Ariyasacca Based Learning (ABL)

กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning โดยอาศัยเทคนิคการจัดการเรียนแบบอริยสัจ Based learning เน้นให้ผู้เรียนเป็นเจ้าของการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

เรียนรู้เรื่อง ABL บูรณาการ Active learning ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

การเรียนรู้แบบใฝ่รู้ “บูรณาการไตรสิกขา” โดยใช้เทคนิคและกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ ABL เน้นให้ผู้เรียนเป็นเจ้าของการเรียนรู้ และเป็นผู้สร้างนวัตกรรม ซึ่งต้องเปลี่ยนจากผู้สอนเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (โค๊ช) และใช้เทคนิคต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง

Learning Outcomes

ABL คืออะไร ?

กระบวนการ การสอนแบบ ABL

เทคนิคการสอนแบบ ABL

หลักการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ OLE

Tags

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

03.06.21

Level

Basic


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

ABL บูรณาการ Active learning

ABL บูรณาการ Active learning

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
ABL บูรณาการ Active learning
กระบวนการ การสอนแบบ ABL

กระบวนการ การสอนแบบ ABL

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
กระบวนการ การสอนแบบ ABL
เทคนิคการสอนแบบ ABL

เทคนิคการสอนแบบ ABL

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
เทคนิคการสอนแบบ ABL
หลักการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้

หลักการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้