Active Teacher ตอน Starfish Labz แหล่งการเรียนรู้ ช่วยครูพัฒนาตนเอง แบบไม่มีที่สิ้นสุด

Starfish Academy
Starfish Academy 683 views • 6 เดือนที่แล้ว
Active Teacher ตอน Starfish Labz แหล่งการเรียนรู้ ช่วยครูพัฒนาตนเอง แบบไม่มีที่สิ้นสุด

ครูโก (พิทักษ์  ไชยสถาน) สอนวิชา สังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีที่ 4 และปีที่ 6 อยู่โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

ครูโกเล่าให้ฟังว่าโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม เป็นโรงเรียนขนาดกลางตั้งอยู่ในอำเภอเชียงแสน เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โดยมีคุณครู 24 คน และนักเรียนจำนวน 293 คน ส่วนใหญ่ในโรงเรียนเป็นนักเรียนในพื้นที่ และมีนักเรียนชนเผ่าม้งประมาณร้อยละ 10 ดังนั้นผู้ปกครองโดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้างทั่วไป นักเรียนบางส่วนอาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่ไม่ใช่บิดามารดา และยังมีนักเรียนกลุ่มที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยเรียนอยู่ในโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมด้วยเช่นกัน

ครูโกยังได้เล่าให้ผู้เขียนฟังต่อว่า เมื่อนักเรียนส่วนใหญ่จบการศึกษาจากโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาทั้งสายอาชีพและสายสามัญ และยังมีนักเรียนหลายคนที่จบการศึกษายังขาดโอกาสในการศึกษาต่อ ขาดแคลนทุนการศึกษาและแรงสนับสนุนจากผู้ปกครองเลือกที่ออกไปประกอบอาชีพหรือทำงานไปพร้อมกับการเรียนจากบริบทโรงเรียนข้างต้น ทำให้ครูโกต้องเจอกับความท้าทายมากมาย แต่ด้วย “หัวใจ” ที่รักอาชีพของการเป็นครู ก็สามารถทำให้ก้าวข้ามผ่านนั้นมาได้ “ด้วยเรื่องของการที่เด็กในโรงเรียนจะมีปัญหาเรื่องขาดโอกาสในการศึกษาต่อ ขาดแคลนทุนการศึกษา และแรงสนับสนุนจากผู้ปกครอง เพราะต้องประกอบอาชีพหารายได้เลี้ยงครอบครัวและส่งตัวเองเรียน อาจทำให้เด็กๆ ไม่มาโรงเรียน หรือมีพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่เหมาะสม เช่น เป็นเด็กสายแว้น ซึ่งในช่วงแรกๆ นั้น คุณครูบางคนอาจจะไม่เข้าใจในพฤติกรรมของเด็กๆ แต่ด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก จึงมีนโยบายให้คุณครูเยี่ยมบ้านเด็ก100% ทำให้คุณครูทุกคนเห็นภูมิหลังของนักเรียน เข้าใจนักเรียนและสามารถเข้าถึงนักเรียน เพื่อช่วยเหลือในรายบุคคลได้มากยิ่งขึ้น”  

หลังจากที่ได้ฟังครูโกเล่าแล้ว ผู้เขียนมีความรู้สึกชื่นชมคุณครูทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่เห็นความสำคัญของการเยี่ยมบ้าน การที่ได้ไปทำความรู้จักกับครอบครัวของนักเรียนเป็นรายบุคคล ซึ่งเป็นการช่วยเหลือที่ตรงจุด จะได้เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริง เพราะการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและครบองค์ประกอบ ซึ่ง “ครอบครัว” ก็เป็นองค์ประกอบแรกที่สำคัญที่สุด ครูโกเล่าถึงความท้าทายให้ฟังว่า “ความท้าทายของการเป็นครูมีทุกวันครับ เพราะว่าส่วนตัวผมไม่ได้จบวุฒิครูหรือจบทางด้านการศึกษามาโดยตรง ความท้าทายมันจึงเกิดขึ้นทุกวัน เราต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอต้องอ่านให้มาก เรียนรู้ให้เยอะ ฝึกสังเกตเพื่อนครูที่มีวิธีการสอนที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์นำมาปรับใช้และนำมาพัฒนาตัวเอง เพื่อพิสูจน์ว่าความตั้งใจที่มีในการเป็นครูบนเส้นทางของคนที่ได้จบวุฒิครูก็จะทำหน้าที่ให้ดีเช่นกัน”

ในเมื่อโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนฯ ที่ได้รับโอกาสได้มีส่วนร่วมกับ Starfish Education เป็นเหมือนอีกช่องทางหนึ่งในการที่เราจะพัฒนาตนเองในทุกๆ เรื่อง ทั้งเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาในด้านการจัดการเรียนการสอน เพื่อนำมาปรับใช้ในโรงเรียน หรือเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู  ผมรู้สึกชอบเกี่ยวกับภาพอินโฟกราฟิก ที่นำเสนอแล้วเข้าใจง่าย สามารถนำไปปรับใช้ได้ไม่ต้องเอกสารเยอะ Starfish Labz สรุปประเด็นที่สำคัญมาให้เราเรียบร้อย และผมยังมีโอกาสนำสิ่งที่ได้เรียนรู้นี้ไปส่งต่อให้นักเรียนเพราะเด็กรุ่นใหม่ไม่ต้องการอะไรที่ซับซ้อนยุ่งยาก สิ่งที่ได้รับ จึงต้องสื่อสารให้ตรงประเด็นและเข้าใจสถานการณ์จึงเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับนักเรียนและครูในยุคปัจจุบัน

“การที่ผมสนใจ Starfish Labz เพราะว่าสามารถพัฒนาตนเองเรียนรู้สื่อการสอนคลิปวีดีโอหรือบทความสั้นๆ ที่เข้าใจง่าย แหล่งความรู้ที่มีไม่ได้จำกัดเพียงแค่ครูนำมาใช้ประโยชน์ แต่นักเรียนเองก็สามารถได้รับประโยชน์จากการใช้ซ้ำได้เช่นกัน” ซึ่งในช่วงภาคเรียนที่ 1 ครูได้มีการทดลองใช้เครื่องมือของ Starfish นวัตกรรมต่างๆ และได้นำความรู้ที่ได้จากการพัฒนาตนเองมาปรับใช้ในห้องเรียนและมีนักเรียนชั้นม.6 บางส่วนเข้าใช้เครื่องมือ Starfish Portfolio   ในการทดลองทำแฟ้มสะสมผลงานของตัวเองเพื่อเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อ  ในระดับที่สูงขึ้น และในภาคเรียนที่ 2 นี้โรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ประโยชน์จาก Starfish Labz มากขึ้น ทั้งการทำแฟ้มสะสมผลงาน การศึกษาความรู้จากคอร์สเรียนต่างๆ และคุณครูใช้ประโยชน์จาก Starfish class ในการจัดการห้องเรียนและพัฒนาการเรียนการสอนที่มากขึ้น

ผมได้มีโอกาสทดลองเข้าไปเรียนในคอร์สเรียนและใช้เครื่องมือในการอบรมและพัฒนาตัวเองถึงจะไม่ได้บ่อยมากแต่ก็เลือกเอาสิ่งที่จะได้ใช้ประโยชน์จริงๆ นำสิ่งที่ได้มาพัฒนาตัวเอง ตัวอย่างเช่น คอร์สที่ได้เข้าไปเรียนล่าสุด คือ เรื่องจิตวิทยาความเป็นมนุษย์ ทำให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่านักเรียนที่เรากำลังสอนอยู่หน้าห้อง พฤติกรรมที่เขาแสดงออกมันกำลังบ่งบอกถึงความต้องการในเรื่องใดและเราจะมีวิธีการไหนบ้างที่จะสามารถพัฒนาตนเองเลือกหาแนวทางที่เหมาะสมในการเรียนเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของนักเรียนและครูได้ทำหน้าที่อย่างถูกต้อง

ครูโกยังบอกเทคนิคในการเลือกใช้เครื่องมือ Starfish Labz เลือกคอร์สที่เรียน โดยมองจากประสบการณ์ที่เราเคยมี จากปัญหาที่เราอยากจะแก้ หรือสิ่งที่เราต้องการพัฒนาให้มันดีขึ้น เมื่อมีนวัตกรรม Starfish Labz  ที่เราสามารถนำมาปรับใช้ได้เลยก็เป็นเรื่องที่สะดวก และมีคอร์สให้เรียนรู้ที่หลากหลาย เรายังสามารถแนะนำเพื่อนครูให้เข้าไปศึกษาในสิ่งที่ครูต้องการเรียนรู้และนำมาปรับใช้ในห้องเรียนได้ และยังสามารถนำมาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันได้

เมื่อสิ่งที่เราได้จากนวัตกรรมใหม่ๆ มา ทำให้เราประหยัดเวลาและเข้าใจง่าย มันก็ยิ่งทำให้เราอยากที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆ ในเมื่อเราได้ประโยชน์จากนวัตกรรมเทคโนโลยีนั้นนำสิ่งที่ได้รับไปส่งต่อให้กับนักเรียนจะทำให้เรามั่นใจว่า มันจะเกิดประโยชน์กับผู้ที่ได้รับอย่างแท้จริง “อยากชวนเพื่อนครูทุกท่านว่า Starfish Labz เป็น platform ที่มีประโยชน์มากๆ การที่ครูพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ ประโยชน์ที่ได้ไม่ใช่แค่ตัวครูเอง เพราะเมื่อครูนำสิ่งที่ได้รับการพัฒนานั้นไปส่งต่อ มันจะกลายเป็นการพัฒนาที่ไม่มีที่สิ้นสุด” ครูโกกล่าวเชิญชวนทิ้งท้าย

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

Micro Learning เพื่อลดความถดถอยของผู้เรียน
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์

เครื่องมือช่วยครูในการเรียนออนไลน์ในคอร์สนี้ แนะนำเครื่องมือที่น่าสนใจ 3 ตัวช่วย คือ Google Earth, Line Open Chat แ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์
Starfish Academy

Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์

Starfish Academy
Micro Learning เพื่อลดความถดถอยของผู้เรียน
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

Micro Learning - เครื่องมือเพื่อการสร้างสื่อ

เครื่องมือเพื่อการสร้างสื่อ ประกอบไปด้วย แอปพลิเคชัน 4 แอปพลิเคชัน คือ Top Worksheets ,Canva ,Book Creator แล ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning - เครื่องมือเพื่อการสร้างสื่อ
Starfish Academy

Micro Learning - เครื่องมือเพื่อการสร้างสื่อ

Starfish Academy
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)

การตัดสินใจที่ดีและมีประสิทธิภาพนั้น ถ้าหากได้รับการฝึกฝนทักษะการตัดสินใจตั้งแต่วัยรุ่น ก็จะเพิ่มโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในชีวิ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)
Starfish Academy

ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)

Starfish Academy
1217 ผู้เรียน
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
3:30 ชั่วโมง

นวัตกรรม Booklet ทำอย่างไรให้ ว้าว!

วันนี้ Starfish Labz มีเคล็ดลับดีๆ ที่จะช่วยให้ครูผู้สอนได้เทคนิคการออกแบบกิจกรรมใน Booklet ให้มีความน่าสนใจ สร้างสรร ...

นจรส  ศิริขรรแสง (ครูเจ)
นจรส ศิริขรรแสง (ครูเจ)
นวัตกรรม Booklet ทำอย่างไรให้ ว้าว!
นจรส  ศิริขรรแสง (ครูเจ)

นวัตกรรม Booklet ทำอย่างไรให้ ว้าว!

นจรส ศิริขรรแสง (ครูเจ)

ต้องใช้ 100 เหรียญ

Related Videos

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
4976 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
3 ข้อดี Starfish Class Website Version
02:55
Starfish Future Labz

3 ข้อดี Starfish Class Website Version

Starfish Future Labz
205 views • 1 ปีที่แล้ว
3 ข้อดี Starfish Class Website Version
10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO
02:33
Starfish Future Labz

10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO

Starfish Future Labz
29884 views • 1 ปีที่แล้ว
10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO
ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ บนสมาร์ทโฟน
06:40
Starfish Academy

ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ บนสมาร์ทโฟน

Starfish Academy
302 views • 1 ปีที่แล้ว
ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ บนสมาร์ทโฟน