Friends International Thailand "นโยบายคุ้มครองเด็กที่มีความสำคัญ"

Friends International Thailand : องค์การเฟรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย โครงการเครือข่ายคุ้มครองเด็ก ประเทศไทย คุณปรารถนา สุวรรณเปี่ยม ได้พูดถึงนโยบายคุ้มครองเด็กที่มีความสำคัญ เพื่อป้องกันการล่วงละเมิดเด็กในทุกรูปแบบ

วิดีโอใกล้เคียง

ออนไลน์ ไม่อ่อนใจ พ่อแม่ลูกต้องเรียนรู้ไปด้วยกัน
23:01
Starfish Academy

ออนไลน์ ไม่อ่อนใจ พ่อแม่ลูกต้องเรียนรู้ไปด้วยกัน

Starfish Academy
15 views • 6 วันที่แล้ว
ออนไลน์ ไม่อ่อนใจ พ่อแม่ลูกต้องเรียนรู้ไปด้วยกัน
.
23:01

.

19 views • 8 วันที่แล้ว
.
นวัตกรรม Steam Game Store
05:37
Starfish Academy

นวัตกรรม Steam Game Store

Starfish Academy
13 views • 13 วันที่แล้ว
นวัตกรรม Steam Game Store
การเรียนแบบบูรณาการด้วยนวัตกรรม Matterport
04:49
Starfish Academy

การเรียนแบบบูรณาการด้วยนวัตกรรม Matterport

Starfish Academy
14 views • 28 วันที่แล้ว
การเรียนแบบบูรณาการด้วยนวัตกรรม Matterport

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน