"ตรีนุช" ยืนยัน ต.ค.นี้ เปิดให้ยื่นขอมีวิทยฐานะตามเกณฑ์ PA

1 ปีที่แล้ว
618 views
โดย Starfish Labz
"ตรีนุช" ยืนยัน ต.ค.นี้ เปิดให้ยื่นขอมีวิทยฐานะตามเกณฑ์ PA

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, แว่นกันแดด และ ข้อความพูดว่า "'ตรีนุช' นุช' ยืนยัน ต.ค. ต.ค.นี้ เปิดให้ยื่นขอมีวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ PA มอบ สพฐ. และ ก.ค.ศ. ตั้ง PA Support Team ช่วยเหลือสนับสนุน เพื่อนครูอย่างต่อเนื่อง ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาริการ 14 ก.ย. 65 วงศึกษาธิการ f ตรีนุช เทียนทอง Treenuch Thienthong ตรีนุช เทียนทอง"

รมว.ศธ. กล่าวอีกว่า ประเด็นที่อยากสื่อสาร เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน คือ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ใหม่) หรือ เกณฑ์ PA ขอให้เข้าใจตรงกันว่าเราจะดำเนินการต่อไปตามแนวทางที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ. ) กำหนดไว้ ซึ่งตั้งแต่เดือน ต.ค.นี้ เป็นต้นไปทุกสถานศึกษาจะสามารถเข้าใช้งานระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล หรือ DPA ได้ ทั้งนี้ต้องยอมรับว่าเกณฑ์ PA ถือเป็นเรื่องใหม่ ซึ่งอาจจะทำให้ครูเกิดความสับสน ดังนั้นตนจึงให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ไปพูดคุยกันว่าที่ผ่านมามีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการเรื่องนี้อย่างไรบ้าง เพื่อคลายข้อสงสัยและความสับสนให้กับครู โดยเบื้องต้นจะให้ สพท.เป็นจุดเชื่อมโยงที่สำคัญในการขยายผลสร้างความเข้าใจในการใช้งานระบบ DPA ให้แก่สถานศึกษาในสังกัด และเราจะเปิดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณสมบัติยื่นคำขอมีและเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ PA ได้ตั้งแต่เดือน ต.ค.นี้เป็นต้นไป อย่างไรก็ตามหลังจากนี้หากจะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับเกณฑ์ PA หลังจากนี้จะต้องให้คณะกรรมการ ก.ค.ศ. ได้พิจารณาออกเป็นมติ และให้มีหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการต่อไป

“การที่ยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน สับสนเรื่องเกณฑ์ PA ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติของช่วงเริ่มต้น ต้องใช้เวลาในการปรับเปลี่ยนทั้งระบบ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยสัปดาห์ที่ผ่านมา ตนได้มอบหมายให้ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ. ) และเลขาธิการ ก.ค.ศ. หารือร่วมกัน เพื่อสร้างทีมงานมาทำหน้าที่เป็นผู้แนะนำและเป็นพี่เลี้ยงให้แก่ครูในเขตพื้นที่ โดยใช้ชื่อทีมงานนี้ว่า “PA Support Team” ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ และเพื่อนครูบางส่วน จำนวนเขตพื้นที่ฯละ 8–15 คน รวมประมาณ 2,500 คน โดยทีมงานนี้จะให้ความช่วยเหลือสนับสนุนเพื่อนครูอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ขอให้ผอ.สพท.ทุกเขตกำกับ ดูแล การดำเนินการขับเคลื่อนเรื่องเกณฑ์ PA ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของ ศธ.” น.ส.ตรีนุช กล่าว

รมว.ศธ. กล่าวต่อไปว่า สำหรับปีงบประมาณ 2566 ภารกิจด้านการศึกษาที่ได้กำหนดเป็นนโยบายไว้ยังต้องพัฒนาก้าวไปข้างหน้า อย่างไม่หยุดนิ่ง นอกจากนี้ ศธ.ยังกำหนดให้ทุกหน่วยงานในสังกัดนำ Soft Power ซึ่งเป็นทรัพย์สมบัติเป็นภูมิปัญญาของคนไทย มาเป็นประเด็นสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนด้วย โดยขอให้ สพฐ. ดำเนินการให้ครบวงจร ตั้งแต่ร่วมกับผู้รู้จัดทำหลักสูตร สร้างความร่วมมือกับปราชญ์ชุมชน ใช้ประโยชน์จากบริบทพื้นที่ต่อยอดการเรียนรู้ ตลอดจน จัดเวทีให้นักเรียนได้มีโอกาสนำเสนอความรู้ความสามารถ แสดงถึงพลังของวัฒนธรรมไทย.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม :

Share:
|