Friends International Thailand "นโยบายคุ้มครองเด็กที่มีความสำคัญ"

Starfish Academy
โดย : Starfish Academy
364 views • 2 ปีที่แล้ว

Friends International Thailand : องค์การเฟรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย โครงการเครือข่ายคุ้มครองเด็ก ประเทศไทย คุณปรารถนา สุวรรณเปี่ยม ได้พูดถึงนโยบายคุ้มครองเด็กที่มีความสำคัญ เพื่อป้องกันการล่วงละเมิดเด็กในทุกรูปแบบ

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน