Friends International Thailand "นโยบายคุ้มครองเด็กที่มีความสำคัญ"

Friends International Thailand : องค์การเฟรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย โครงการเครือข่ายคุ้มครองเด็ก ประเทศไทย คุณปรารถนา สุวรรณเปี่ยม ได้พูดถึงนโยบายคุ้มครองเด็กที่มีความสำคัญ เพื่อป้องกันการล่วงละเมิดเด็กในทุกรูปแบบ

วิดีโอใกล้เคียง

คลิปแรงบันดาลใจช่วยให้เห็นระดับมาตรฐานวิทยฐานะของครูได้
01:14:35

คลิปแรงบันดาลใจช่วยให้เห็นระดับมาตรฐานวิทยฐานะของครูได้

64 views • 5 วันที่แล้ว
คลิปแรงบันดาลใจช่วยให้เห็นระดับมาตรฐานวิทยฐานะของครูได้
เคล็ดลับ วPA จากครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง
01:20:51

เคล็ดลับ วPA จากครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง

181 views • 12 วันที่แล้ว
เคล็ดลับ วPA จากครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง
นำเสนอผลลัพธ์ของผู้เรียนอย่างไรให้ตอบโจทย์ วPA ด้านที่ 2
01:11:30

นำเสนอผลลัพธ์ของผู้เรียนอย่างไรให้ตอบโจทย์ วPA ด้านที่ 2

76 views • 19 วันที่แล้ว
นำเสนอผลลัพธ์ของผู้เรียนอย่างไรให้ตอบโจทย์ วPA ด้านที่ 2
กลยุทธ์ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง
01:24:29

กลยุทธ์ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง

69 views • 19 วันที่แล้ว
กลยุทธ์ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน