ทำไม?ถึงต้องตื่นตัวกับภาวะโลกร้อน

การเรียนรู้เรื่องภาวะโลกร้อนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ความเป็นมาของภาวะโลกร้อน สาเหตุภาวะโลกร้อน ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนและวิธีการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน

เรียนรู้เรื่อง ภาวะโลกร้อนคืออะไร ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

ภาวะโลกร้อน เกิดจากอุณหภูมิของอากาศบนโลกสูงขึ้นเป็นเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินชีวิตของมนุษย์ที่ทำให้เกิดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ภาวะโลกร้อนสร้างผลกระทบและความเสียหายไปทั่วทุกมุมโลกอยู่ในขณะนี้ ดังนั้นเราควรจะอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยชะลอภาวะโลกร้อน อีกวิธีหนึ่งที่จำเป็นมากคือ ต้องร่วมมือกัน โดยการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด การปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้น การลดปริมาณขยะ การประหยัดพลังงานไฟฟ้า การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก เป็นต้น

Learning Outcomes

ภาวะโลกร้อนคืออะไร

สาเหตุภาวะโลกร้อน

ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน

วิธีการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน

Tags

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

03.06.21

Level

Basic


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

ภาวะโลกร้อนคืออะไร

ภาวะโลกร้อนคืออะไร

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
ภาวะโลกร้อนคืออะไร
สาเหตุภาวะโลกร้อน

สาเหตุภาวะโลกร้อน

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
สาเหตุภาวะโลกร้อน
ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน

ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน
วิธีการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน

วิธีการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน