Everyone Can Code - ใคร ๆ ก็เขียนโค้ดได้ผ่านชมรม Swift Coding Club ครั้งที่ 2

การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการโค้ดดิ้ง ในหัวข้อ "ใคร ๆ ก็เขียนโค้ดได้ผ่านชมรม Swift Coding Club ครั้งที่ 2"
โดย ผศ.ชฎารัตน์ พิพัฒนนันท์ (APLP)

เนื้อหาที่น่าสนใจ ประกอบด้วย
- เรียนรู้เรื่องตัวแปร และชนิดของตัวแปรใน Swift Playground และชีวิตประจำวัน
- เรียนรู้วิธีเขียนโค้ดจากหนังสือ เรียนรู้วิธีเขียนโค้ด 2
- ลงมือทำไขปริศนาจากภารกิจใน Swift Playground
- ตัวอย่างบทเรียนที่สามารถนำความรู้ไปใช้ในการเรียนการสอน

การฝึกอบรมแบบออนไลน์โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาซึ่งได้รับการรับรองจากบริษัท Apple เพื่อพัฒนาสมรรถนะและเตรียมความพร้อมของครูในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างสื่อการเรียนรู้และสามารถจัดการเรียนรู้ทางไกลได้ทั้งแบบออนไลน์ และแบบเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยเน้นการบูรณาการองค์ความรู้ด้านศาสตร์การสอน (Pedagogical knowledge) และความรู้ด้านเทคโนโลยี (Technological knowledge) เพื่อให้ครูสามารถนำทักษะไปบูรณาการกับสาระวิชา (Content knowledge) ของตนเองให้เกิดเป็นการผสานความรู้ทั้งด้านการสอนและการใช้เทคโนโลยีได้อย่างลงตัว (TPACK)

ดาวนโหลดเอกสารประกอบการทำกิจกรรมที่ bit.ly/2VuPpjm

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

คอร์สใกล้เคียง

4 เครื่องมือง่ายๆ สไตล์บ้านปลาดาว

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Basic
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

4 นวัตกรรมของบ้านปลาดาวช่วยพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียน เกิดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อเป็นผู้สร้างนวัตกรรมในอนาคต

เทคโนโลยี แอพพลิเคชัน บูรณาการ
4 เครื่องมือง่ายๆ สไตล์บ้านปลาดาว

4 เครื่องมือง่ายๆ สไตล์บ้านปลาดาว

Starfish Academy
Starfish Academy
7 ผู้เรียน

แนะนำ 3 เครื่องมือเก็บผลงานนักเรียนแบบดิจิทัล

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Basic
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

เรียนรู้เครื่องมือสำหรับการจัดเก็บผลงานนักเรียนในรูปแบบดิจิทัล ที่ใช้งานง่าย สะดวก เข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา

เทคโนโลยี แอพพลิเคชัน บูรณาการ
แนะนำ 3 เครื่องมือเก็บผลงานนักเรียนแบบดิจิทัล

แนะนำ 3 เครื่องมือเก็บผลงานนักเรียนแบบดิจิทัล

Starfish Academy
Starfish Academy
186 ผู้เรียน

บทความใกล้เคียง

Starfish Talk คุยสบายๆ สไตล์สตาร์ฟิช :  Edu talk Edu Tech

Starfish Talk คุยสบายๆ สไตล์สตาร์ฟิช : Edu talk Edu Tech

Starfish Academy
Starfish Academy

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หลายๆ องค์กรได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานมาเป็นแบบ Work Form Home หรือการทำงานที่บ้าน นอกจากองค์กรแล้ว ก็ยัง มีคุณครูหลายๆ ท่านที่ยังต้องทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่โรงเรียนจะเปิดทำการเรียนการส ...

590 views 21.05.21
Starfish Talk คุยสบายๆ สไตล์สตาร์ฟิช : Edu talk Edu Tech
AR กับการศึกษายุคใหม่

AR กับการศึกษายุคใหม่

Starfish Academy
Starfish Academy

เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในการใช้ชีวิตประจำวันของมนุษย์ เป็นตัวแปรที่ช่วยให้ก้าวเข้าสู่โลกอีกใบ โลกที่ดึงพื้นที่ที่อยู่สุดขอบฟ้ามาอยู่ตรงหน้าได้ในชั่วพริบตา AR จึงเป็นเทคโนโลยีที่แห่งโลกจินตนาการที่จะนำพาโลกแห่งความเป็นจริง และความเสมือนจริงเข้าด้วยกัน และนอกจ ...

1353 views 26.01.21
AR กับการศึกษายุคใหม่
CS Unplugged เรียน Coding โดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์

CS Unplugged เรียน Coding โดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์

ผศ.ชฎารัตน์ พิพัฒนนันท์
ผศ.ชฎารัตน์ พิพัฒนนันท์

Computer Science Unplugged หรือ CS Unplugged เป็นแนวคิดการเรียนการสอนเพื่อสร้างความเข้าใจในหลักการพื้นฐานของวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ แต่เป็นการใช้กิจกรรม การเล่นสนุก บัตรคำ ปริศนา เกม กระดาน ดินส ...

9955 views 17.08.20
CS Unplugged เรียน Coding โดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์