Active Teacher ตอน เก็บผลงานง่ายๆ ด้วย Portfolio

Starfish Academy
Starfish Academy 939 views • 1 ปีที่แล้ว
Active Teacher ตอน เก็บผลงานง่ายๆ ด้วย Portfolio

ครูปราโมทย์ พุ่มเกิด หรือ ครูโป๊ด สอนวิชาภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ที่โรงเรียนเทพมงคลรังษี จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

ครูโป๊ดเล่าให้ฟังถึงบริบทโรงเรียนเทพมงคลรังษีว่าเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีนักเรียนจำนวน 1,795 คน และคุณครู 85 คน เป็นโรงเรียนมัธยมประจำจังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้การบริหารของ ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน ที่มีความคิดที่จะทำให้โรงเรียนเป็นโรงเรียน “ทางเลือก” สำหรับนักเรียนที่มีความหลากหลาย ด้านทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต โดยจัดแผนการจัดการเรียนรู้ได้แก่ แผนการเรียนรู้เน้น วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ภาษาจีน-ภาษาญี่ปุ่น คอมพิวเตอร์ ศิลปะ-ดนตรี-นาฏศิลป์ เตรียมพยาบาล-นายสิบสี่เหล่าทัพ ซึ่งปรับเปลี่ยนไปตามสมัยนิยม 

จากบริบทโรงเรียนข้างต้น ทำให้ครูโป๊ดต้องเจอกับความท้าทายอย่างหลากหลาย เนื่องจากนักเรียนมาจากทั้งในตัวเมืองและต่างถิ่น ทำให้นักเรียนมีความหลากหลาย บางคนพร้อมมาก บางคนพร้อมน้อย หลายๆคนก็ต้องทำงานพิเศษเพื่อหารายได้ และมีอีกหลายปัจจัย ที่ทำให้นักเรียนไม่สามารถมาเรียนได้ตามปกติ บ่อยครั้งที่ครูก็ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียน ณ วันนั้น ๆ 

ซึ่งในมุมมองของผู้เขียนนั้น เห็นว่า การที่ครูสามารถปรับการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียน ณ วันนั้นๆ เป็นความสามารถพิเศษของครูโป๊ด ที่ยอมละทิ้งแผนของตัวเองเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการใส่ใจอย่างเต็มที่

จากที่ครูโป๊ดได้กล่าวถึงเกี่ยวกับการที่นักเรียนไม่สามารถเรียนตามปกติ และครูต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอน จึงทำให้ครูโป๊ด ต้องหาแหล่งเรียนรู้ และเครื่องมือที่จะนำมาช่วยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของตนเอง

เมื่อค้นหาแหล่งเรียนรู้จึงทำให้ครูโป๊ดได้รู้จัก Starfish education ผ่านเพจ Facebook ของ inskru ทำให้รู้จักกับ StarfishLabz จึงได้เข้าไปเรียนรู้และสนใจนำ Portfolio ของทาง Starfish ที่เป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก เพราะคิดว่าในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งการจัดทำ Portfolio เป็นการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่อธิบายถึงความเป็นตัวตน เป็นตัวแทนที่จะเล่าถึงเรื่องต่างๆ ที่ผ่านมาว่าเคยทำอะไรมาบ้าง และประสบความสำเร็จอย่างไร เพื่อใช้ประเมินตนเองและเก็บไว้สำหรับยื่นเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้อีกด้วย

จากการทดลองใช้ Portfolio ก็ทำให้ทราบว่าการใช้งานค่อนข้างง่าย เพียงแค่ป้อนข้อมูลตามที่กำหนด และสามารถแทรก Certificate ที่ได้จากการเรียนรู้ผ่านทาง Starfish Labz คอร์สเรียนออนไลน์ ซึ่งอยากจะเสริมในเรื่องของรูปแบบของ Portfolio อยากให้มีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนรูปแบบซึ่งอาจช่วยให้ Portfolio มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น นวัตกรรม Portfolio เป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่ช่วยให้นักเรียนได้รู้จักตนเอง รู้จักการวางแผนจัดเก็บข้อมูลที่อยากนำเสนอผ่าน portfolio รวมทั้งให้นักเรียนได้เข้าไปเรียนรู้ผ่าน Starfish Labz คอร์สเรียนออนไลน์ และจากที่ครูโป๊ดได้เรียนไป 3 คอร์ส สามารถนำไปใช้ได้จริง เช่น การทำแฟ้มสะสมผลงาน การเรียนรู้ด้วยตนเองในช่วงเวลาไหนก็ได้ และการวัดประเมินนักเรียนที่มีความหลากหลายและให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการประเมินผล

“อยากชวนเพื่อนครูทุกท่านว่า Starfish Labz เป็น platform ที่มีประโยชน์มากๆ เลย ทั้ง 3 ส่วน (Starfish Labz / Starfish Class / Portfolio ) มีส่วนช่วยให้นักเรียนได้เข้าถึงโอกาสในการเรียนรู้เพราะ

1.ความน่าสนใจของเว็บไซต์/แอปพลิเคชั่น

2.การเข้าใช้เวลาไหนก็ได้ ทำได้ทุกที่ที่สะดวกและรวดเร็วตามความต้องการของนักเรียนในยุคนี้

และสุดท้ายนี้อยากจะกล่าวกับเพื่อนๆครูว่า “ในช่วงเวลาที่นักเรียนอาจจะต้องการโอกาสทางการเข้าถึงการเรียนรู้ ในฐานะครูก็ต้องหยิบยื่นโอกาสนั้นให้กับนักเรียน ทั้งโอกาสทางการศึกษา โอกาสทางเวลา และโอกาสในการเลือกเส้นทางของนักเรียนเอง”

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

เครืองมือครู
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

Micro Learning - เครื่องมือเพื่อการสร้างสื่อ

เครื่องมือเพื่อการสร้างสื่อ ประกอบไปด้วย แอปพลิเคชัน 4 แอปพลิเคชัน คือ Top Worksheets ,Canva ,Book Creator แล ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning - เครื่องมือเพื่อการสร้างสื่อ
Starfish Academy

Micro Learning - เครื่องมือเพื่อการสร้างสื่อ

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เครื่องมือช่วยจัดการเรียนรู้ทางไกล

การเลือกครื่องมือช่วยจัดการเรียนรู้ทางไกลมีความสำคัญเพราะเป็นช่องทางที่จะนำความรู้ไปสู่นักเรียน จะมีเครื่องมือไหนบ้างที่เหมาะส ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เครื่องมือช่วยจัดการเรียนรู้ทางไกล
Starfish Academy

Micro Learning เครื่องมือช่วยจัดการเรียนรู้ทางไกล

Starfish Academy
เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
3:00 ชั่วโมง

การใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง Immersive Technology ในห้องเรียน

AR เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่สามารถช่วยให้นักเรียนเข้าใจแนวคิดที่ซับซ้อนได้ง่ายขึ้นและยังช่วยสร้างการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้มาก ...

อาจารย์กุลเชษฐ์ เล็กประยูร
อาจารย์กุลเชษฐ์ เล็กประยูร
การใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง Immersive Technology ในห้องเรียน
อาจารย์กุลเชษฐ์ เล็กประยูร

การใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง Immersive Technology ในห้องเรียน

อาจารย์กุลเชษฐ์ เล็กประยูร

ต้องใช้ 100 เหรียญ

เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
3:00 ชั่วโมง

เทคนิคการสร้าง AR Content อย่างง่ายด้วย MywebAR

ผู้ที่สนใจในการสร้างเนื้อหาดิจิทัล และต้องการใช้ AR เพื่อเพิ่มมิติใหม่กับผลงานของตัวเอง โดยเฉพาะคุณครูอาจารย์ที่ต้องการสร้าง ...

อาจารย์กุลเชษฐ์ เล็กประยูร
อาจารย์กุลเชษฐ์ เล็กประยูร
เทคนิคการสร้าง AR Content อย่างง่ายด้วย MywebAR
อาจารย์กุลเชษฐ์ เล็กประยูร

เทคนิคการสร้าง AR Content อย่างง่ายด้วย MywebAR

อาจารย์กุลเชษฐ์ เล็กประยูร

ต้องใช้ 100 เหรียญ

Related Videos

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
6431 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)
04:50
Starfish Academy

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)

Starfish Academy
9011 views • 10 เดือนที่แล้ว
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)
Starfish Future Labz Celebration
04:16
Starfish Future Labz

Starfish Future Labz Celebration

Starfish Future Labz
99 views • 1 ปีที่แล้ว
Starfish Future Labz Celebration
เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”
03:45
Starfish Academy

เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”

Starfish Academy
5450 views • 10 เดือนที่แล้ว
เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”