"ก.ค.ศ." ออกหนังสือ ย้ำชัด ประเมิน ว9 PA ไม่เน้นการประเมินจากเอกสาร ไม่เพิ่มภาระครู

4 เดือนที่แล้ว
441 views
โดย Starfish Labz
"ก.ค.ศ." ออกหนังสือ ย้ำชัด ประเมิน ว9 PA ไม่เน้นการประเมินจากเอกสาร ไม่เพิ่มภาระครู

ด้วยสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้รับทราบข้อมูลว่า ขณะนี้มีสถานศึกษาและหน่วยงานการศึกษาหลายแห่งยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการโดยให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดทำหลักฐานหรือแฟัมเอกสารหลักฐานขึ้นใหม่เพื่อประกอบการประเมินในแต่ละตัวชี้วัด ซึ่งเป็นการสร้างภาระและทำให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่มีเวลาจัดกิจกรรมการเรียนรู้หรือกิจกรรมสำคัญตามแผนพัฒนาต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่ การดำเนินการตังกล่าวไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด และไม่เป็นไปตามคู่มือการดำเนินการฯตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด จึงขอชักซ้อมแนวปฏิบัติในการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางานว่าในการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน ให้ผู้ประเมินพิจารณาผลการปฏิบัติงานจากการปฏิบัติงานจริงที่ได้ปฏิบัติตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานตำแหน่ง

ก.ค.ศ.จึงมีหนังสือ ซักซ้อมแนวปฏิบัติในการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน ย้ำ! การประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน ให้ผู้ประเมินพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานจริงที่ได้ปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึงบริบทของแต่ละสถานศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษา และผลลัพธ์ที่เกิดจากการพัฒนางานตามข้อตกลงเป็นสำคัญ ไม่เน้นการประเมินจากเอกสาร โดยให้ตรวจสอบข้อมูลจากผู้เรียนหรือผู้รับผลจากการปฏิบัติ และพิจารณาจากหลักฐานในห้องเรียนหรือที่ใช้ในการปฏิบัติงานอยู่แล้ว

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : bit.ly/3x7OusV