โครงการ Starfish Future Labz PLC ครั้งที่ 2 ผู้บริหารยุคใหม่ ใส่ใจพัฒนา

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz 1001 views • 1 ปีที่แล้ว
โครงการ Starfish Future Labz PLC ครั้งที่ 2 ผู้บริหารยุคใหม่ ใส่ใจพัฒนา

เทคโนโลยีกับการศึกษาไทย 

โลกยุคใหม่ เทคโนโลยี มีบทบาทอย่างมากในวงการศึกษา ทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้สามารถชี้แนะและส่งเสริมให้นักเรียน เรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดเวลา เมื่อโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกเรื่อง เพราะเทคโนโลยีมีความเกี่ยวพันกับชีวิตประจำวันอย่างหลีกไม่พ้น ตั้งแต่ตื่นนอน การทำงาน การสื่อสาร การเรียนการสอนของครูกับนักเรียน เป็นต้น และมนุษย์ทุกคนถ้าต้องการเรียนรู้จะต้องเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยมีความก้าวหน้า และต้องเรียนรู้ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้มากและรวดเร็ว จำเป็นจะต้องพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา

ในเรื่องการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนก็เช่นเดียวกัน คุณครูจะต้องมีความรู้จริงในเรื่องที่สอน และต้องมีเทคนิควิธีการให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้จากประสบการณ์จากการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งจัดกิจกรรมเชื่อมโยงความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอก จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ทั้งนี้กระบวนการเรียนการสอนดังกล่าวจะสัมฤทธิ์ผลได้ ถ้าทุกภาคส่วนช่วยกัน หาทางลดปัญหาและอุปสรรคที่ขัดขวางการพัฒนาครู ซึ่งในฐานะผู้บริหารโรงเรียนจะต้องดำเนินการทั้งด้านนโยบายและด้านการพัฒนาตนเองของครูควบคู่กันไป เพื่อทำให้คุณครูเป็นครูยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง 

ซึ่งในการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งคุณครูจะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง คุณครูเปรียบเหมือนนักรบด่านหน้าในการพัฒนา ยกตัวอย่าง เช่น โรงสีข้าว คุณครูเปรียบเป็นเหมือนโรงสีข้าว ข้าวจะสวยหรือจะงามขึ้นอยู่กับโรงสีข้าวที่มีคุณภาพนั่นคือ “ครู” เจ้าของโรงสีก็คือ “ผู้บริหารโรงเรียน หรือผู้อำนวยการ” ดังนั้นข้าวที่สวยงามก็เหมือนกับนักเรียนที่ผลลัพธ์ออกมาสวยงาม มีคุณภาพขึ้นอยู่กับคุณครู

ที่สอนนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้นก่อนที่จะพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพจะต้องสร้างคุณภาพให้กับคุณครูก่อนเพื่อให้ผลิตนักเรียนออกมาได้อย่างมีคุณภาพนั่นเอง

ในปัจจุบันโลกต้องเผชิญกับความไม่แน่นอน และเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดการณ์ล่วงหน้า

ได้บ่อยครั้งขึ้น จนถูกเรียกว่าเป็นยุค VUCA World หรือโลกแห่งความผันผวน โลกของการเปลี่ยนแปลงไม่สิ้นสุด เราไม่อาจรู้ว่าวิทยาการหนึ่งที่เคยทันสมัยมากแต่ในยุคปัจจุบันมีความล้าสมัยอย่างรวดเร็ว ยกตัวอย่าง เช่น อาชีพบางอาชีพในอดีตอาจจะล้าสมัย แต่จะมีอาชีพใหม่เกิดขึ้นในโลกอีกมากมายที่คาดไม่ถึง  

เรื่องที่ท้าทายครูเป็นอย่างมากคือเรื่องของโลกยุคดิจิทัล ที่ปัจจุบันเป็นโลกของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่ ๆ ความรู้ต่าง ๆ หาได้ง่าย เช่น “การเป็นคุณครูยูทูป” ความรู้ต่าง ๆสามารถหาได้ในยูทูป คุณครูจะเอาความรู้เหล่านั้นมาปรับหรือประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างไรให้มีคุณภาพ และเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนมากที่สุดคือกระบวนการที่คุณครูจะต้องคิดและนำมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดกับนักเรียน

เป้าหมายในการส่งเสริมและการพัฒนาโรงเรียนของผู้บริหารโรงเรียน เพราะผู้บริหารเป็นผู้กำหนดทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาโรงเรียน โดยโรงเรียนจะต้องกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาให้ชัดเจน เป็นการนำเสนอเป้าหมายในสิ่งที่สถานศึกษาจะดำเนินการให้ได้มาตรฐานการศึกษา ตามที่ต้องการ ทั้งด้านปัจจัย กระบวนการ ผลผลิต (คุณลักษณะนักเรียน) ความสัมพันธ์กับชุมชน เพื่อให้บรรลุสู่เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้โรงเรียนได้ขับเคลื่อนไปพร้อมกันอย่างอย่างมีคุณภาพ มีการตั้งเป้าหมาย วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของโรงเรียน เพื่อส่งผลในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนนั่นเอง

ในเมื่อมีความรู้อยู่ในอากาศ (ในโลกดิจิทัล) คุณครูและนักเรียนจะต้องมีการร่วมมือการออกแบบหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข เพื่อลดปัญหาการโดดเรียน หรือลดปัญหาความเครียดในการเรียน เพื่อไปสู่เป้าหมายในอาคตของนักเรียนคืออาชีพที่นักเรียนเมื่อเรียนจบไปแล้วได้มีอาชีพที่นักเรียนชอบและฝันว่าจะได้ประกอบอาชีพที่ตัวเองต้องการและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ดังนั้นคุณครูในยุคศตวรรษ 21 จะต้องใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างให้ผู้เรียนเป็นนักคิดและนักพัฒนา ครูจะเป็นผู้สอนอย่างเดียวเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้ จะต้องให้เด็กเรียนรู้ด้วยตนเองด้วย โดยที่ครูออกแบบการเรียนรู้ เป็นผู้แนะนำ และอำนวยความสะดวก ในการเรียนรู้ให้กับเด็ก ทั้งนี้เพื่อให้เด็กสามารถสร้างสรรค์และพัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเอง ถึงเวลาแล้วที่ผู้บริหารและคุณครูจะต้องสร้างให้เกิดขึ้นกับการศึกษาไทย เป็นในการพัฒนานักเรียนในโลกยุคไร้พรมแดนได้อย่างมีคุณภาพกลายเป็นพลเมืองที่สามารถใช้ชีวิตอยู่ในโลกของการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุข และมีคุณภาพนั่นเอง 

จะเห็นได้ว่าผู้บริหารมีบทบาทและหน้าที่สําคัญในการกําหนดทิศทาง ของสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ ให้งานบรรลุเป้าหมายตามที่กําหนดไว้และการที่ผู้บริหารจะสามารถ พัฒนางานในสถานศึกษา

ให้มีประสิทธิภาพได้นั้น จําเป็นต้องอาศัยปัจจัยอันจะนําพาสถานศึกษา ให้บรรลุเป้าหมาย ในการจัดการเรียนรู้ในการพัฒนานักเรียนและโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ สามารถรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ www.StarfishLabz.com

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

การทำ Micro learning บทเรียนแบบกระชับ ฉบับเข้าใจง่าย

เรียนรู้ไอเดียการสร้างบทเรียนแบบ ไมโครเลิร์นนิง (Micro-learning) เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาการเรียนรู้ที่เยอะและยาก ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การทำ Micro learning บทเรียนแบบกระชับ ฉบับเข้าใจง่าย
Starfish Academy

การทำ Micro learning บทเรียนแบบกระชับ ฉบับเข้าใจง่าย

Starfish Academy
เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:30 ชั่วโมง

เรียนรู้ศิลปะดิจิทัล Google Art & Culture Metaverse

Google Arts & Culture แพลตฟอร์มออนไลน์ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้าถึงผลงานศิลปะและวัฒนธรรมจากพิพิธภัณฑ์และสถา ...

Google for Education Partner
Google for Education Partner
เรียนรู้ศิลปะดิจิทัล Google Art & Culture Metaverse
Google for Education Partner

เรียนรู้ศิลปะดิจิทัล Google Art & Culture Metaverse

Google for Education Partner

ต้องใช้ 100 เหรียญ

เครืองมือครู
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

การเรียนรู้ในห้องเรียนสำหรับนักสร้างสรรค์และการประเมินผู้เรียนด้วยแฟ้มสะสมงาน

หลักสูตรสำหรับครูที่ต้องการพัฒนาความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ผ่านกิจกรรมพื้นที่สำหรับนักสร้างสรรค์ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การเรียนรู้ในห้องเรียนสำหรับนักสร้างสรรค์และการประเมินผู้เรียนด้วยแฟ้มสะสมงาน
Starfish Academy

การเรียนรู้ในห้องเรียนสำหรับนักสร้างสรรค์และการประเมินผู้เรียนด้วยแฟ้มสะสมงาน

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา ด้านความสัมพันธ์ การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

การออกแบบกล่องเพื่อการเรียนรู้ (Learning Box)

เนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ และเด็กจำเป็นต้องเรียนที่บ้าน Learning box ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การออกแบบกล่องเพื่อการเรียนรู้ (Learning Box)
Starfish Academy

การออกแบบกล่องเพื่อการเรียนรู้ (Learning Box)

Starfish Academy

Related Videos

3 ข้อดี Starfish Class Website Version
02:55
Starfish Future Labz

3 ข้อดี Starfish Class Website Version

Starfish Future Labz
334 views • 2 ปีที่แล้ว
3 ข้อดี Starfish Class Website Version
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
6975 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)
04:50
Starfish Academy

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)

Starfish Academy
9512 views • 1 ปีที่แล้ว
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)
เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”
03:45
Starfish Academy

เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”

Starfish Academy
6107 views • 1 ปีที่แล้ว
เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”