transformation ประเด็นที่น่าสนใจคือ การประยุกต์ใช้สื่อการเรียนการสอนแบบ Blended learning ในวิถีใหม่นี้จะลงตัวแค่ไหน วงการศึกษาจะพัฒนาอย่างไรให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

บทบาทของ เทคโนโลยีการศึกษา ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงสู่วิถีของการเรียนออนไลน์

ความโชคดีอย่างหนึ่งของคนที่เกิดในยุคเทคโนโลยีก็คือ สามารถเรียนรู้ได้อย่างไร้ขีดจำกัดเพราะเทคโนโลยีช่วยเชื่อมโยงข้อมูลให้เด็กสามารถนั่งเรียนบนหน้าจอคอมพิวเตอร์จากที่ไหนก็ได้ เทคโนโลยีมีบทบาทในการส่งต่อข้อมูลจากโลกภายนอกทุกแห่งหนเข้ามายังผู้เรียน เพียงแค่ผู้เรียนทำหน้าที่ในการค้นหาก็สามารถเข้าถึงความรู้ได้มากมายหลายด้าน ทั้งยังสามารถนำข้อมูลความรู้มาแชร์กัน ผ่านเครือข่ายสื่อสารที่เรียลไทม์ ไม่เพียงแค่ผู้เรียนเท่านั้น ครูผู้สอนก็มีอิสระในการพัฒนาการสอนผ่าน เทคโนโลยีการศึกษา ได้มากยิ่งขึ้น การพัฒนาด้านการศึกษาจึงมีทิศทางที่กว้างไกลมากกว่าเดิมหลายเท่าตัว อนาคตของระบบการเรียนการสอนสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น การเรียนรู้บนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การเรียนแบบ Web-based Learning การเรียนในห้องเรียนเสมือนจริง หรือ Virtual Class การเรียนจาก e-book ซึ่งเป็นสื่อดิจิทัลที่ผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาและเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตลอดจนรูปแบบอื่น ๆ อีกหลายวิธีซึ่งได้ถูกนำมาใช้ร่วมกันในโลกของการศึกษาแบบ Blended learning ทั้งการเรียน On site และ Online

Blended learning กลยุทธ์การเรียนการสอนที่ยังมีข้อจำกัดสำหรับเด็กไทย

บนความโชคดีของชาวดิจิทัล ก็ยังพบว่ามีข้อจำกัดบางอย่างสำหรับเมืองไทยซึ่งที่ผ่านมาพบว่ามีความไม่พร้อมทางด้านซอฟต์แวร์อยู่หลายพื้นที่ ทำให้ศักยภาพในการเข้าถึงเทคโนโลยีของผู้เรียนมีไม่เท่ากัน บางคนอยู่ในพื้นที่ห่างไกลเกินกว่าจะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ บางคนยังขาดโอกาสที่จะได้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นอุปสรรคทำให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากสื่อดิจิทัลเหล่านี้ได้อย่างเต็มที่ ขณะที่ผู้สอนก็ยังไม่สามารถเข้าถึงผู้เรียนได้ทั้งหมด

Blended learning คือ การผสมผสานสื่อการเรียนการสอนที่อาจมีข้อจำกัดจากตัวรูปแบบของการผสมผสานเอง โดยในส่วนของการเรียนออนไลน์ Interaction ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนจะมีน้อยกว่าการเรียนในห้องเรียน ซึ่งทำให้ผู้สอนอาจจะไม่ทราบถึงปัญหาที่แท้จริงของผู้เรียนได้อย่างชัดเจน อีกทั้งในเรื่องของทักษะการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ยังต้องพัฒนาต่อไปให้มากกว่าที่เป็นอยู่ ดังนั้นการผสมผสานระบบการเรียนการสอนที่สัมฤทธิ์ผลจะต้องมีวิธีขจัดจุดอ่อนเหล่านี้เพื่อให้การศึกษาของไทยก้าวต่อไปในโลกดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวใจสำคัญของ Blending learning ที่ประสบความสำเร็จคืออะไร

การมิกซ์สื่อให้เกิดประโยชน์ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย หัวใจสำคัญของการใช้ เทคโนโลยีการศึกษา รูปแบบต่าง ๆ ร่วมกันได้อย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จคือ

  • การสร้าง Interaction ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนและสร้างการมีส่วนร่วมของผู้เรียนให้มากที่สุด 
  • การเชื่อมโยงสื่อการเรียนการสอนกับชุมชนของผู้เรียนเพื่อให้เข้าถึงผู้เรียนได้มากขึ้น
  • การส่งเสริมผู้เรียนและสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียนที่มีโอกาสทางการศึกษาน้อยกว่าผู้อื่น 
  • การจัดสรรทรัพยากรและเทคโนโลยีการเรียนการสอนให้ครอบคลุม 

Blended learning คือ ระบบการเรียนการสอนซึ่งมีรูปแบบการใช้สื่อที่หลากหลาย สามารถปรับเปลี่ยนสื่อต่าง ๆ ให้เข้ากับบริบทของการเรียนในแต่ละพื้นที่ และปรับให้เป็นไปตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป บุคลากรทางการศึกษาควรติดตามสถานการณ์ทุกด้านและมีความยืดหยุ่นในการใช้สื่อต้องติดตามผลการเรียนของผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอและเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนผู้เรียนที่อาจหลุดจากระบบหรือตามไม่ทัน ในส่วนของผู้เรียนนั้นก็จะต้องมี Interaction ระหว่างกันในแบบที่เรียกว่า ช่วยกันเรียน พร้อมปรับตัวให้ทันเทคโนโลยีอยู่เสมอ ปัจจัยเหล่านี้จะช่วยให้การมิกซ์สื่อการเรียนการสอนขยับเข้าใกล้ความสำเร็จได้เร็วและมากยิ่งขึ้น Starfish Class มีระบบจัดการศึกษารูปแบบใหม่ที่ช่วยพัฒนาทักษะทั้งผู้เรียนและผู้สอน พร้อมที่จะสนับสนุนระบบการศึกษาไทยให้มีคุณภาพ และหากท่านใดต้องการไอเดียใหม่ ๆ ในการเรียนการสอน สามารถเข้าชมได้ที่เว็บไซต์ของ Starfish Class คลิกที่นี่ https://www.starfishclass.com/ 

อ้างอิง:

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
basic
2:00 ชั่วโมง

การสร้างภาพยนตร์สั้น

แนวทางและเครื่องมือในการสร้างภาพยนตร์สั้นอย่างง่ายเพื่อการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวในการสร้างแรงบันดาลใจในการจัดก ...

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
การสร้างภาพยนตร์สั้น
Starfish Future Labz

การสร้างภาพยนตร์สั้น

Starfish Future Labz
4605 ผู้เรียน
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แค่เรามีเทคนิคดีๆ มาเป็นตัวช่วยในการสอน คณิตศาสตร์ของเราก็จะเป็นเรื่องง่าย ไม่น่าเบื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนคณิตศาสตร์ (3R)
Starfish Academy

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

Starfish Academy
2126 ผู้เรียน
เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การบริหารจัดการตนเอง
basic
3:00 ชั่วโมง

เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้

หากคุณเป็นคนชอบวาดรูป ชอบการขีดเขียน หรือการจดบันทึก อยากลองทำ Visual Note แต่ไม่รู้จะสื่อสารออกมาอย่างไรดี คอร์สเ ...

แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์
แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์
เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้
แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์

เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้

แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์

ต้องใช้ 100 เหรียญ

เครืองมือครู
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:30 ชั่วโมง

Google Sites กับการนำมาใช้เพื่อการศึกษาและการประเมินวิทยะฐานะ

Google Sites ช่วยทำเว็บไซต์ได้โดยไม่ต้องรู้วิธีเขียนโค้ด และเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างเว็บไซต์โดยไม่ต้องมีความรู้มากในด้าน ...

Google for Education Partner
Google for Education Partner
Google Sites กับการนำมาใช้เพื่อการศึกษาและการประเมินวิทยะฐานะ
Google for Education Partner

Google Sites กับการนำมาใช้เพื่อการศึกษาและการประเมินวิทยะฐานะ

Google for Education Partner

ต้องใช้ 100 เหรียญ

Related Videos

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
5729 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
สอนคณิตให้เป็นเรื่องสนุกด้วย การสอนแบบ active learning
02:08
Starfish Academy

สอนคณิตให้เป็นเรื่องสนุกด้วย การสอนแบบ active learning

Starfish Academy
14231 views • 8 เดือนที่แล้ว
สอนคณิตให้เป็นเรื่องสนุกด้วย การสอนแบบ active learning
10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO
02:33
Starfish Future Labz

10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO

Starfish Future Labz
47815 views • 2 ปีที่แล้ว
10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO
3 ขั้นตอนอ่านออก เขียนได้ สไตล์ปลาดาว
04:12
Starfish Academy

3 ขั้นตอนอ่านออก เขียนได้ สไตล์ปลาดาว

Starfish Academy
373 views • 2 ปีที่แล้ว
3 ขั้นตอนอ่านออก เขียนได้ สไตล์ปลาดาว