5 มติสำคัญผลการประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ 2/2567 ไฟเขียว! ปรับเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะครู มีผล 1 ตุลาคม 2567

1 เดือนที่แล้ว
418 views
โดย Starfish Labz
5 มติสำคัญผลการประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ 2/2567 ไฟเขียว! ปรับเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะครู มีผล 1 ตุลาคม 2567

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 2/2567 วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมี พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม และมี รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นเลขานุการการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและมีมติที่สำคัญ ดังนี้

1. เห็นชอบ การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ว 9/2564 ดังนี้

1. เพื่อรองรับการกำหนดห้องเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพิ่ม

1.1 เพิ่มห้องเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในแบบประเมิน และในระบบ DPA

1.2 เพิ่มเติมนิยาม คำว่า “แผนการจัดการเรียนรู้” ให้หมายความรวมถึง แผนการจัดกิจกรรมสำหรับผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้วย ในหลักเกณฑ์และวิธีการฯ หมวด 1

1.3 ปรับชื่อตัวชี้วัดและรายการประเมิน

2. เพื่อรองรับการประเมินสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน

2.1 กำหนดให้มีการรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเพิ่ม

2.2 เพิ่มช่องทางการแนบเอกสารหลักฐาน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ผลการพัฒนาลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตร ฯลฯ ในระบบ DPA

3. เพื่อรองรับการเพิ่มช่องทางการแนบหลักฐานการได้รับรางวัลหรือได้รับการรับรองจากองค์กรของรัฐหรือเอกชน

3.1 เพิ่มข้อความ “กรณีที่ผู้ขอเคยได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 4 ปีอาจแนบหลักฐานการได้รับรางวัลดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาได้จำนวนไม่เกิน 1 ไฟล์ ในหลักเกณฑ์และวิธีการฯ”

3.2 เพิ่มช่องทางการแนบเอกสารหลักฐานการได้รับรางวัลหรือได้รับการรับรองจากองค์กรของรัฐหรือเอกชน ในระบบ DPA

4. เพื่อให้มีความคล่องตัวและความชัดเจนในการประเมิน

4.1 แก้ไของค์ประกอบคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ข้อ 3.2 จากข้อความว่า “ครูผู้สอนจากสถานศึกษาอื่นที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าครูชำนาญการพิเศษ” เป็น “ครูผู้สอนในสถานศึกษาหรือจากสถานศึกษาอื่นที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าครูชำนาญการพิเศษ” ทั้งนี้ ต้องไม่ต่ำกว่าวิทยฐานะของผู้ขอรับการประเมินและเพิ่มข้อความ “ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการประเมินที่เป็นกรรมการนอกสถานศึกษา อย่างน้อยจำนวน 1 คน”

4.2 เพิ่มข้อความ “โดยมีรูปแบบตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด” ไว้ท้ายหลักเกณฑ์ฯ ข้อ 2 ด้านที่ 1 2) ไฟล์วีดิทัศน์ฯ ข้อ (2) และด้านที่ 2 ในหลักเกณฑ์ฯ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการจัดทำไฟล์วีดิทัศน์ เนื่องจาก ก.ค.ศ. ได้กำหนดรูปแบบ การจัดทำไฟล์วีดิทัศน์ไว้ตาม ว 15/2565

5. ปรับชื่อห้องเรียนจาก “ห้องเรียนการศึกษานอกระบบ/ตามอัธยาศัย” เป็น “ห้องเรียนการส่งเสริมการเรียนรู้” เนื่องจากสำนักงาน กศน. มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของหน่วยงานและได้เปลี่ยนชื่อเป็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้

ทั้งนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 เป็นต้นไป

2. เห็นชอบ รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนน การประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพตามองค์ประกอบที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567

 • กำหนดตัวชี้วัดและคะแนนการประเมิน ภาค ค สำหรับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567
 • เน้นค่าน้ำหนักเกี่ยวกับประสบการณ์ในการสอนและการสมัครในภูมิลำเนาของผู้สมัคร

3. เห็นชอบ การแต่งตั้งประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา แทนตำแหน่งที่ว่าง

 • แต่งตั้งประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา แทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 8 เขต
 • มอบสำนักงาน ก.ค.ศ. ตรวจสอบความถูกต้องก่อนแจ้งให้ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

4. อนุมัติ ย้ายและแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 • ย้ายและแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ดำรงตำแหน่งและวิทยฐานะเดิม ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งใหม่ จำนวน 26 ราย
 • มีผลตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2567

5. อนุมัติ บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 • บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ได้รับคัดเลือกฯ ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 24 ราย
 • คงให้ได้รับวิทยฐานะตามที่ได้รับอนุมัติอยู่เดิม
 • มีผลตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2567

เรื่องเพื่อทราบ: มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการปรับเงินเดือนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 • ปรับเงินเดือนข้าราชการครูและเจ้าหน้าที่ของรัฐแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 

กลุ่มที่ 1 ปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุทุกคุณวุฒิ ทยอยปรับปีละ 10%

กลุ่มที่ 2 ปรับเงินชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ

 • ปรับเงินเพิ่มเพื่อการครองชีพชั่วคราว
 • สำนักงาน ก.ค.ศ. เตรียม (ร่าง) กฎหมายที่เกี่ยวข้องจะมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องนี้ในวันที่ 7 มีนาคม 2567

อ่านรายละเอียดข่าวเพิ่มเติม :

https://otepc.go.th/th/content_page/item/4833-2-2567.html


Share:

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

ข่าวที่เปิดอ่านมากที่สุด

ศธ. มุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษา เตรียมเสนอ "พิธีไหว้ครู" ขึ้นทะเบียนมรดกโลก

02.04.24

การศึกษายุคใหม่ เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ตอบโจทย์นโยบาย “เรียนดี มีความสุข”

14.03.24

ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร CEO Starfish Education เข้ารับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ

02.04.24

มหกรรมวิชาการเครือข่ายโรงเรียนที่ ๕๙-๖๐ โชว์ผลงาน Makerspace กระตุ้นนักเรียนคิดสร้างสรรค์

14.03.24

Starfish Education มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน จัดกิจกรรม Focus Group หัวข้อ "องค์ประกอบ 9 ด้าน ในการบริหารจัดการโรงเรียน" และ Workshop การประเมินทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21

02.04.24

Starfish Education ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนทั้งระบบ พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน

14.03.24