โครงการ Starfish Future Labz PLC ครั้งที่ 2 ผู้บริหารยุคใหม่ ใส่ใจพัฒนา

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz 739 views • 11 เดือนที่แล้ว
โครงการ Starfish Future Labz PLC ครั้งที่ 2 ผู้บริหารยุคใหม่ ใส่ใจพัฒนา

เทคโนโลยีกับการศึกษาไทย 

โลกยุคใหม่ เทคโนโลยี มีบทบาทอย่างมากในวงการศึกษา ทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้สามารถชี้แนะและส่งเสริมให้นักเรียน เรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดเวลา เมื่อโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกเรื่อง เพราะเทคโนโลยีมีความเกี่ยวพันกับชีวิตประจำวันอย่างหลีกไม่พ้น ตั้งแต่ตื่นนอน การทำงาน การสื่อสาร การเรียนการสอนของครูกับนักเรียน เป็นต้น และมนุษย์ทุกคนถ้าต้องการเรียนรู้จะต้องเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยมีความก้าวหน้า และต้องเรียนรู้ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้มากและรวดเร็ว จำเป็นจะต้องพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา

ในเรื่องการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนก็เช่นเดียวกัน คุณครูจะต้องมีความรู้จริงในเรื่องที่สอน และต้องมีเทคนิควิธีการให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้จากประสบการณ์จากการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งจัดกิจกรรมเชื่อมโยงความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอก จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ทั้งนี้กระบวนการเรียนการสอนดังกล่าวจะสัมฤทธิ์ผลได้ ถ้าทุกภาคส่วนช่วยกัน หาทางลดปัญหาและอุปสรรคที่ขัดขวางการพัฒนาครู ซึ่งในฐานะผู้บริหารโรงเรียนจะต้องดำเนินการทั้งด้านนโยบายและด้านการพัฒนาตนเองของครูควบคู่กันไป เพื่อทำให้คุณครูเป็นครูยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง 

ซึ่งในการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งคุณครูจะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง คุณครูเปรียบเหมือนนักรบด่านหน้าในการพัฒนา ยกตัวอย่าง เช่น โรงสีข้าว คุณครูเปรียบเป็นเหมือนโรงสีข้าว ข้าวจะสวยหรือจะงามขึ้นอยู่กับโรงสีข้าวที่มีคุณภาพนั่นคือ “ครู” เจ้าของโรงสีก็คือ “ผู้บริหารโรงเรียน หรือผู้อำนวยการ” ดังนั้นข้าวที่สวยงามก็เหมือนกับนักเรียนที่ผลลัพธ์ออกมาสวยงาม มีคุณภาพขึ้นอยู่กับคุณครู

ที่สอนนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้นก่อนที่จะพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพจะต้องสร้างคุณภาพให้กับคุณครูก่อนเพื่อให้ผลิตนักเรียนออกมาได้อย่างมีคุณภาพนั่นเอง

ในปัจจุบันโลกต้องเผชิญกับความไม่แน่นอน และเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดการณ์ล่วงหน้า

ได้บ่อยครั้งขึ้น จนถูกเรียกว่าเป็นยุค VUCA World หรือโลกแห่งความผันผวน โลกของการเปลี่ยนแปลงไม่สิ้นสุด เราไม่อาจรู้ว่าวิทยาการหนึ่งที่เคยทันสมัยมากแต่ในยุคปัจจุบันมีความล้าสมัยอย่างรวดเร็ว ยกตัวอย่าง เช่น อาชีพบางอาชีพในอดีตอาจจะล้าสมัย แต่จะมีอาชีพใหม่เกิดขึ้นในโลกอีกมากมายที่คาดไม่ถึง  

เรื่องที่ท้าทายครูเป็นอย่างมากคือเรื่องของโลกยุคดิจิทัล ที่ปัจจุบันเป็นโลกของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่ ๆ ความรู้ต่าง ๆ หาได้ง่าย เช่น “การเป็นคุณครูยูทูป” ความรู้ต่าง ๆสามารถหาได้ในยูทูป คุณครูจะเอาความรู้เหล่านั้นมาปรับหรือประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างไรให้มีคุณภาพ และเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนมากที่สุดคือกระบวนการที่คุณครูจะต้องคิดและนำมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดกับนักเรียน

เป้าหมายในการส่งเสริมและการพัฒนาโรงเรียนของผู้บริหารโรงเรียน เพราะผู้บริหารเป็นผู้กำหนดทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาโรงเรียน โดยโรงเรียนจะต้องกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาให้ชัดเจน เป็นการนำเสนอเป้าหมายในสิ่งที่สถานศึกษาจะดำเนินการให้ได้มาตรฐานการศึกษา ตามที่ต้องการ ทั้งด้านปัจจัย กระบวนการ ผลผลิต (คุณลักษณะนักเรียน) ความสัมพันธ์กับชุมชน เพื่อให้บรรลุสู่เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้โรงเรียนได้ขับเคลื่อนไปพร้อมกันอย่างอย่างมีคุณภาพ มีการตั้งเป้าหมาย วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของโรงเรียน เพื่อส่งผลในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนนั่นเอง

ในเมื่อมีความรู้อยู่ในอากาศ (ในโลกดิจิทัล) คุณครูและนักเรียนจะต้องมีการร่วมมือการออกแบบหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข เพื่อลดปัญหาการโดดเรียน หรือลดปัญหาความเครียดในการเรียน เพื่อไปสู่เป้าหมายในอาคตของนักเรียนคืออาชีพที่นักเรียนเมื่อเรียนจบไปแล้วได้มีอาชีพที่นักเรียนชอบและฝันว่าจะได้ประกอบอาชีพที่ตัวเองต้องการและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ดังนั้นคุณครูในยุคศตวรรษ 21 จะต้องใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างให้ผู้เรียนเป็นนักคิดและนักพัฒนา ครูจะเป็นผู้สอนอย่างเดียวเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้ จะต้องให้เด็กเรียนรู้ด้วยตนเองด้วย โดยที่ครูออกแบบการเรียนรู้ เป็นผู้แนะนำ และอำนวยความสะดวก ในการเรียนรู้ให้กับเด็ก ทั้งนี้เพื่อให้เด็กสามารถสร้างสรรค์และพัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเอง ถึงเวลาแล้วที่ผู้บริหารและคุณครูจะต้องสร้างให้เกิดขึ้นกับการศึกษาไทย เป็นในการพัฒนานักเรียนในโลกยุคไร้พรมแดนได้อย่างมีคุณภาพกลายเป็นพลเมืองที่สามารถใช้ชีวิตอยู่ในโลกของการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุข และมีคุณภาพนั่นเอง 

จะเห็นได้ว่าผู้บริหารมีบทบาทและหน้าที่สําคัญในการกําหนดทิศทาง ของสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ ให้งานบรรลุเป้าหมายตามที่กําหนดไว้และการที่ผู้บริหารจะสามารถ พัฒนางานในสถานศึกษา

ให้มีประสิทธิภาพได้นั้น จําเป็นต้องอาศัยปัจจัยอันจะนําพาสถานศึกษา ให้บรรลุเป้าหมาย ในการจัดการเรียนรู้ในการพัฒนานักเรียนและโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ สามารถรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ www.StarfishLabz.com

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

Micro Learning เพื่อลดความถดถอยของผู้เรียน
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์

เครื่องมือช่วยครูในการเรียนออนไลน์ในคอร์สนี้ แนะนำเครื่องมือที่น่าสนใจ 3 ตัวช่วย คือ Google Earth, Line Open Chat แ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์
Starfish Academy

Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์

Starfish Academy
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

การเรียนรู้ในห้องเรียนสำหรับนักสร้างสรรค์และการประเมินผู้เรียนด้วยแฟ้มสะสมงาน

หลักสูตรสำหรับครูที่ต้องการพัฒนาความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ผ่านกิจกรรมพื้นที่สำหรับนักสร้างสรรค์ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การเรียนรู้ในห้องเรียนสำหรับนักสร้างสรรค์และการประเมินผู้เรียนด้วยแฟ้มสะสมงาน
Starfish Academy

การเรียนรู้ในห้องเรียนสำหรับนักสร้างสรรค์และการประเมินผู้เรียนด้วยแฟ้มสะสมงาน

Starfish Academy
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:30 ชั่วโมง

ตื่นตา ตื่นใจ กับการเรียนรู้โลกทั้งใบด้วย Google Earth

อยากสร้างสื่อการสอนสุดว้าว! อยากเปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้เด็กๆในห้องเรียนมาลองใช้ Google Earth เครื่องมือการสอนแบบบู ...

Google for Education Partner
Google for Education Partner
ตื่นตา ตื่นใจ กับการเรียนรู้โลกทั้งใบด้วย Google Earth
Google for Education Partner

ตื่นตา ตื่นใจ กับการเรียนรู้โลกทั้งใบด้วย Google Earth

Google for Education Partner

ต้องใช้ 80 เหรียญ

Micro Learning เพื่อลดความถดถอยของผู้เรียน
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

คุณภาพของผู้เรียนนอกจากจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในตัวผู้เรียนเอง แล้วกระบวนการเรียนการสอนที่ครู จัดให้เป็นสิ่งสำคัญต่อผลสัม ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1
Starfish Academy

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

Starfish Academy

Related Videos

3 ข้อดี Starfish Class Website Version
02:55
Starfish Future Labz

3 ข้อดี Starfish Class Website Version

Starfish Future Labz
232 views • 1 ปีที่แล้ว
3 ข้อดี Starfish Class Website Version
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
5422 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)
04:50
Starfish Academy

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)

Starfish Academy
7154 views • 1 ปีที่แล้ว
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)
ประสานความร่วมมือ ก้าวไปสู่ความสมบูรณ์แบบและมีคุณภาพ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
01:41
Starfish Labz

ประสานความร่วมมือ ก้าวไปสู่ความสมบูรณ์แบบและมีคุณภาพ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

Starfish Labz
4 views • 2 วันที่แล้ว
ประสานความร่วมมือ ก้าวไปสู่ความสมบูรณ์แบบและมีคุณภาพ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน